•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,44
 • 0,39
 • 12,82
 • 0,47
 • 0,43
 • 0,44
 • 18.681
 • 8.302
 • AKICCV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 195.542
 • 17.804
 • AKICDV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 28.642
 • 885
 • AKITZV
 • 0,64
 • 0,73
 • -12,33
 • 0,64
 • 0,60
 • 0,61
 • 402
 • 246
 • AKIUPV
 • 0,20
 • 0,24
 • -16,67
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 80.013
 • 15.732
 • AKIURV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 14.343
 • 1.004
 • AQIAAV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 24.760
 • 248
 • AQIABV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 369
 • AQIPPV
 • 0,35
 • 0,06
 • 483,33
 • 0,35
 • 0,26
 • 0,35
 • 2
 • 1
 • AQIPRV
 • 1,35
 • 1,02
 • 32,35
 • 1,35
 • 1,26
 • 1,26
 • 2.405
 • 3.054
 • AUICEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 1.392
 • 29
 • AUICHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 800
 • AUICKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 197.000
 • 1.970
 • AUICNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.002
 • 100
 • AUIUSV
 • 0,19
 • 0,04
 • 375,00
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 5.714
 • 1.150
 • AUIUVV
 • 1,90
 • 1,16
 • 63,79
 • 1,90
 • 1,69
 • 1,90
 • 2
 • 4
 • AUIVPV
 • 0,85
 • 0,43
 • 97,67
 • 0,85
 • 0,77
 • 0,85
 • 2
 • 2
 • AUIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • AXIAAV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.470
 • AXIABV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.200
 • AXIPPV
 • 0,79
 • 0,14
 • 464,29
 • 0,79
 • 0,59
 • 0,79
 • 2
 • 1
 • AXIPRV
 • 3,00
 • 2,26
 • 32,74
 • 3,00
 • 2,78
 • 3,00
 • 2
 • 6
 • DUIAHV
 • 0,56
 • 0,61
 • -8,20
 • 0,63
 • 0,56
 • 0,56
 • 2
 • 1
 • DUIAIV
 • 0,16
 • 0,14
 • 14,29
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,16
 • 2
 • 1
 • DUIAJV
 • 0,14
 • 0,12
 • 16,67
 • 0,15
 • 0,11
 • 0,15
 • 19.002
 • 2.680
 • DUIAKV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 2
 • 2.400
 • DUIALV
 • 0,51
 • 0,54
 • -5,56
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51
 • 1
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,11
 • 330.003
 • 36.400
 • DUIPIV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,21
 • 18.003
 • 3.981
 • DUIPKV
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,00
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,20
 • 2
 • 11.500
 • EKIBFV
 • 0,11
 • 0,07
 • 57,14
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,10
 • 154.513
 • 15.726
 • EKIBGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 57
 • 1
 • EKIBHV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 31
 • EKISUV
 • 0,79
 • 0,90
 • -12,22
 • 0,81
 • 0,79
 • 0,79
 • 2
 • 2
 • EKISVV
 • 0,29
 • 0,37
 • -21,62
 • 0,30
 • 0,29
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • EKISYV
 • 0,10
 • 0,14
 • -28,57
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 3.711
 • 419
 • ERIBCV
 • 1,12
 • 1,19
 • -5,88
 • 1,26
 • 1,12
 • 1,12
 • 2
 • 2
 • ERIBDV
 • 0,50
 • 0,56
 • -10,71
 • 0,61
 • 0,50
 • 0,50
 • 2
 • 1
 • ERIBEV
 • 0,29
 • 0,33
 • -12,12
 • 0,37
 • 0,29
 • 0,32
 • 31.970
 • 10.300
 • ERISRV
 • 0,23
 • 0,21
 • 9,52
 • 0,23
 • 0,18
 • 0,23
 • 2
 • 60.990
 • ERISSV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 29.908
