•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,43
 • 0,41
 • 4,88
 • 0,43
 • 0,39
 • 0,43
 • 103.500
 • 43.805
 • AKICCV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 352.568
 • 35.257
 • AKICDV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 51.406
 • 2.056
 • AKITZV
 • 0,73
 • 0,78
 • -6,41
 • 0,73
 • 0,73
 • 0,73
 • 1
 • 1
 • AKIUPV
 • 0,28
 • 0,29
 • -3,45
 • 0,30
 • 0,26
 • 0,28
 • 24.787
 • 7.188
 • AKIURV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 10.579
 • 1.322
 • AQIAAV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,01
 • 96.151
 • 1.493
 • AQIABV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 369
 • AQIPPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 70
 • AQIPRV
 • 0,53
 • 0,50
 • 6,00
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53
 • 1
 • 1
 • AUICEV
 • 0,15
 • 0,16
 • -6,25
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 402
 • AUICHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 800
 • AUICKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 7
 • AUICNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.001
 • 100
 • AUIUSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 100
 • AUIUVV
 • 0,36
 • 0,34
 • 5,88
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 1
 • 1
 • AUIVPV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1
 • 6.476
 • AUIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • AXIAAV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 1
 • 1.470
 • AXIABV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.200
 • AXIPPV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 5.001
 • 300
 • AXIPRV
 • 1,30
 • 1,12
 • 16,07
 • 1,30
 • 1,19
 • 1,30
 • 217
 • 282
 • DUIAHV
 • 0,60
 • 0,58
 • 3,45
 • 0,60
 • 0,58
 • 0,59
 • 2.001
 • 1.183
 • DUIAIV
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 1
 • 1
 • DUIAJV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1
 • 975
 • DUIAKV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 21.752
 • 2.230
 • DUIALV
 • 0,71
 • 0,68
 • 4,41
 • 0,71
 • 0,71
 • 0,71
 • 1
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,15
 • 490.002
 • 71.450
 • DUIPIV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,29
 • 0,30
 • -3,33
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,29
 • 1
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,31
 • 0,29
 • 6,90
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 1
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,19
 • 0,18
 • 5,56
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 1
 • 11.500
 • EKIBFV
 • 0,11
 • 0,08
 • 37,50
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,10
 • 250.392
 • 24.449
 • EKIBGV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 11
 • 12
 • EKIBHV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 1.620
 • EKISUV
 • 0,95
 • 0,99
 • -4,04
 • 0,95
 • 0,95
 • 0,95
 • 1
 • 1
 • EKISVV
 • 0,43
 • 0,46
 • -6,52
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 1
 • 1
 • EKISYV
 • 0,17
 • 0,21
 • -19,05
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,16
 • 109.902
 • 17.600
 • ERIBCV
 • 0,99
 • 0,96
 • 3,13
 • 0,99
 • 0,99
 • 0,99
 • 1
 • 1
 • ERIBDV
 • 0,39
 • 0,43
 • -9,30
 • 0,44
 • 0,39
 • 0,39
 • 2.001
 • 780
 • ERIBEV
 • 0,27
 • 0,26
 • 3,85
 • 0,28
 • 0,22
 • 0,26
 • 303
 • 77
 • ERISRV
 • 0,37
 • 0,38
 • -2,63
 • 0,37
 • 0,36
 • 0,37
 • 1.901
 • 703
 • ERISSV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,13
 • 295.901
 • 38.467
 • ERISTV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 1
 • 2.226
 • GAICMV
 • 0,68
 • 0,67
 • 1,49
 • 0,71
 • 0,65
 • 0,67
 • 3.344
 • 2.295
 • GAICNV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,23
 • 109.594
 • 25.289
 • GAICOV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 34.701
 • 3.305
 • GAIVSV
 • 0,52
 • 0,54
 • -3,70
 • 0,56
 • 0,49
 • 0,53
 • 53.572
 • 27.608
 • GAIVTV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 108.127
 • 18.199
 • GAIVUV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 49.068
 • 3.318
 • HAIBKV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,22
 • 0,24
 • 16.239
 • 3.941
 • HAIBLV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 3.021
 • 91
 • HAIBMV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 2.223
 • 44
 • HAITRV
 • 1,01
 • 1,03
 • -1,94
 • 1,01
 • 1,01
 • 1,01
 • 1
 • 1
 • HAITSV
 • 0,41
 • 0,43
 • -4,65
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,41
 • 1
 • 15.181
 • HAITTV
 • 0,22
 • 0,23
 • -4,35
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 1
