•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,33
 • 0,32
 • 3,13
 • 0,36
 • 0,32
 • 0,34
 • 30.016
 • 10.315
 • AKICCV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 13.402
 • 998
 • AKICDV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 95.550
 • 2.866
 • AKITZV
 • 0,90
 • 0,95
 • -5,26
 • 0,90
 • 0,87
 • 0,90
 • 2
 • 2
 • AKIUPV
 • 0,36
 • 0,40
 • -10,00
 • 0,36
 • 0,34
 • 0,36
 • 2
 • 1
 • AKIURV
 • 0,17
 • 0,20
 • -15,00
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,17
 • 17.002
 • 2.850
 • AQIAAV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 269.190
 • 5.475
 • AQIABV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 369
 • AQIPPV
 • 0,03
 • 0,06
 • -50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 70
 • AQIPRV
 • 0,57
 • 0,69
 • -17,39
 • 0,61
 • 0,57
 • 0,57
 • 2
 • 1
 • AUICEV
 • 0,16
 • 0,14
 • 14,29
 • 0,16
 • 0,14
 • 0,16
 • 2
 • 402
 • AUICHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 800
 • AUICKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 7
 • AUICNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1
 • AUIUSV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 100
 • AUIUVV
 • 0,45
 • 0,66
 • -31,82
 • 0,50
 • 0,45
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • AUIVPV
 • 0,19
 • 0,29
 • -34,48
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 1.246
 • 265
 • AUIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • AXIAAV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 2
 • 1.470
 • AXIABV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.200
 • AXIPPV
 • 0,07
 • 0,15
 • -53,33
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 5.002
 • 350
 • AXIPRV
 • 1,29
 • 1,56
 • -17,31
 • 1,38
 • 1,29
 • 1,29
 • 218
 • 281
 • DUIAHV
 • 0,58
 • 0,58
 • 0,00
 • 0,58
 • 0,54
 • 0,58
 • 10.002
 • 5.551
 • DUIAIV
 • 0,26
 • 0,29
 • -10,34
 • 0,28
 • 0,26
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • DUIAJV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 20.002
 • 2.100
 • DUIAKV
 • 0,14
 • 0,18
 • -22,22
 • 0,16
 • 0,14
 • 0,14
 • 67.000
 • 9.380
 • DUIALV
 • 0,71
 • 0,64
 • 10,94
 • 0,71
 • 0,62
 • 0,71
 • 2
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,17
 • 0,14
 • 0,15
 • 810.002
 • 126.575
 • DUIPIV
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,18
 • 0,17
 • 0,18
 • 2
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,32
 • 0,33
 • -3,03
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,25
 • 0,22
 • 13,64
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,25
 • 2
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,18
 • 0,23
 • -21,74
 • 0,23
 • 0,18
 • 0,23
 • 50.002
 • 11.500
 • EKIBFV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 359.466
 • 18.396
 • EKIBGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 12
 • EKIBHV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 1.620
 • EKISUV
 • 1,09
 • 1,14
 • -4,39
 • 1,09
 • 1,07
 • 1,09
 • 2
 • 2
 • EKISVV
 • 0,54
 • 0,59
 • -8,47
 • 0,54
 • 0,52
 • 0,54
 • 2
 • 1
 • EKISYV
 • 0,26
 • 0,30
 • -13,33
 • 0,26
 • 0,25
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • ERIBCV
 • 0,97
 • 1,15
 • -15,65
 • 1,08
 • 0,97
 • 0,97
 • 2
 • 2
 • ERIBDV
 • 0,43
 • 0,57
 • -24,56
 • 0,51
 • 0,43
 • 0,43
 • 2
 • 1
 • ERIBEV
 • 0,25
 • 0,36
 • -30,56
 • 0,31
 • 0,25
 • 0,25
 • 35.213
 • 9.936
 • ERISRV
 • 0,38
 • 0,32
 • 18,75
 • 0,38
 • 0,32
 • 0,38
 • 2.833
 • 1.033
 • ERISSV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,13
 • 145.208
 • 16.927
 • ERISTV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 36.431
 • 2.226
 • GAICMV
 • 0,54
 • 0,51
 • 5,88
 • 0,59
 • 0,54
 • 0,57
 • 38.802
 • 22.168
 • GAICNV
 • 0,18
 • 0,17
 • 5,88
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,17
 • 72.347
 • 12.469
 • GAICOV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 143.691
 • 8.942
 • GAIVSV
 • 0,67
 • 0,72
 • -6,94
 • 0,69
 • 0,63
 • 0,66
 • 142.748
 • 93.524
 • GAIVTV
 • 0,24
 • 0,28
 • -14,29
 • 0,26
 • 0,22
 • 0,24
 • 165.504
 • 40.344
 • GAIVUV
 • 0,10
 • 0,13
 • -23,08
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,10
 • 107.442
 • 11.646
 • HAIBKV
 • 0,18
 • 0,19
 • -5,26
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,20
 • 14.672
 • 2.872
 • HAIBLV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 130.002
 • 3.450
 • HAIBMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 3
 • HAITRV
 • 1,15
 • 1,19
 • -3,36
 • 1,15
 • 1,10
 • 1,15
 • 2
 • 2
 • HAITSV
 • 0,51
 • 0,55
 • -7,27
 • 0,51
 • 0,47
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • HAITTV
 • 0,29
 • 0,32
 • -9,38
 • 0,29
 • 0,27