 • 1.431
 • ERISTV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 102
 • 2
 • GAICMV
 • 0,74
 • 0,69
 • 7,25
 • 0,81
 • 0,74
 • 0,75
 • 36.222
 • 27.228
 • GAICNV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,28
 • 0,24
 • 0,25
 • 288.515
 • 73.685
 • GAICOV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 488.467
 • 44.242
 • GAIVSV
 • 0,41
 • 0,45
 • -8,89
 • 0,41
 • 0,35
 • 0,39
 • 62.377
 • 24.129
 • GAIVTV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 230.646
 • 21.366
 • GAIVUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 209.711
 • 5.998
 • HAIBKV
 • 0,28
 • 0,26
 • 7,69
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,28
 • 2
 • 1
 • HAIBLV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 247.729
 • 10.050
 • HAIBMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 12.224
 • 222
 • HAITRV
 • 0,83
 • 0,87
 • -4,60
 • 0,83
 • 0,81
 • 0,83
 • 2
 • 2
 • HAITSV
 • 0,27
 • 0,30
 • -10,00
 • 0,27
 • 0,26
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • HAITTV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 224
 • ISICMV
 • 0,37
 • 0,31
 • 19,35
 • 0,37
 • 0,37
 • 0,37
 • 2
 • 1
 • ISICNV
 • 0,07
 • 0,05
 • 40,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 923.905
 • 70.251
 • ISICOV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 104.692
 • 3.141
 • ISIVSV
 • 0,37
 • 0,44
 • -15,91
 • 0,37
 • 0,35
 • 0,36
 • 502
 • 178
 • ISIVTV
 • 0,07
 • 0,11
 • -36,36
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 27.903
 • 2.094
 • ISIVUV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 14.003
 • 420
 • KCIBFV
 • 1,08
 • 1,04
 • 3,85
 • 1,16
 • 1,08
 • 1,08
 • 2
 • 2
 • KCIBGV
 • 0,34
 • 0,33
 • 3,03
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • KCIBHV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,15
 • 202
 • 30
 • KCISUV
 • 0,45
 • 0,48
 • -6,25
 • 0,45
 • 0,40
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • KCISVV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 16.944
 • 922
 • KCISYV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 2
 • 512
 • OZIFOV
 • 1,81
 • 1,64
 • 10,37
 • 1,92
 • 1,81
 • 1,81
 • 2
 • 4
 • OZIGAV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 139.308
 • 2.363
 • OZIGBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 12.001
 • 120
 • OZIGCV
 • 2,20
 • 2,05
 • 7,32
 • 2,31
 • 2,19
 • 2,19
 • 202
 • 449
 • OZIGDV
 • 0,86
 • 0,77
 • 11,69
 • 0,93
 • 0,86
 • 0,89
 • 53.022
 • 47.715
 • OZIGGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.233
 • 102
 • OZIGHV
 • 0,26
 • 0,23
 • 13,04
 • 0,28
 • 0,25
 • 0,26
 • 20.130
 • 5.465
 • OZIGIV
 • 3,81
 • 3,63
 • 4,96
 • 3,92
 • 3,81
 • 3,81
 • 2
 • 8
 • OZIGJV
 • 2,81
 • 2,63
 • 6,84
 • 2,92
 • 2,81
 • 2,81
 • 2
 • 6
 • OZIGKV
 • 0,81
 • 0,64
 • 26,56
 • 0,92
 • 0,81
 • 0,81
 • 2
 • 2
 • OZIGLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 82
 • 1
 • OZIGMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 8.000
 • OZIRKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.200
 • OZIRLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 80
 • OZIRMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 5
 • 304
 • OZIRNV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,07
 • 56.503
 • 3.479
 • OZIROV
 • 0,23
 • 0,27
 • -14,81
 • 0,24
 • 0,20
 • 0,23