 • 1
 • ISICMV
 • 0,28
 • 0,25
 • 12,00
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,28
 • 8.551
 • 2.359
 • ISICNV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 15.001
 • 900
 • ISICOV
 • 0,03
 • 0,01
 • 200,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 24.911
 • 498
 • ISIVSV
 • 0,53
 • 0,57
 • -7,02
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53
 • 1
 • 1
 • ISIVTV
 • 0,15
 • 0,18
 • -16,67
 • 0,17
 • 0,14
 • 0,15
 • 20.026
 • 3.054
 • ISIVUV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 30.001
 • 2.100
 • KCIBFV
 • 0,77
 • 0,74
 • 4,05
 • 0,77
 • 0,77
 • 0,77
 • 1
 • 1
 • KCIBGV
 • 0,22
 • 0,21
 • 4,76
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 1
 • 86
 • KCIBHV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 101
 • 9
 • KCISUV
 • 0,76
 • 0,80
 • -5,00
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,76
 • 1
 • 1
 • KCISVV
 • 0,20
 • 0,22
 • -9,09
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 1
 • 11.000
 • KCISYV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 1
 • 2.550
 • OZIFOV
 • 1,17
 • 1,07
 • 9,35
 • 1,17
 • 1,17
 • 1,17
 • 1
 • 1
 • OZIGAV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 9.938
 • 389
 • OZIGBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 6.000
 • 60
 • OZIGCV
 • 1,68
 • 1,62
 • 3,70
 • 1,71
 • 1,63
 • 1,68
 • 1.146
 • 1.906
 • OZIGDV
 • 0,60
 • 0,56
 • 7,14
 • 0,61
 • 0,56
 • 0,59
 • 110.779
 • 64.584
 • OZIGGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.233
 • 102
 • OZIGHV
 • 0,17
 • 0,16
 • 6,25
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,17
 • 87.701
 • 14.827
 • OZIGIV
 • 3,13
 • 3,00
 • 4,33
 • 3,13
 • 3,13
 • 3,13
 • 1
 • 3
 • OZIGJV
 • 2,13
 • 2,01
 • 5,97
 • 2,13
 • 2,13
 • 2,13
 • 1
 • 2
 • OZIGKV
 • 0,39
 • 0,34
 • 14,71
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,39
 • 60.781
 • 21.923
 • OZIGLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 82
 • 1
 • OZIGMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 8.000
 • OZIRKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.200
 • OZIRLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 80
 • OZIRMV
 • 0,28
 • 0,35
 • -20,00
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,30
 • 68.932
 • 22.067
 • OZIRNV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,14
 • 44.679
 • 6.520
 • OZIROV
 • 0,43
 • 0,47
 • -8,51
 • 0,46
 • 0,42
 • 0,44
 • 2.527.870
 • 1.119.454
 • OZISCV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,04
 • 242.853
 • 11.728
 • OZISDV
 • 3,86
 • 3,98
 • -3,02
 • 3,86
 • 3,86
 • 3,86
 • 1
 • 4
 • OZISEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 14
 • OZISFV
 • 0,91
 • 1,03
 • -11,65
 • 0,91
 • 0,91
 • 0,91
 • 1
 • 1
 • OZISGV
 • 1,86
 • 1,98
 • -6,06
 • 1,86
 • 1,86
 • 1,86
 • 1
 • 2
 • OZISHV
 • 2,86
 • 2,98
 • -4,03
 • 2,86
 • 2,86
 • 2,86
 • 1
 • 3
 • SAIBFV
 • 0,48
 • 0,49
 • -2,04
 • 0,53
 • 0,48
 • 0,49
 • 1.440
 • 700
 • SAIBGV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1
 • 180
 • SAIBHV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 22.901
 • 920
 • SAISUV
 • 0,88
 • 0,92
 • -4,35
 • 0,88
 • 0,88
 • 0,88
 • 1
 • 1
 • SAISVV
 • 0,29
 • 0,31
 • -6,45
 • 0,31
 • 0,28
 • 0,29
 • 6.316
 • 1.896
 • SAISYV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,14
 • 783
 • 107
 • THIBFV
 • 0,52
 • 0,53
 • -1,89
 • 0,61
 • 0,52
 • 0,52
 • 153.233
 • 89.224
 • THIBGV
 • 0,17
 • 0,16
 • 6,25
 • 0,20
 • 0,15
 • 0,16
 • 159.443
 • 26.820
 • THIBHV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,09
 • 81.261
 • 8.296
 • THISUV
 • 0,67
 • 0,70
 • -4,29
 • 0,69
 • 0,67
 • 0,67
 • 1.001
 • 671
 • THISVV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,13
 • 9.343
 • 1.147
 • THISYV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 22.001
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,26
 • 0,24
 • 8,33
 • 0,28
 • 0,24
 • 0,25
 • 30.772
 • 7.898
 • TUIBGV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 25.151
 • 1.006
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 229
 • TUISUV
 • 1,34
 • 1,37
 • -2,19
 • 1,34
 • 1,34
 • 1,34
 • 1
 • 1
 • TUISVV
 • 0,56
 • 0,58
 • -3,45
 • 0,56
 • 0,56
 • 0,56
 • 1
 • 1
 • TUISYV
 • 0,30
 • 0,31
 • -3,23
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 1
 • 1
 • USIBJV
 • 1,49
 • 1,44
 • 3,47
 • 1,49
 • 1,49
 • 1,49
 • 1
 • 1
 • USIBKV
 • 1,02
 • 0,95
 • 7,37
 • 1,04
 • 0,99
 • 1,02
 • 253
 • 258
 • USIBMV
 • 1,97
 • 1,93
 • 2,07
 • 1,97
 • 1,97
 • 1,97
 • 1
 • 2
 • USIBNV
 • 0,55
 • 0,50
 • 10,00
 • 0,57
 • 0,53