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • ISICMV
 • 0,18
 • 0,17
 • 5,88
 • 0,20
 • 0,18
 • 0,19
 • 22.345
 • 4.249
 • ISICNV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 130.142
 • 3.904
 • ISICOV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 2
 • ISIVSV
 • 0,68
 • 0,74
 • -8,11
 • 0,68
 • 0,68
 • 0,68
 • 2
 • 1
 • ISIVTV
 • 0,24
 • 0,28
 • -14,29
 • 0,24
 • 0,23
 • 0,24
 • 2
 • 1
 • ISIVUV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 6.403
 • 768
 • KCIBFV
 • 0,64
 • 0,57
 • 12,28
 • 0,64
 • 0,61
 • 0,64
 • 2
 • 1
 • KCIBGV
 • 0,17
 • 0,15
 • 13,33
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,17
 • 2
 • 86
 • KCIBHV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 585.604
 • 40.992
 • KCISUV
 • 0,91
 • 1,03
 • -11,65
 • 0,95
 • 0,91
 • 0,91
 • 2
 • 2
 • KCISVV
 • 0,27
 • 0,34
 • -20,59
 • 0,29
 • 0,27
 • 0,28
 • 100.002
 • 28.501
 • KCISYV
 • 0,12
 • 0,17
 • -29,41
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 2.550
 • OZIFOV
 • 0,78
 • 0,76
 • 2,63
 • 0,81
 • 0,75
 • 0,75
 • 55
 • 41
 • OZIGAV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.002
 • 20
 • OZIGBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 6.000
 • 60
 • OZIGCV
 • 1,38
 • 1,35
 • 2,22
 • 1,44
 • 1,35
 • 1,36
 • 452
 • 623
 • OZIGDV
 • 0,45
 • 0,40
 • 12,50
 • 0,46
 • 0,42
 • 0,44
 • 248.086
 • 110.288
 • OZIGGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.233
 • 102
 • OZIGHV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,11
 • 39.810
 • 4.892
 • OZIGIV
 • 2,65
 • 2,57
 • 3,11
 • 2,68
 • 2,65
 • 2,65
 • 2
 • 5
 • OZIGJV
 • 1,67
 • 1,60
 • 4,37
 • 1,70
 • 1,67
 • 1,67
 • 2
 • 3
 • OZIGKV
 • 0,21
 • 0,22
 • -4,55
 • 0,23
 • 0,18
 • 0,19
 • 4.485.082
 • 900.804
 • OZIGLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 82
 • 1
 • OZIGMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 8.000
 • OZIRKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.200
 • OZIRLV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 4.002
 • 80
 • OZIRMV
 • 0,56
 • 0,66
 • -15,15
 • 0,62
 • 0,54
 • 0,57
 • 36.203
 • 20.282
 • OZIRNV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,21
 • 34.554
 • 7.111
 • OZIROV
 • 0,59
 • 0,63
 • -6,35
 • 0,61
 • 0,57
 • 0,59
 • 165.608
 • 97.569
 • OZISCV
 • 0,14
 • 0,21
 • -33,33
 • 0,17
 • 0,13
 • 0,15
 • 1.774.434
 • 251.290
 • OZISDV
 • 4,33
 • 4,41
 • -1,81
 • 4,33
 • 4,30
 • 4,33
 • 2
 • 9
 • OZISEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 14
 • OZISFV
 • 1,39
 • 1,46
 • -4,79
 • 1,39
 • 1,33
 • 1,39
 • 2
 • 3
 • OZISGV
 • 2,34
 • 2,42
 • -3,31
 • 2,34
 • 2,30
 • 2,34
 • 2
 • 5
 • OZISHV
 • 3,34
 • 3,42
 • -2,34
 • 3,34
 • 3,30
 • 3,34
 • 2
 • 7
 • SAIBFV
 • 0,43
 • 0,41
 • 4,88
 • 0,46
 • 0,41
 • 0,43
 • 13
 • 6
 • SAIBGV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 2.002
 • 180
 • SAIBHV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 2.003
 • 60
 • SAISUV
 • 1,05
 • 1,09
 • -3,67
 • 1,05
 • 1,01
 • 1,05
 • 2
 • 2
 • SAISVV
 • 0,38
 • 0,41
 • -7,32
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,38
 • 3
 • 1
 • SAISYV
 • 0,18
 • 0,20
 • -10,00
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,19
 • 30.253
 • 5.747
 • THIBFV
 • 0,29
 • 0,19
 • 52,63
 • 0,29
 • 0,20
 • 0,25
 • 80.921
 • 19.295
 • THIBGV
 • 0,06
 • 0,03
 • 100,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,06
 • 18
 • 1
 • THIBHV
 • 0,03
 • 0,01
 • 200,00
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,03
 • 27.179
 • 815
 • THISUV
 • 1,03
 • 1,23
 • -16,26
 • 1,17
 • 1,03
 • 1,03
 • 2
 • 2
 • THISVV
 • 0,29
 • 0,42
 • -30,95
 • 0,37
 • 0,29
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • THISYV
 • 0,13
 • 0,21
 • -38,10
 • 0,18
 • 0,13
 • 0,13
 • 2
 • 595
 • TUIBFV
 • 0,20
 • 0,18
 • 11,11
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,18
 • 33.517
 • 6.341
 • TUIBGV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 194.977
 • 3.900
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 229
 • TUISUV
 • 1,49
 • 1,57
 • -5,10
 • 1,49
 • 1,44
 • 1,49
 • 2
 • 3
 • TUISVV
 • 0,67
 • 0,74
 • -9,46
 • 0,67
 • 0,63
 • 0,67
 • 2
 • 1
 • TUISYV
 • 0,37
 • 0,43
 • -13,95
 • 0,37
 • 0,35
 • 0,37
 • 2
 • 1
 • USIBJV
 • 1,53
 • 1,56
 • -1,92
 • 1,53
 • 1,52
 • 1,53
 • 2
 • 3
 • USIBKV
 • 1,04
 • 1,08
 • -3,70
 • 1,07
 • 1,03
 • 1,06
 • 194
 • 203
 • USIBMV
 • 2,01
 • 2,04
 • -1,47
 • 2,01
 • 2,00
 • 2,01
 • 2
 • 4
 • USIBNV
 • 0,57
 • 0,63
 • -9,52
 • 0,60
 • 0,57
 • 0,59
 • 6
 • 4
 • USITPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 110
 • USITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 86
 • USITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 60
 • USITUV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 4
 • 495
 • VAICAV
 • 0,19
 • 0,17
 • 11,76
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 4.167
 • 845
 • VAICBV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 6.746
 • 266
 • VAICCV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 8.016
 • 80
 • VAITYV
 • 0,57
 • 0,63
 • -9,52
 • 0,57
 • 0,57
 • 0,57
 • 2
 • 1
 • VAITZV
 • 0,20
 • 0,24
 • -16,67
 • 0,22
 • 0,20
 • 0,21
 • 37.914
 • 7.958
 • VAIUPV
 • 0,14
 • 0,17
 • -17,65
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 23.786
 • 3.568
 • YKICBV
 • 0,23
 • 0,22
 • 4,55
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,23
 • 15.006
 • 3.501
 • YKICCV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 20.002
 • 1.600
 • YKICDV
 • 0,03
 • 0,01
 • 200,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 10.006
 • 200
 • YKITZV
 • 0,38
 • 0,41
 • -7,32
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,38
 • 111.734
 • 41.419
 • YKIUPV
 • 0,15
 • 0,17
 • -11,76
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,15
 • 101.482
 • 15.675
 • YKIURV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 508
 • 30
Son güncelleme tarihi: 20.10.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 100
 • AKDDAV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,18
 • 0,13
 • 0,15
 • 191.670
 • 31.256
 • AKDDBV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 12.000
 • 360
 • AKDDCV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 52.951
 • 5.669
 • AKDDDV
 • 0,34
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,35
 • 0,34
 • 0,34
 • 7.000
 • 2.405
 • AKDDEV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • AKDVTV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 84.113
 • 5.618
 • AKDVUV
 • 0,51
 • 0,69
 • -26,09
 • 0,52
 • 0,48
 • 0,51
 • 18.026
 • 9.180
 • AKDVYV
 • 0,19
 • 0,32
 • -40,63
 • 0,24
 • 0,19
 • 0,21
 • 420
 • 87
 • AKDVZV
 • 0,50
 • 0,56
 • -10,71
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,50
 • 1.100
 • 550
 • AKDYPV
 • 0,22
 • 0,24
 • -8,33
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 11.773
 • 2.570
 • AKDYRV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 25.211
 • 2.269
 • AKICEV
 • 0,76
 • 0,73
 • 4,11
 • 0,79
 • 0,76
 • 0,76
 • 3.002
 • 2.282
 • AKICFV
 • 0,30
 • 0,29
 • 3,45
 • 0,32
 • 0,30
 • 0,30
 • 1.922
 • 596
 • AKICGV
 • 0,20
 • 0,19
 • 5,26
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,20
 • 436
 • 100
 • AKIUSV
 • 0,60
 • 0,62
 • -3,23
 • 0,60
 • 0,56
 • 0,60
 • 32.262
 • 19.320
 • AKIUTV
 • 0,25
 • 0,27
 • -7,41
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,25
 • 2.002
 • 490
 • AKIUUV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,16
 • 2
 • 33
 • AQIACV
 • 0,23
 • 0,20
 • 15,00
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,23
 • 15.002
 • 3.450
 • AQIADV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 2
 • 21
 • AQIAEV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 14
 • AQIAFV
 • 0,14
 • 0,12
 • 16,67
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 2
 • 840
 • AQIAGV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,24
 • 0,23
 • 0,24
 • 2
 • 1
 • AQIPSV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 4.000
 • AQIPTV
 • 0,10
 • 0,13
 • -23,08
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 2
 • 33
 • AQIPUV
 • 0,23
 • 0,28
 • -17,86
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,23
 • 4
 • 1
 • AQIPVV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 2
 • 110
 • AQIPYV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 181
 • AUIDDV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 2
 • 52
 • AUIYPV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 207
 • AXIACV
 • 0,51
 • 0,45
 • 13,33
 • 0,53
 • 0,48
 • 0,53
 • 45.402
 • 22.555
 • AXIADV
 • 0,29
 • 0,25
 • 16,00
 • 0,29
 • 0,27
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • AXIAEV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 29
 • AXIAFV
 • 0,30
 • 0,27
 • 11,11
 • 0,30
 • 0,29
 • 0,30
 • 2
 • 1
 • AXIAGV
 • 0,51
 • 0,46
 • 10,87
 • 0,51
 • 0,49
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 1
 • AXIPTV
 • 0,24
 • 0,30
 • -20,00
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,24
 • 2
 • 1
 • AXIPUV
 • 0,54
 • 0,65
 • -16,92
 • 0,57
 • 0,54
 • 0,54
 • 2
 • 1
 • AXIPVV
 • 0,31
 • 0,37
 • -16,22
 • 0,33
 • 0,31
 • 0,31
 • 2
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,51
 • 0,57
 • -10,53
 • 0,53
 • 0,51
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • DXDBOV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 56.733