 • 674.627
 • 152.411
 • OZISCV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 700
 • 7
 • OZISDV
 • 3,19
 • 3,36
 • -5,06
 • 3,19
 • 3,08
 • 3,18
 • 252
 • 801
 • OZISEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 14
 • OZISFV
 • 0,19
 • 0,41
 • -53,66
 • 0,25
 • 0,08
 • 0,20
 • 22.703
 • 4.544
 • OZISGV
 • 1,19
 • 1,36
 • -12,50
 • 1,19
 • 1,08
 • 1,19
 • 502
 • 552
 • OZISHV
 • 2,19
 • 2,36
 • -7,20
 • 2,19
 • 2,08
 • 2,19
 • 152
 • 319
 • SAIBFV
 • 0,85
 • 0,85
 • 0,00
 • 0,93
 • 0,85
 • 0,85
 • 2
 • 2
 • SAIBGV
 • 0,24
 • 0,25
 • -4,00
 • 0,28
 • 0,24
 • 0,24
 • 2
 • 1
 • SAIBHV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,13
 • 0,09
 • 0,09
 • 3
 • 7
 • SAISUV
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,00
 • 0,51
 • 0,45
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • SAISVV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 2
 • 1.050
 • SAISYV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 4.003
 • 120
 • THIBFV
 • 0,79
 • 0,77
 • 2,60
 • 0,84
 • 0,79
 • 0,79
 • 1.818
 • 1.460
 • THIBGV
 • 0,28
 • 0,29
 • -3,45
 • 0,32
 • 0,27
 • 0,29
 • 117.339
 • 35.951
 • THIBHV
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,17
 • 133.253
 • 22.787
 • THISUV
 • 0,41
 • 0,43
 • -4,65
 • 0,44
 • 0,39
 • 0,42
 • 15.002
 • 6.351
 • THISVV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 17.896
 • 716
 • THISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,42
 • 0,34
 • 23,53
 • 0,46
 • 0,36
 • 0,42
 • 17.802
 • 7.586
 • TUIBGV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,07
 • 71.002
 • 4.960
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 5.508
 • 55
 • TUISUV
 • 0,92
 • 1,05
 • -12,38
 • 0,99
 • 0,92
 • 0,92
 • 2
 • 2
 • TUISVV
 • 0,27
 • 0,35
 • -22,86
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • TUISYV
 • 0,11
 • 0,15
 • -26,67
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,10
 • 16.002
 • 1.680
 • USIBJV
 • 1,19
 • 1,05
 • 13,33
 • 1,19
 • 0,97
 • 1,19
 • 2
 • 2
 • USIBKV
 • 0,71
 • 0,55
 • 29,09
 • 0,71
 • 0,47
 • 0,71
 • 3
 • 2
 • USIBMV
 • 1,69
 • 1,55
 • 9,03
 • 1,69
 • 1,47
 • 1,69
 • 2
 • 3
 • USIBNV
 • 0,19
 • 0,10
 • 90,00
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 1
 • 1.439
 • USITPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 110
 • USITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 86
 • USITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 60
 • USITUV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 20.198
 • 202
 • VAICAV
 • 0,32
 • 0,30
 • 6,67
 • 0,36
 • 0,32
 • 0,32
 • 1.977
 • 634
 • VAICBV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 641.887
 • 51.371
 • VAICCV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 51.108
 • 1.021
 • VAITYV
 • 0,34
 • 0,37
 • -8,11
 • 0,34
 • 0,30
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • VAITZV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,07
 • 5.003
 • 325
 • VAIUPV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 11.002
 • 550
 • YKICBV
 • 0,36
 • 0,35
 • 2,86
 • 0,43
 • 0,35
 • 0,37
 • 51.392
 • 19.242
 • YKICCV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,16
 • 0,11
 • 0,14
 • 32.876
 • 4.745
 • YKICDV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,04
 • 491.021
 • 22.446
 • YKITZV
 • 0,22
 • 0,23
 • -4,35
 • 0,22