 • 0,55
 • 3
 • 2
 • USITPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 110
 • USITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 86
 • USITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 60
 • USITUV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 95
 • VAICAV
 • 0,29
 • 0,26
 • 11,54
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,29
 • 2.894
 • 839
 • VAICBV
 • 0,08
 • 0,06
 • 33,33
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 225.197
 • 17.991
 • VAICCV
 • 0,03
 • 0,01
 • 200,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 18.987
 • 380
 • VAITYV
 • 0,43
 • 0,46
 • -6,52
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 2.610
 • 1.122
 • VAITZV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 88.578
 • 10.720
 • VAIUPV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 1
 • 11.068
 • YKICBV
 • 0,30
 • 0,31
 • -3,23
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,30
 • 20.598
 • 6.232
 • YKICCV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 31.102
 • 3.100
 • YKICDV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 22.360
 • 671
 • YKITZV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,32
 • 0,28
 • 0,31
 • 14.914
 • 4.525
 • YKIUPV
 • 0,11
 • 0,12
 • -8,33
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 239.771
 • 27.371
 • YKIURV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 26.937
 • 1.182
Son güncelleme tarihi: 22.10.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 100
 • AKDDAV
 • 0,20
 • 0,19
 • 5,26
 • 0,22
 • 0,17
 • 0,20
 • 12.227
 • 2.309
 • AKDDBV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 11.013
 • 441
 • AKDDCV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,13
 • 116.528
 • 15.054
 • AKDDDV
 • 0,40
 • 0,37
 • 8,11
 • 0,40
 • 0,40
 • 0,40
 • 100.000
 • 40.000
 • AKDDEV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • AKDVTV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 25
 • 1
 • AKDVUV
 • 0,40
 • 0,51
 • -21,57
 • 0,40
 • 0,40
 • 0,40
 • 1.000
 • 400
 • AKDVYV
 • 0,13
 • 0,19
 • -31,58
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,13
 • 1.716
 • 224
 • AKDYPV
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 3.439
 • 639
 • AKDYRV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 30.000
 • 2.400
 • AKICEV
 • 0,87
 • 0,86
 • 1,16
 • 0,91
 • 0,86
 • 0,88
 • 132.001
 • 115.741
 • AKICFV
 • 0,38
 • 0,37
 • 2,70
 • 0,40
 • 0,38
 • 0,39
 • 3.051
 • 1.185
 • AKICGV
 • 0,27
 • 0,25
 • 8,00
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,28
 • 435
 • 122
 • AKIUSV
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,00
 • 0,50
 • 0,46
 • 0,50
 • 2.906
 • 1.424
 • AKIUTV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,21
 • 578
 • 121
 • AKIUUV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,13
 • 7.001
 • 870
 • AQIACV
 • 0,25
 • 0,26
 • -3,85
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,25
 • 1.001
 • 250
 • AQIADV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 1
 • 21
 • AQIAEV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 351
 • 25
 • AQIAFV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 1
 • 840
 • AQIAGV
 • 0,25
 • 0,26
 • -3,85
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 1
 • 1
 • AQIPSV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 1
 • 4.000
 • AQIPTV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 1
 • 33
 • AQIPUV
 • 0,22
 • 0,21
 • 4,76
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 451
 • 99
 • AQIPVV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1
 • 110
 • AQIPYV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 1
 • 181
 • AUIDDV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 1
 • 60
 • AUIYPV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 207
 • AXIACV
 • 0,50
 • 0,56
 • -10,71
 • 0,54
 • 0,49
 • 0,50
 • 21.111
 • 10.576
 • AXIADV
 • 0,29
 • 0,32
 • -9,38
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,29
 • 1
 • 1
 • AXIAEV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1
 • 29
 • AXIAFV
 • 0,31
 • 0,32
 • -3,13
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 1
 • 1
 • AXIAGV
 • 0,53
 • 0,55
 • -3,64
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53
 • 1
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1
 • 1
 • AXIPTV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 1
 • 252
 • AXIPUV
 • 0,50
 • 0,48
 • 4,17
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,50
 • 1
 • 1
 • AXIPVV
 • 0,29
 • 0,28
 • 3,57
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,29