 • 1.280
 • DXDCAV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,07
 • 0,08
 • 592.428
 • 51.391
 • DXDCBV
 • 0,22
 • 0,28
 • -21,43
 • 0,32
 • 0,20
 • 0,22
 • 5.001.624
 • 1.169.962
 • DXDCCV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 201.334
 • 8.000
 • DXDCDV
 • 0,60
 • 0,66
 • -9,09
 • 0,75
 • 0,55
 • 0,57
 • 1.784.714
 • 1.146.469
 • DXDCEV
 • 1,18
 • 1,28
 • -7,81
 • 1,31
 • 1,13
 • 1,19
 • 3.561
 • 4.317
 • DXDTVV
 • 1,42
 • 1,32
 • 7,58
 • 1,43
 • 1,15
 • 1,33
 • 3.140
 • 3.963
 • DXDTYV
 • 0,81
 • 0,80
 • 1,25
 • 0,87
 • 0,68
 • 0,84
 • 693.024
 • 546.364
 • DXDUPV
 • 3,12
 • 3,29
 • -5,17
 • 3,29
 • 3,12
 • 3,13
 • 1.333
 • 4.232
 • DXDURV
 • 0,47
 • 0,46
 • 2,17
 • 0,52
 • 0,39
 • 0,50
 • 1.772.117
 • 819.179
 • DXDUSV
 • 0,28
 • 0,27
 • 3,70
 • 0,31
 • 0,22
 • 0,29
 • 416.428
 • 114.225
 • EKDDAV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 75
 • EKDDCV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 35.999
 • 1.080
 • EKDDDV
 • 0,14
 • 0,11
 • 27,27
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 34.501
 • 4.485
 • EKDDEV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • EKDVUV
 • 0,85
 • 0,83
 • 2,41
 • 0,85
 • 0,85
 • 0,85
 • 8
 • 7
 • EKDVZV
 • 0,55
 • 0,60
 • -8,33
 • 0,57
 • 0,55
 • 0,55
 • 32
 • 18
 • EKDYPV
 • 0,22
 • 0,26
 • -15,38
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 10
 • 2
 • EKDYRV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • EKIBIV
 • 0,17
 • 0,14
 • 21,43
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,17
 • 42.244
 • 6.844
 • EKIBJV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 60.010
 • 3.001
 • EKIBKV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 4
 • 4.513
 • EKISZV
 • 0,70
 • 0,75
 • -6,67
 • 0,70
 • 0,68
 • 0,70
 • 2
 • 1
 • EKITPV
 • 0,41
 • 0,45
 • -8,89
 • 0,41
 • 0,40
 • 0,41
 • 2
 • 1
 • EKITRV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 3
 • 1
 • ERDCMV
 • 0,67
 • 0,84
 • -20,24
 • 0,74
 • 0,62
 • 0,67
 • 42.907
 • 29.231
 • ERDCNV
 • 0,04
 • 0,12
 • -66,67
 • 0,09
 • 0,04
 • 0,06
 • 183.598
 • 15.307
 • ERDCOV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 600
 • 6
 • ERDDAV
 • 0,30
 • 0,40
 • -25,00
 • 0,35
 • 0,28
 • 0,30
 • 168.276
 • 51.589
 • ERDDBV
 • 0,52
 • 0,57
 • -8,77
 • 0,58
 • 0,49
 • 0,50
 • 114.784
 • 59.668
 • ERDDCV
 • 1,04
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,15
 • 1,04
 • 1,09
 • 2.002
 • 2.192
 • ERDDDV
 • 1,68
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,81
 • 1,68
 • 1,74
 • 2.002
 • 3.493
 • ERDVTV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,04
 • 97.411
 • 4.520
 • ERDVUV
 • 0,30
 • 0,19
 • 57,89
 • 0,33
 • 0,22
 • 0,30
 • 11.372
 • 3.002
 • ERDVVV
 • 0,01
 • 0,04
 • -75,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 600
 • 6
 • ERDVYV
 • 0,18
 • 0,15
 • 20,00
 • 0,19
 • 0,15
 • 0,18
 • 92.669
 • 16.117
 • ERDVZV
 • 0,39
 • 0,34
 • 14,71
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,39
 • 1.300
 • 501
 • ERDYPV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 316.202
 • 25.306
 • ERIBFV
 • 0,92
 • 1,09
 • -15,60
 • 1,03
 • 0,92
 • 0,92
 • 2
 • 2
 • ERIBGV
 • 0,43
 • 0,55
 • -21,82
 • 0,50
 • 0,43
 • 0,43
 • 2
 • 1
 • ERIBHV
 • 0,26
 • 0,36
 • -27,78
 • 0,32
 • 0,26
 • 0,26
 • 2.052
 • 636
 • ERISUV
 • 0,51
 • 0,43
 • 18,60
 • 0,51
 • 0,45
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • ERISVV
 • 0,21
 • 0,17
 • 23,53
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,21
 • 6.381
 • 1.314
 • ERISYV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,09
 • 46.785
 • 4.368
 • GAD1BV
 • 0,24
 • 0,21
 • 14,29
 • 0,24
 • 0,23
 • 0,24
 • 200
 • 47
 • GAD1DV
 • 0,48
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,48
 • 0,48
 • 0,48
 • 5.000
 • 2.400
 • GAD1EV
 • 0,37
 • 0,36
 • 2,78
 • 0,38
 • 0,37
 • 0,38
 • 12
 • 5
 • GAD1PV
 • 0,22
 • 0,27
 • -18,52
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 10.100
 • 2.222
 • GAD1RV
 • 0,13
 • 0,17
 • -23,53
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 8.635
 • 1.123
 • GAD1SV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 18.125
 • 1.450
 • GAD1UV
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,18
 • 10.000
 • 1.800
 • GADDHV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 68.900
 • 1.388
 • GADDIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 11
 • 1
 • GADDJV
 • 0,37
 • 0,30
 • 23,33
 • 0,42
 • 0,33
 • 0,36
 • 98.962
 • 35.166
 • GADDKV
 • 0,11
 • 0,09
 • 22,22
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,11
 • 100.163
 • 11.243
 • GADDLV
 • 0,20