 • 1
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,49
 • 0,47
 • 4,26
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49
 • 1
 • 1
 • DXDBOV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 26.834
 • 805
 • DXDCAV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,10
 • 955.633
 • 90.610
 • DXDCBV
 • 0,32
 • 0,30
 • 6,67
 • 0,33
 • 0,27
 • 0,30
 • 2.948.962
 • 893.223
 • DXDCCV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 125.388
 • 6.363
 • DXDCDV
 • 0,77
 • 0,74
 • 4,05
 • 0,81
 • 0,70
 • 0,77
 • 312.039
 • 241.439
 • DXDCEV
 • 1,46
 • 1,41
 • 3,55
 • 1,46
 • 1,43
 • 1,45
 • 44
 • 64
 • DXDTVV
 • 0,97
 • 1,10
 • -11,82
 • 1,06
 • 0,95
 • 0,98
 • 5.253
 • 5.205
 • DXDTYV
 • 0,54
 • 0,64
 • -15,62
 • 0,60
 • 0,52
 • 0,56
 • 903.837
 • 514.193
 • DXDUPV
 • 2,68
 • 3,12
 • -14,10
 • 2,68
 • 2,57
 • 2,63
 • 2
 • 5
 • DXDURV
 • 0,30
 • 0,35
 • -14,29
 • 0,34
 • 0,29
 • 0,30
 • 520.635
 • 158.099
 • DXDUSV
 • 0,16
 • 0,21
 • -23,81
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,17
 • 1.522.209
 • 258.713
 • EKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 546
 • 5
 • EKDDAV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.003
 • 20
 • EKDDCV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 27.490
 • 1.100
 • EKDDDV
 • 0,19
 • 0,16
 • 18,75
 • 0,20
 • 0,18
 • 0,19
 • 243.418
 • 46.133
 • EKDDEV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • EKDYPV
 • 0,16
 • 0,22
 • -27,27
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1.071
 • 171
 • EKDYRV
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 5.000
 • 250
 • EKIBIV
 • 0,25
 • 0,20
 • 25,00
 • 0,26
 • 0,21
 • 0,25
 • 259.951
 • 60.981
 • EKIBJV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 188.522
 • 16.967
 • EKIBKV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,04
 • 9.303
 • 372
 • EKISZV
 • 0,59
 • 0,62
 • -4,84
 • 0,59
 • 0,59
 • 0,59
 • 1
 • 1
 • EKITPV
 • 0,32
 • 0,35
 • -8,57
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 1
 • 1
 • EKITRV
 • 0,15
 • 0,16
 • -6,25
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 1
 • ERDCMV
 • 0,63
 • 0,69
 • -8,70
 • 0,72
 • 0,63
 • 0,63
 • 45.161
 • 28.494
 • ERDCNV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,03
 • 122.617
 • 3.786
 • ERDDAV
 • 0,22
 • 0,27
 • -18,52
 • 0,29
 • 0,19
 • 0,23
 • 152.641
 • 35.168
 • ERDDBV
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,00
 • 0,55
 • 0,45
 • 0,48
 • 94.001
 • 45.406
 • ERDVTV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,03
 • 22.899
 • 869
 • ERDVUV
 • 0,35
 • 0,30
 • 16,67
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 250
 • 88
 • ERDVVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 6
 • ERDVYV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 17.176
 • 2.766
 • ERDYPV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 10.000
 • 900
 • ERIBFV
 • 0,88
 • 0,92
 • -4,35
 • 0,99
 • 0,88
 • 0,93
 • 9.252
 • 8.599
 • ERIBGV
 • 0,44
 • 0,43
 • 2,33
 • 0,44
 • 0,44
 • 0,44
 • 1
 • 661
 • ERIBHV
 • 0,27
 • 0,26
 • 3,85
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 1
 • 1.024
 • ERISUV
 • 0,55
 • 0,51
 • 7,84
 • 0,55
 • 0,49
 • 0,55
 • 31
 • 17
 • ERISVV
 • 0,22
 • 0,21
 • 4,76
 • 0,23
 • 0,19
 • 0,21
 • 141.115
 • 29.902
 • ERISYV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 26.301
 • 2.370
 • GAD1BV
 • 0,28
 • 0,26
 • 7,69
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 100
 • 28
 • GAD1EV
 • 0,41
 • 0,37
 • 10,81
 • 0,42
 • 0,41
 • 0,42
 • 2
 • 1
 • GAD1PV
 • 0,19
 • 0,18
 • 5,56
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,19
 • 12.502
 • 2.325
 • GAD1RV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 7.500
 • 825
 • GAD1SV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 1
 • 1.450
 • GAD1UV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,16
 • 60.001
 • 9.600
 • GADDHV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 74.861
 • 2.994
 • GADDIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.000
 • 10
 • GADDJV
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,00
 • 0,58
 • 0,45
 • 0,50
 • 25.464
 • 12.441
 • GADDKV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,20
 • 0,13
 • 0,17
 • 57.715
 • 9.531
 • GADDLV
 • 0,26
 • 0,25
 • 4,00
 • 0,28
 • 0,23
 • 0,25
 • 1.016.586
 • 254.720
 • GADDMV
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,00
 • 0,70
 • 0,63
 • 0,66
 • 15.819
 • 10.360
 • GADDNV
 • 1,21
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,21
 • 1,21
 • 1,21
 • 843
 • 1.020
 • GADYUV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 435.835
 • 12.334
 • GADYVV
 • 0,25
 • 0,32
 • -21,88
 • 0,29
 • 0,21
 • 0,26
 • 30.318
 • 7.221
 • GADYYV
 • 0,99
 • 0,98
 • 1,02
 • 0,99
 • 0,92
 • 0,98
 • 5.500
 • 5.410
 • GADYZV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 38.401
 • 3.376
 • GADZPV
 • 0,29
 • 0,30
 • -3,33
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,30
 • 798.008
 • 234.121
 • GADZRV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,14
 • 229.992
 • 30.711
 • GADZSV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 27.971
 • 1.431
 • GAIDAV
 • 1,02
 • 1,00
 • 2,00
 • 1,07
 • 1,00
 • 1,02
 • 197.011
 • 201.427
 • GAIDBV
 • 0,50
 • 0,48
 • 4,17
 • 0,52
 • 0,50
 • 0,50
 • 4.001
 • 2.001
 • GAIDCV
 • 0,34
 • 0,32
 • 6,25
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 1
 • 8.979
 • GAIVVV
 • 0,45
 • 0,45
 • 0,00
 • 0,46
 • 0,41
 • 0,45
 • 65.567
 • 29.393
 • GAIVYV
 • 0,19
 • 0,18
 • 5,56
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 3.501
 • 635
 • GAIVZV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 48.804
 • 5.846
 • HADCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 600
 • HADCKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1
 • HADCLV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 11.507
 • 230
 • HADCNV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 97.211
 • 4.903
 • HADCOV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,24
 • 93.012
 • 22.903
 • HADDAV
 • 0,62
 • 0,61
 • 1,64
 • 0,65
 • 0,62
 • 0,62
 • 1.501
 • 931
 • HADVSV
 • 0,10
 • 0,14
 • -28,57
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 2.065
 • 245
 • HADVUV
 • 0,29
 • 0,30
 • -3,33
 • 0,29
 • 0,27
 • 0,29
 • 701
 • 203
 • HADVVV
 • 0,10
 • 0,13
 • -23,08
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 10.000
 • 1.000
 • HAIBNV
 • 0,55
 • 0,52
 • 5,77
 • 0,57
 • 0,55
 • 0,56
 • 5.721
 • 3.191
 • HAIBOV
 • 0,23
 • 0,20
 • 15,00
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,23
 • 6.101
 • 1.403
 • HAICAV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1
 • 6.000
 • HAITUV
 • 0,73
 • 0,72
 • 1,39
 • 0,73
 • 0,68
 • 0,73
 • 1.001
 • 731
 • HAITVV
 • 0,28
 • 0,29
 • -3,45
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,28
 • 1.063
 • 298
 • HAITYV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 1
 • 1
 • ISDDGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 11
 • ISDDIV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,02
 • 2.031
 • 71
 • ISDDJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 27
 • ISDDKV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 35.119
 • 3.156
 • ISDDLV
 • 0,28
 • 0,23
 • 21,74
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 508
 • 142
 • ISDDMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDYTV
 • 0,11
 • 0,16
 • -31,25
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,11
 • 155
 • 17
 • ISDYUV
 • 0,64
 • 0,85
 • -24,71
 • 0,64
 • 0,63
 • 0,64
 • 10.001
 • 6.301
 • ISDYYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 27.990
 • 280
 • ISDZPV
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 11.000
 • 1.110
 • ISIDAV
 • 0,52
 • 0,50
 • 4,00
 • 0,53
 • 0,50
 • 0,52
 • 135.538
 • 69.419
 • ISIDBV
 • 0,19
 • 0,16
 • 18,75
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 2.077
 • 388
 • ISIDCV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1
 • 1.112
 • ISIVVV
 • 0,43
 • 0,45
 • -4,44
 • 0,43
 • 0,41
 • 0,43
 • 601
 • 257
 • ISIVYV
 • 0,16
 • 0,17
 • -5,88
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,16
 • 9.001
 • 1.440
 • ISIVZV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 65.001
 • 5.850
 • KCDDDV
 • 0,06
 • 0,02
 • 200,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 24.000
 • 1.610
 • KCDDHV
 • 0,21
 • 0,23
 • -8,70
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 250
 • 53
 • KCDDIV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCDYRV
 • 0,05
 • 0,09
 • -44,44
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 17.656
 • 999
 • KCDYTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 250
 • KCDYUV
 • 0,31
 • 0,28
 • 10,71
 • 0,31
 • 0,28
 • 0,28
 • 76
 • 21
 • KCDYYV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCIBIV
 • 1,08
 • 1,05
 • 2,86
 • 1,08
 • 1,08
 • 1,08
 • 1
 • 1
 • KCIBJV
 • 0,41
 • 0,39
 • 5,13
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,41
 • 1
 • 1
 • KCIBKV
 • 0,24
 • 0,23
 • 4,35
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 46
 • KCISZV
 • 0,61
 • 0,64
 • -4,69
 • 0,61
 • 0,61
 • 0,61
 • 1
 • 1