 • 0,18
 • 11,11
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 847.089
 • 170.844
 • GADDMV
 • 0,55
 • 0,52
 • 5,77
 • 0,58
 • 0,55
 • 0,57
 • 26.607
 • 14.766
 • GADDNV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • GADYUV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,07
 • 0,04
 • 0,05
 • 2.410.807
 • 123.601
 • GADYVV
 • 0,41
 • 0,47
 • -12,77
 • 0,42
 • 0,38
 • 0,39
 • 300.622
 • 118.756
 • GADYYV
 • 1,10
 • 1,26
 • -12,70
 • 1,16
 • 1,10
 • 1,15
 • 15.051
 • 17.306
 • GADYZV
 • 0,15
 • 0,21
 • -28,57
 • 0,18
 • 0,14
 • 0,15
 • 25.008
 • 3.858
 • GADZPV
 • 0,38
 • 0,40
 • -5,00
 • 0,38
 • 0,34
 • 0,36
 • 387.049
 • 139.716
 • GADZRV
 • 0,18
 • 0,20
 • -10,00
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,17
 • 378.961
 • 65.407
 • GADZSV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 19.928
 • 1.395
 • GAIDAV
 • 0,89
 • 0,84
 • 5,95
 • 0,94
 • 0,88
 • 0,91
 • 400.002
 • 362.502
 • GAIDBV
 • 0,40
 • 0,38
 • 5,26
 • 0,41
 • 0,40
 • 0,40
 • 104
 • 43
 • GAIDCV
 • 0,25
 • 0,24
 • 4,17
 • 0,27
 • 0,25
 • 0,25
 • 31.186
 • 8.085
 • GAIVVV
 • 0,53
 • 0,58
 • -8,62
 • 0,55
 • 0,51
 • 0,53
 • 25.896
 • 13.701
 • GAIVYV
 • 0,22
 • 0,25
 • -12,00
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 1.002
 • 220
 • GAIVZV
 • 0,14
 • 0,17
 • -17,65
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 499.805
 • 73.457
 • HADCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 600
 • HADCKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 20
 • HADCLV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 1.778
 • 26
 • HADCNV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 333.158
 • 17.840
 • HADCOV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,19
 • 92.452
 • 18.085
 • HADDAV
 • 0,54
 • 0,51
 • 5,88
 • 0,58
 • 0,54
 • 0,55
 • 15.181
 • 8.349
 • HADVSV
 • 0,19
 • 0,34
 • -44,12
 • 0,23
 • 0,18
 • 0,18
 • 106.709
 • 19.590
 • HADVTV
 • 0,80
 • 0,87
 • -8,05
 • 0,85
 • 0,78
 • 0,81
 • 185
 • 149
 • HADVUV
 • 0,32
 • 0,36
 • -11,11
 • 0,33
 • 0,32
 • 0,33
 • 20.001
 • 6.500
 • HAIBNV
 • 0,46
 • 0,45
 • 2,22
 • 0,52
 • 0,46
 • 0,48
 • 52
 • 25
 • HAIBOV
 • 0,17
 • 0,16
 • 6,25
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,18
 • 6.410
 • 1.154
 • HAICAV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 60.002
 • 6.000
 • HAITUV
 • 0,79
 • 0,82
 • -3,66
 • 0,82
 • 0,75
 • 0,79
 • 362
 • 297
 • HAITVV
 • 0,34
 • 0,37
 • -8,11
 • 0,34
 • 0,32
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • HAITYV
 • 0,21
 • 0,23
 • -8,70
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,21
 • 2
 • 1
 • ISDDGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 11
 • ISDDIV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 6
 • 1.150
 • ISDDJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 27
 • ISDDKV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 46.617
 • 2.797
 • ISDDLV
 • 0,21
 • 0,18
 • 16,67
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 33.058
 • 6.717
 • ISDDMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDYTV
 • 0,22
 • 0,32
 • -31,25
 • 0,25
 • 0,21
 • 0,25
 • 7.943
 • 1.986
 • ISDYYV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 54.672
 • 1.937
 • ISDYZV
 • 0,35
 • 0,44
 • -20,45
 • 0,35
 • 0,33
 • 0,35
 • 1.109
 • 386
 • ISDZPV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDZRV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 100.000
 • 6.000
 • ISIDAV
 • 0,39
 • 0,36
 • 8,33
 • 0,40
 • 0,39
 • 0,40
 • 4.103
 • 1.641
 • ISIDBV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 49.189
 • 6.350
 • ISIDCV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 11.072
 • 887
 • ISIVVV
 • 0,54
 • 0,58
 • -6,90
 • 0,54
 • 0,53
 • 0,54
 • 2
 • 1
 • ISIVYV
 • 0,22
 • 0,24
 • -8,33
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 2
 • 43.185
 • ISIVZV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 218
 • 26
 • KCDDHV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1.000
 • 160
 • KCDDIV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCDDJV
 • 1,31
 • 1,09
 • 20,18
 • 1,31
 • 1,30
 • 1,31
 • 10.000
 • 13.050
 • KCDYPV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 3.300
 • 60
 • KCDYRV
 • 0,13
 • 0,18
 • -27,78
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,14
 • 3.302
 • 459
 • KCDYSV
 • 0,85
 • 0,80
 • 6,25
 • 0,85
 • 0,83
 • 0,83
 • 11
 • 9
 • KCDYTV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,03
 • 113.891
 • 3.417
 • KCDYUV
 • 0,34
 • 0,39
 • -12,82
 • 0,38
 • 0,34
 • 0,35
 • 101.310
 • 36.221
 • KCDYVV
 • 0,12
 • 0,15
 • -20,00
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 26.750