 • KCITPV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 1
 • 1
 • KCITRV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 1
 • 1
 • OZD1BV
 • 0,35
 • 0,29
 • 20,69
 • 0,35
 • 0,34
 • 0,35
 • 120.000
 • 41.400
 • OZD1CV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 10
 • 2
 • OZD1DV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 8.500
 • 1.105
 • OZD1FV
 • 0,46
 • 0,44
 • 4,55
 • 0,47
 • 0,46
 • 0,46
 • 15.501
 • 7.135
 • OZD1GV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZD1PV
 • 0,45
 • 0,51
 • -11,76
 • 0,46
 • 0,45
 • 0,46
 • 40.002
 • 18.401
 • OZD1RV
 • 0,35
 • 0,37
 • -5,41
 • 0,35
 • 0,34
 • 0,35
 • 10.293
 • 3.600
 • OZD1SV
 • 0,25
 • 0,28
 • -10,71
 • 0,26
 • 0,25
 • 0,25
 • 9.401
 • 2.350
 • OZD1TV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 2.500
 • 425
 • OZD1VV
 • 0,29
 • 0,37
 • -21,62
 • 0,30
 • 0,29
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • OZDHHV
 • 1,15
 • 1,05
 • 9,52
 • 1,15
 • 1,07
 • 1,15
 • 7.053
 • 7.561
 • OZDHJV
 • 2,07
 • 1,51
 • 37,09
 • 2,07
 • 2,07
 • 2,07
 • 1
 • 2
 • OZDHKV
 • 1,03
 • 0,99
 • 4,04
 • 1,06
 • 0,99
 • 1,02
 • 42.660
 • 43.499
 • OZDHNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 23
 • OZDIAV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 74.849
 • 3.243
 • OZDIBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 452
 • 5
 • OZDIFV
 • 0,35
 • 0,34
 • 2,94
 • 0,37
 • 0,29
 • 0,34
 • 1.772.149
 • 593.719
 • OZDIHV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,14
 • 491.678
 • 67.478
 • OZDIIV
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,00
 • 0,30
 • 0,26
 • 0,29
 • 3.417.728
 • 979.248
 • OZDIJV
 • 0,57
 • 0,55
 • 3,64
 • 0,58
 • 0,53
 • 0,56
 • 8.584.848
 • 4.805.099
 • OZDILV
 • 1,61
 • 1,61
 • 0,00
 • 1,71
 • 1,61
 • 1,62
 • 2.450
 • 3.974
 • OZDIMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZDINV
 • 1,00
 • 0,95
 • 5,26
 • 1,01
 • 0,95
 • 1,00
 • 5.687
 • 5.722
 • OZDTDV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 251
 • OZDTGV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 29.134
 • 1.165
 • OZDTLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.431
 • 104
 • OZDTMV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 123.322
 • 1.313
 • OZDUBV
 • 0,26
 • 0,30
 • -13,33
 • 0,31
 • 0,24
 • 0,27
 • 3.506.528
 • 932.415
 • OZDUCV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,07
 • 0,04
 • 0,05
 • 1.820.574
 • 100.003
 • OZDUDV
 • 0,97
 • 1,07
 • -9,35
 • 1,03
 • 0,94
 • 0,96
 • 8.688
 • 8.488
 • OZDUFV
 • 0,78
 • 0,84
 • -7,14
 • 0,83
 • 0,77
 • 0,79
 • 109.708
 • 87.105
 • OZDUGV
 • 0,24
 • 0,26
 • -7,69
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,24
 • 5.560.330
 • 1.343.691
 • OZDUHV
 • 0,43
 • 0,47
 • -8,51
 • 0,47
 • 0,42
 • 0,44
 • 6.400.861
 • 2.827.204
 • OZDUIV
 • 1,31
 • 1,40
 • -6,43
 • 1,32
 • 1,30
 • 1,31
 • 1.375
 • 1.792
 • OZDUJV
 • 2,01
 • 2,22
 • -9,46
 • 2,03
 • 2,01
 • 2,01
 • 373
 • 752
 • OZDUKV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 113.680
 • 14.928
 • OZDULV
 • 0,27
 • 0,28
 • -3,57
 • 0,27
 • 0,25
 • 0,26
 • 32.815
 • 8.382
 • OZIGNV
 • 3,43
 • 3,32
 • 3,31
 • 3,43
 • 3,43
 • 3,43
 • 1
 • 3
 • OZIGOV
 • 2,52
 • 2,41
 • 4,56
 • 2,52
 • 2,52
 • 2,52
 • 1
 • 3
 • OZIHAV
 • 1,07
 • 1,01
 • 5,94
 • 1,08
 • 1,04
 • 1,07
 • 871
 • 920
 • OZIHBV
 • 0,32
 • 0,29
 • 10,34
 • 0,32
 • 0,30
 • 0,31
 • 1.140.000
 • 358.400
 • OZIHCV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 1
 • 6
 • OZIHDV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 12
 • OZIHEV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 4.005
 • 200
 • OZISIV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 1.368
 • OZISJV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 600
 • OZISKV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 1.099
 • 99
 • OZISLV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1
 • 578
 • OZISMV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,24
 • 8.226
 • 1.968
 • OZISNV
 • 0,81
 • 0,84
 • -3,57
 • 0,84
 • 0,78
 • 0,82
 • 23.201
 • 19.025
 • OZISOV
 • 1,32
 • 1,37
 • -3,65
 • 1,32
 • 1,29
 • 1,32
 • 51
 • 67
 • OZITAV
 • 1,99
 • 2,09
 • -4,78
 • 1,99
 • 1,99
 • 1,99
 • 1
 • 2
 • SADCAV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 1.424
 • SADCCV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 31.001
 • 1.920
 • SADCDV
 • 0,29
 • 0,26
 • 11,54
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,30
 • 19.001
 • 5.770
 • SADCEV
 • 0,80
 • 0,75
 • 6,67
 • 0,80
 • 0,80
 • 0,80
 • 450
 • 360
 • SADTUV
 • 0,02
 • 0,12
 • -83,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 12.784
 • SADURV
 • 0,28
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 1
 • 0
 • SADUSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • SAIBIV
 • 0,82
 • 0,79
 • 3,80
 • 0,82
 • 0,82
 • 0,82
 • 1
 • 1
 • SAIBJV
 • 0,29
 • 0,28
 • 3,57
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,29
 • 1
 • 1
 • SAIBKV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 1.145
 • SAISZV
 • 0,74
 • 0,78
 • -5,13
 • 0,74
 • 0,74
 • 0,74
 • 1
 • 1
 • SAITPV
 • 0,31
 • 0,33
 • -6,06
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 1
 • 1
 • SAITRV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 1
 • 49
 • SPDBMV
 • 0,07
 • 0,05
 • 40,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 30.652
 • 1.843
 • SPDBNV
 • 0,50
 • 0,39
 • 28,21
 • 0,50
 • 0,46
 • 0,48
 • 10.705
 • 5.141
 • SPDBOV
 • 0,19
 • 0,15
 • 26,67
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,19
 • 66.811
 • 12.641
 • SPDCAV
 • 1,03
 • 0,84
 • 22,62
 • 1,03
 • 1,00
 • 1,03
 • 72
 • 72
 • SPDTUV
 • 0,44
 • 0,56
 • -21,43
 • 0,47
 • 0,44
 • 0,45
 • 77.286
 • 34.862
 • SPDTVV
 • 0,23
 • 0,30
 • -23,33
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,24
 • 145.670
 • 34.845
 • SPDTZV
 • 1,32
 • 1,38
 • -4,35
 • 1,32
 • 1,32
 • 1,32
 • 151
 • 199
 • SPDUPV
 • 0,30
 • 0,42
 • -28,57
 • 0,31
 • 0,30
 • 0,30
 • 10.000
 • 3.050
 • THD1AV
 • 0,34
 • 0,32
 • 6,25
 • 0,36
 • 0,31
 • 0,33
 • 35.728
 • 11.590
 • THD1BV
 • 0,23
 • 0,22
 • 4,55
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,23
 • 21.701
 • 4.991
 • THD1CV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THD1SV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THDDAV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,09
 • 0,05
 • 0,05
 • 143.432
 • 9.698
 • THDDBV
 • 0,45
 • 0,46
 • -2,17
 • 0,59
 • 0,45
 • 0,45
 • 132.899
 • 68.634
 • THDDCV
 • 1,02
 • 1,03
 • -0,97
 • 1,06
 • 1,02
 • 1,02
 • 1.966
 • 2.082
 • THDDDV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 14.999
 • 150
 • THDDEV
 • 0,20
 • 0,19
 • 5,26
 • 0,24
 • 0,18
 • 0,19
 • 602.039
 • 122.064
 • THDDFV
 • 0,47
 • 0,46
 • 2,17
 • 0,52
 • 0,47
 • 0,47
 • 203.184
 • 102.342
 • THDDGV
 • 0,98
 • 0,96
 • 2,08
 • 1,07
 • 0,96
 • 1,02
 • 17.500
 • 17.844
 • THDVVV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 36.057
 • 1.382
 • THDVZV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,25
 • 0,17
 • 0,21
 • 99.347
 • 21.514
 • THDYPV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,24
 • 126.221
 • 28.409
 • THDYRV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,10
 • 487.012
 • 47.955
 • THDYSV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 2.500
 • 125
 • THIBIV
 • 0,72
 • 0,70
 • 2,86
 • 0,76
 • 0,71
 • 0,73
 • 38.204
 • 27.700
 • THIBJV
 • 0,36
 • 0,34
 • 5,88
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,34
 • 73.657
 • 26.619
 • THIBKV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 1
 • 8.000
 • THISZV
 • 0,37
 • 0,40
 • -7,50
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,38
 • 5.683
 • 2.156
 • THITPV
 • 0,17
 • 0,16
 • 6,25
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,17
 • 72.501
 • 11.995
 • THITRV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 5.597
 • 418
 • TTDBOV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,15
 • 0,11
 • 0,13
 • 53.162
 • 7.073
 • TTDCCV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 10.004
 • 600
 • TTDCDV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,21
 • 0,24
 • 117.023
 • 27.874
 • TTDCEV
 • 0,60
 • 0,58
 • 3,45
 • 0,62
 • 0,57
 • 0,58
 • 24
 • 14
 • TUDCJV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 121
 • 2
 • TUDCKV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 15
 • 2
 • TUDCNV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 185.780
 • 11.357
 • TUDCOV
 • 0,26
 • 0,24
 • 8,33
 • 0,28
 • 0,23
 • 0,25
 • 308.315
 • 76.943
 • TUDDAV
 • 0,73
 • 0,70
 • 4,29
 • 0,73
 • 0,72
 • 0,73
 • 1.400
 • 1.020
 • TUIBIV
 • 0,50
 • 0,47
 • 6,38
 • 0,53
 • 0,48
 • 0,50
 • 4.161
 • 2.062
 • TUIBJV
 • 0,15
 • 0,13
 • 15,38
 • 0,16
 • 0,14
 • 0,15
 • 89.760
 • 13.503
 • TUIBKV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 440
 • TUISZV
 • 1,07
 • 1,10
 • -2,73
 • 1,07
 • 1,07
 • 1,07
 • 1
 • 1
 • TUITPV
 • 0,43
 • 0,45
 • -4,44
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 1
 • 1
 • TUITRV
 • 0,24
 • 0,26
 • -7,69
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,24
 • 18.494
 • 4.254
 • USIBOV
 • 1,43
 • 1,37