 • 3.455
 • KCDYYV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCIBIV
 • 0,94
 • 0,85
 • 10,59
 • 0,94
 • 0,90
 • 0,94
 • 2
 • 2
 • KCIBJV
 • 0,33
 • 0,29
 • 13,79
 • 0,33
 • 0,31
 • 0,33
 • 2
 • 1
 • KCIBKV
 • 0,19
 • 0,16
 • 18,75
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 2
 • 46
 • KCISZV
 • 0,73
 • 0,83
 • -12,05
 • 0,76
 • 0,73
 • 0,73
 • 2
 • 1
 • KCITPV
 • 0,24
 • 0,29
 • -17,24
 • 0,26
 • 0,24
 • 0,24
 • 2
 • 1
 • KCITRV
 • 0,13
 • 0,17
 • -23,53
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 2
 • 1
 • OZD1AV
 • 0,43
 • 0,42
 • 2,38
 • 0,44
 • 0,42
 • 0,43
 • 47.469
 • 20.370
 • OZD1BV
 • 0,29
 • 0,24
 • 20,83
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,29
 • 111
 • 32
 • OZD1CV
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,00
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 2.000
 • 340
 • OZD1EV
 • 0,56
 • 0,54
 • 3,70
 • 0,57
 • 0,56
 • 0,57
 • 40.000
 • 22.600
 • OZD1FV
 • 0,39
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,40
 • 16.002
 • 6.561
 • OZD1GV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZD1SV
 • 0,33
 • 0,35
 • -5,71
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 105.000
 • 34.650
 • OZD1TV
 • 0,21
 • 0,23
 • -8,70
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 25.011
 • 5.252
 • OZDHHV
 • 0,77
 • 0,74
 • 4,05
 • 0,84
 • 0,71
 • 0,78
 • 82.797
 • 65.212
 • OZDHKV
 • 0,82
 • 0,80
 • 2,50
 • 0,86
 • 0,80
 • 0,82
 • 153.601
 • 129.496
 • OZDHNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 23
 • OZDIAV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 393.708
 • 12.627
 • OZDIBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3.444
 • 34
 • OZDIEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 6
 • 23
 • OZDIFV
 • 0,20
 • 0,19
 • 5,26
 • 0,23
 • 0,18
 • 0,19
 • 5.252.850
 • 1.067.961
 • OZDIHV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,11
 • 509.020
 • 61.169
 • OZDIIV
 • 0,23
 • 0,22
 • 4,55
 • 0,25
 • 0,21
 • 0,23
 • 1.556.286
 • 361.604
 • OZDIJV
 • 0,43
 • 0,42
 • 2,38
 • 0,46
 • 0,42
 • 0,43
 • 4.972.359
 • 2.180.760
 • OZDIKV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 2.345
 • 141
 • OZDILV
 • 1,38
 • 1,36
 • 1,47
 • 1,45
 • 1,34
 • 1,39
 • 4.146
 • 5.757
 • OZDIMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZDINV
 • 0,82
 • 0,84
 • -2,38
 • 0,86
 • 0,82
 • 0,82
 • 12.133
 • 10.399
 • OZDTGV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 109.534
 • 5.545
 • OZDTMV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 226.954
 • 8.090
 • OZDUBV
 • 0,55
 • 0,63
 • -12,70
 • 0,62
 • 0,51
 • 0,57
 • 506.517
 • 283.947
 • OZDUCV
 • 0,14
 • 0,19
 • -26,32
 • 0,17
 • 0,13
 • 0,15
 • 7.575.073
 • 1.125.095
 • OZDUFV
 • 1,03
 • 1,08
 • -4,63
 • 1,07
 • 0,98
 • 1,05
 • 172.684
 • 172.637
 • OZDUGV
 • 0,34
 • 0,36
 • -5,56
 • 0,36
 • 0,32
 • 0,34
 • 8.079.292
 • 2.752.249
 • OZDUHV
 • 0,61
 • 0,65
 • -6,15
 • 0,63
 • 0,58
 • 0,60
 • 2.020.018
 • 1.215.592
 • OZDUIV
 • 1,63
 • 1,70
 • -4,12
 • 1,65
 • 1,61
 • 1,63
 • 723
 • 1.179
 • OZDUJV
 • 2,42
 • 2,44
 • -0,82
 • 2,42
 • 2,38
 • 2,41
 • 90
 • 215
 • OZDUKV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 50.984
 • 9.444
 • OZDULV
 • 0,34
 • 0,35
 • -2,86
 • 0,35
 • 0,32
 • 0,34
 • 36.558
 • 12.282
 • OZGCAV
 • 0,12
 • 0,09
 • 33,33
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1
 • 162
 • OZIGNV
 • 3,00
 • 2,95
 • 1,69
 • 3,07
 • 2,98
 • 3,01
 • 112
 • 342
 • OZIGOV
 • 2,12
 • 2,08
 • 1,92
 • 2,16
 • 2,12
 • 2,14
 • 202
 • 433
 • OZIHAV
 • 0,82
 • 0,81
 • 1,23
 • 0,85
 • 0,82
 • 0,83
 • 1.352
 • 1.129
 • OZIHBV
 • 0,22
 • 0,21
 • 4,76
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,22
 • 1.169.773
 • 263.100
 • OZIHCV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 30
 • OZIHDV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 12
 • OZIHEV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 9
 • OZISIV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 1.368
 • OZISJV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 6.002
 • 600
 • OZISKV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 10.002
 • 1.300
 • OZISLV
 • 0,23
 • 0,25
 • -8,00
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,23
 • 10.251
 • 2.358
 • OZISMV
 • 0,32
 • 0,35
 • -8,57
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,33
 • 698.137
 • 229.622
 • OZISNV
 • 1,01
 • 1,06
 • -4,72
 • 1,01
 • 0,99
 • 1,01
 • 2
 • 2
 • OZISOV
 • 1,60
 • 1,66
 • -3,61
 • 1,63
 • 1,56
 • 1,63
 • 252
 • 402
 • OZITAV
 • 2,36
 • 2,42
 • -2,48
 • 2,36
 • 2,32
 • 2,36
 • 2
 • 5
 • SADCAV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 48.700
 • 1.424
 • SADCDV
 • 0,26
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 5.000
 • 1.300
 • SADTZV
 • 0,25
 • 0,29
 • -13,79
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 26.370
 • 6.593
 • SADURV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • SADUSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • SAIBIV
 • 0,69
 • 0,68
 • 1,47
 • 0,75
 • 0,69
 • 0,69
 • 5
 • 4
 • SAIBJV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,23
 • 2
 • 94
 • SAIBKV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 1.145
 • SAISZV
 • 0,88
 • 0,91
 • -3,30
 • 0,88
 • 0,84
 • 0,88
 • 2
 • 2
 • SAITPV
 • 0,39
 • 0,41
 • -4,88
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,39
 • 2
 • 1
 • SAITRV
 • 0,22
 • 0,24
 • -8,33
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 2
 • 49
 • SPDBMV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,05
 • 0,02
 • 0,03
 • 41.348
 • 1.474
 • SPDBNV
 • 0,27
 • 0,28
 • -3,57
 • 0,28
 • 0,21
 • 0,25
 • 272.553
 • 67.415
 • SPDBOV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,09
 • 60.104
 • 5.631
 • SPDCAV
 • 0,65
 • 0,66
 • -1,52
 • 0,67
 • 0,57
 • 0,60
 • 132.074
 • 84.544
 • SPDCBV
 • 1,78
 • 1,80
 • -1,11
 • 1,94
 • 1,78
 • 1,78
 • 1.462
 • 2.676
 • SPDTUV
 • 0,80
 • 0,84
 • -4,76
 • 0,90
 • 0,80
 • 0,86
 • 53.599
 • 45.215
 • SPDTVV
 • 0,45
 • 0,49
 • -8,16
 • 0,50
 • 0,45
 • 0,46
 • 33.460
 • 15.474
 • SPDTYV
 • 1,53
 • 1,71
 • -10,53
 • 1,53
 • 1,53
 • 1,53
 • 65
 • 99
 • SPDUPV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THD1AV
 • 0,22
 • 0,16
 • 37,50
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 40.515
 • 8.104
 • THD1BV
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 10.101
 • 1.212
 • THD1CV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THD1RV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 2.000
 • 420
 • THD1SV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THDDAV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 20.258
 • 203
 • THDDBV
 • 0,17
 • 0,08
 • 112,50
 • 0,19
 • 0,09
 • 0,13
 • 307.868
 • 37.950
 • THDDCV
 • 0,68
 • 0,47
 • 44,68
 • 0,68
 • 0,52
 • 0,64
 • 9.451
 • 5.533
 • THDDEV
 • 0,10
 • 0,06
 • 66,67
 • 0,10
 • 0,06
 • 0,08
 • 567.038
 • 46.464
 • THDDFV
 • 0,27
 • 0,20
 • 35,00
 • 0,27
 • 0,21
 • 0,24
 • 42.083
 • 9.477
 • THDDGV
 • 0,66
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,66
 • 0,55
 • 0,64
 • 20.201
 • 13.011
 • THDVUV
 • 0,02
 • 0,05
 • -60,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 7.000
 • 180
 • THDVVV
 • 0,17
 • 0,30
 • -43,33
 • 0,28
 • 0,17
 • 0,18
 • 112.003
 • 21.781
 • THDYPV
 • 0,39
 • 0,51
 • -23,53
 • 0,48
 • 0,39
 • 0,39
 • 9.568
 • 4.519
 • THDYRV
 • 0,18
 • 0,24
 • -25,00
 • 0,20
 • 0,18
 • 0,18
 • 51.661
 • 9.332
 • THDYSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THIBIV
 • 0,44
 • 0,33
 • 33,33
 • 0,44
 • 0,35
 • 0,42
 • 190.888
 • 79.775
 • THIBJV
 • 0,18
 • 0,12
 • 50,00
 • 0,18
 • 0,13
 • 0,16
 • 33.515
 • 4.842
 • THIBKV
 • 0,09
 • 0,06
 • 50,00
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,09
 • 100.002
 • 8.000
 • THISZV
 • 0,63
 • 0,79
 • -20,25
 • 0,74
 • 0,63
 • 0,63
 • 2
 • 1
 • THITPV
 • 0,30
 • 0,40
 • -25,00
 • 0,37
 • 0,30
 • 0,30
 • 5.388
 • 1.913
 • THITRV
 • 0,17
 • 0,24
 • -29,17
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,17
 • 2
 • 1
 • TTDBOV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 176.474
 • 17.324
 • TTDCCV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,04
 • 2.032
 • 102
 • TTDCDV
 • 0,19
 • 0,18
 • 5,56
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 151.203
 • 30.009
 • TTDCEV
 • 0,50
 • 0,47
 • 6,38
 • 0,51
 • 0,50
 • 0,50
 • 1.700
 • 852
 • TTDUPV
 • 0,35
 • 0,39
 • -10,26
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 30.000
 • 10.500
 • TUDCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 5
 • 2
 • TUDCKV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.032
 • 100
 • TUDCNV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 62.687
 • 3.301
 • TUDCOV
 • 0,20
 • 0,18
 • 11,11
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,19
 • 115.803
 • 23.532
 • TUDDAV
 • 0,61
 • 0,58
 • 5,17
 • 0,63
 • 0,58
 • 0,60
 • 4.278
 • 2.584
 • TUDVUV
 • 0,39
 • 0,43
 • -9,30
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,39
 • 28.000
 • 11.020
 • TUDVVV
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 10.000
 • 1.350
 • TUIBIV
 • 0,41
 • 0,37
 • 10,81
 • 0,44
 • 0,40
 • 0,42
 • 27.913
 • 11.711
 • TUIBJV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 115.452
 • 12.774
 • TUIBKV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 106.578