 • 4,38
 • 1,43
 • 1,40
 • 1,41
 • 701
 • 988
 • USICAV
 • 0,53
 • 0,51
 • 3,92
 • 0,55
 • 0,52
 • 0,53
 • 10.778
 • 5.744
 • USICBV
 • 0,24
 • 0,23
 • 4,35
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 375
 • USICCV
 • 0,12
 • 0,10
 • 20,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 1.001
 • 120
 • USICDV
 • 0,82
 • 0,80
 • 2,50
 • 0,84
 • 0,81
 • 0,82
 • 11.796
 • 9.876
 • USICEV
 • 0,49
 • 0,46
 • 6,52
 • 0,49
 • 0,48
 • 0,49
 • 9
 • 4
 • USICFV
 • 0,76
 • 0,75
 • 1,33
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,76
 • 1
 • 1
 • USICGV
 • 0,53
 • 0,50
 • 6,00
 • 0,53
 • 0,51
 • 0,53
 • 976
 • 517
 • USITVV
 • 0,70
 • 0,73
 • -4,11
 • 0,71
 • 0,70
 • 0,70
 • 9.101
 • 6.373
 • USITYV
 • 0,45
 • 0,48
 • -6,25
 • 0,45
 • 0,45
 • 0,45
 • 1
 • 1.202
 • USITZV
 • 0,27
 • 0,29
 • -6,90
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 1
 • 141
 • USIUPV
 • 0,15
 • 0,16
 • -6,25
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 1.001
 • 150
 • USIURV
 • 0,36
 • 0,38
 • -5,26
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 1
 • 153
 • USIUSV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 1
 • 65
 • USIUTV
 • 0,42
 • 0,44
 • -4,55
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,42
 • 1
 • 1
 • USIUUV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 1.002
 • 190
 • VAD1AV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VAD1PV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VAD1RV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VADCIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 267
 • 3
 • VADCJV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 80
 • 2
 • VADCKV
 • 0,24
 • 0,20
 • 20,00
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,24
 • 6.114
 • 1.478
 • VADCMV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 35.192
 • 2.463
 • VADCNV
 • 0,19
 • 0,17
 • 11,76
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,19
 • 14.801
 • 2.890
 • VADCOV
 • 0,45
 • 0,42
 • 7,14
 • 0,48
 • 0,45
 • 0,47
 • 1.830
 • 851
 • VADUYV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 6.844
 • 255
 • VADUZV
 • 0,29
 • 0,49
 • -40,82
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,29
 • 4.000
 • 1.220
 • VADVRV
 • 0,09
 • 0,19
 • -52,63
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,11
 • 3.666
 • 403
 • VADVSV
 • 0,29
 • 0,32
 • -9,38
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,28
 • 10.001
 • 2.800
 • VADVTV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 44.927
 • 4.916
 • VADVUV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 21.823
 • 1.091
 • VAICDV
 • 0,49
 • 0,46
 • 6,52
 • 0,51
 • 0,48
 • 0,49
 • 25.915
 • 12.698
 • VAICEV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 501
 • 120
 • VAICFV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 581
 • VAIURV
 • 0,27
 • 0,29
 • -6,90
 • 0,27
 • 0,25
 • 0,27
 • 16.981
 • 4.505
 • VAIUSV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 20.001
 • 2.400
 • VAIUTV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 55.005
 • 3.300
 • YKDCOV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2.650
 • 53
 • YKDDBV
 • 0,28
 • 0,32
 • -12,50
 • 0,32
 • 0,26
 • 0,28
 • 32.227
 • 9.968
 • YKDDCV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 72.002
 • 7.180
 • YKDDDV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 3
 • 941
 • YKDDEV
 • 0,28
 • 0,22
 • 27,27
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,28
 • 13.896
 • 3.891
 • YKDDFV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKDVUV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.004
 • 100
 • YKDVVV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,17
 • 602
 • 103
 • YKDVZV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 511
 • 31
 • YKDYPV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 58.397
 • 11.405
 • YKDYSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKICEV
 • 0,54
 • 0,53
 • 1,89
 • 0,54
 • 0,54
 • 0,54
 • 1
 • 1
 • YKICFV
 • 0,28
 • 0,27
 • 3,70
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 1
 • 2.000
 • YKICGV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 2.530
 • YKIUSV
 • 0,25
 • 0,23
 • 8,70
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,25
 • 7.344
 • 1.771
 • YKIUTV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 20.001
 • 1.900
 • YKIUUV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 4.753
 • 228

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

5010 37 22.10.2014 16:51:12

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.