 • 5.329
 • TUISZV
 • 1,20
 • 1,27
 • -5,51
 • 1,20
 • 1,17
 • 1,20
 • 2
 • 2
 • TUITPV
 • 0,51
 • 0,57
 • -10,53
 • 0,51
 • 0,49
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • TUITRV
 • 0,31
 • 0,35
 • -11,43
 • 0,33
 • 0,29
 • 0,32
 • 18.495
 • 5.983
 • USIBOV
 • 1,44
 • 1,47
 • -2,04
 • 1,44
 • 1,41
 • 1,44
 • 3.202
 • 4.548
 • USICAV
 • 0,55
 • 0,58
 • -5,17
 • 0,58
 • 0,54
 • 0,56
 • 440
 • 246
 • USICBV
 • 0,26
 • 0,28
 • -7,14
 • 0,26
 • 0,25
 • 0,26
 • 8.359
 • 2.090
 • USICCV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 16.672
 • 1.842
 • USICDV
 • 0,85
 • 0,87
 • -2,30
 • 0,85
 • 0,82
 • 0,85
 • 3.722
 • 3.138
 • USICEV
 • 0,50
 • 0,52
 • -3,85
 • 0,51
 • 0,50
 • 0,50
 • 202
 • 103
 • USICFV
 • 0,79
 • 0,81
 • -2,47
 • 0,79
 • 0,77
 • 0,79
 • 422
 • 329
 • USICGV
 • 0,53
 • 0,55
 • -3,64
 • 0,54
 • 0,52
 • 0,54
 • 1.572
 • 835
 • USITVV
 • 0,69
 • 0,68
 • 1,47
 • 0,73
 • 0,68
 • 0,69
 • 1.803
 • 1.298
 • USITYV
 • 0,44
 • 0,44
 • 0,00
 • 0,45
 • 0,44
 • 0,44
 • 2
 • 1
 • USITZV
 • 0,26
 • 0,27
 • -3,70
 • 0,27
 • 0,26
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • USIUPV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,14
 • 4.002
 • 600
 • USIURV
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,00
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 2
 • 1
 • USIUSV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 2
 • 65
 • USIUTV
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,00
 • 0,42
 • 0,41
 • 0,41
 • 2
 • 1
 • USIUUV
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,19
 • 3
 • 1
 • VAD1AV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VAD1PV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VAD1RV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VADCJV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 512
 • 10
 • VADCKV
 • 0,13
 • 0,10
 • 30,00
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,13
 • 729.813
 • 95.128
 • VADCMV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 78.569
 • 3.428
 • VADCNV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,13
 • 55.832
 • 7.209
 • VADCOV
 • 0,35
 • 0,31
 • 12,90
 • 0,35
 • 0,33
 • 0,35
 • 56.350
 • 19.403
 • VADUYV
 • 0,08
 • 0,13
 • -38,46
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,08
 • 4.842
 • 483
 • VADUZV
 • 0,49
 • 0,67
 • -26,87
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49
 • 10
 • 5
 • VADVRV
 • 0,25
 • 0,29
 • -13,79
 • 0,29
 • 0,24
 • 0,26
 • 14
 • 4
 • VADVSV
 • 0,38
 • 0,41
 • -7,32
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,37
 • 112
 • 41
 • VADVTV
 • 0,16
 • 0,17
 • -5,88
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,16
 • 20.000
 • 3.250
 • VADVUV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 113.127
 • 7.924
 • VAICDV
 • 0,36
 • 0,32
 • 12,50
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 3.102
 • 1.117
 • VAICEV
 • 0,16
 • 0,14
 • 14,29
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1.502
 • 240
 • VAICFV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 10.236
 • 1.024
 • VAIURV
 • 0,36
 • 0,42
 • -14,29
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,37
 • 150.012
 • 55.804
 • VAIUSV
 • 0,17
 • 0,20
 • -15,00
 • 0,18
 • 0,17
 • 0,17
 • 10.652
 • 1.817
 • VAIUTV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 50.305
 • 4.526
 • YKDDBV
 • 0,21
 • 0,18
 • 16,67
 • 0,24
 • 0,19
 • 0,20
 • 55.557
 • 11.359
 • YKDDCV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 69.090
 • 3.890
 • YKDDDV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 5
 • 798
 • YKDDEV
 • 0,22
 • 0,23
 • -4,35
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 10
 • 2
 • YKDDFV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKDVUV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 102.337
 • 2.328
 • YKDVVV
 • 0,25
 • 0,28
 • -10,71
 • 0,28
 • 0,25
 • 0,26
 • 8.076
 • 2.168
 • YKDVZV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 17.700
 • 1.931
 • YKDYSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKICEV
 • 0,44
 • 0,42
 • 4,76
 • 0,47
 • 0,44
 • 0,44
 • 4
 • 2
 • YKICFV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 2.000
 • YKICGV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 2
 • 2.070
 • YKIUSV
 • 0,29
 • 0,31
 • -6,45
 • 0,30
 • 0,28
 • 0,28
 • 68.126
 • 19.456
 • YKIUTV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 127.502
 • 15.420
 • YKIUUV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 129.563
 • 7.774

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

1451 37 21.10.2014 01:47:54

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.