 • 0,16
 • 0,20
 • 447.280
 • 87.110
 • YKIUPV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,04
 • 0,06
 • 99.342
 • 5.199
 • YKIURV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 3.001
 • 60
Son güncelleme tarihi: 31.10.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 51
 • AKDCOV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 100
 • 1
 • AKDDAV
 • 0,19
 • 0,12
 • 58,33
 • 0,28
 • 0,18
 • 0,21
 • 115.738
 • 24.326
 • AKDDBV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 16
 • 84
 • AKDDCV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,13
 • 93.475
 • 12.662
 • AKDDDV
 • 0,45
 • 0,39
 • 15,38
 • 0,47
 • 0,44
 • 0,45
 • 167.780
 • 74.931
 • AKDDEV
 • 1,00
 • 0,87
 • 14,94
 • 1,00
 • 1,00
 • 1,00
 • 649
 • 649
 • AKDDFV
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 350
 • 18
 • AKDDGV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • AKDVUV
 • 0,20
 • 0,36
 • -44,44
 • 0,25
 • 0,19
 • 0,20
 • 27.069
 • 5.929
 • AKDVZV
 • 0,37
 • 0,43
 • -13,95
 • 0,37
 • 0,35
 • 0,37
 • 29.540
 • 10.792
 • AKDYPV
 • 0,14
 • 0,16
 • -12,50
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 6.046
 • 798
 • AKDYRV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 5.687
 • 341
 • AKDYSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • AKDYTV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • AKICEV
 • 0,94
 • 0,86
 • 9,30
 • 0,95
 • 0,94
 • 0,94
 • 2
 • 2
 • AKICFV
 • 0,40
 • 0,35
 • 14,29
 • 0,43
 • 0,40
 • 0,41
 • 2.252
 • 928
 • AKICGV
 • 0,27
 • 0,23
 • 17,39
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • AKIUSV
 • 0,40
 • 0,46
 • -13,04
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,40
 • 92.102
 • 36.830
 • AKIUTV
 • 0,14
 • 0,17
 • -17,65
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 579
 • 81
 • AKIUUV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 3.602
 • 324
 • AQIACV
 • 0,04
 • 0,09
 • -55,56
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 81.504
 • 4.081
 • AQIADV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 15.002
 • 350
 • AQIAEV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 30
 • AQIAFV
 • 0,03
 • 0,06
 • -50,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 252
 • 10
 • AQIAGV
 • 0,08
 • 0,13
 • -38,46
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 139.682
 • 12.797
 • AQIPSV
 • 0,15
 • 0,09
 • 66,67
 • 0,17
 • 0,13
 • 0,17
 • 5.002
 • 850
 • AQIPTV
 • 0,29
 • 0,18
 • 61,11
 • 0,29
 • 0,26
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • AQIPUV
 • 0,57
 • 0,39
 • 46,15
 • 0,57
 • 0,52
 • 0,57
 • 2
 • 1
 • AQIPVV
 • 0,28
 • 0,20
 • 40,00
 • 0,28
 • 0,26
 • 0,28
 • 2
 • 1
 • AQIPYV
 • 0,39
 • 0,30
 • 30,00
 • 0,40
 • 0,37
 • 0,40
 • 804
 • 322
 • AUIYPV
 • 0,13
 • 0,09
 • 44,44
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,14
 • 41.004
 • 5.891
 • AXIACV
 • 0,10
 • 0,19
 • -47,37
 • 0,13
 • 0,09
 • 0,10
 • 434.171
 • 43.367
 • AXIADV
 • 0,05
 • 0,09
 • -44,44
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 5.625
 • 309
 • AXIAEV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 12
 • AXIAFV
 • 0,07
 • 0,13
 • -46,15
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 1.821
 • 146
 • AXIAGV
 • 0,18
 • 0,28
 • -35,71
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,19
 • 198.457
 • 38.076
 • AXIPSV
 • 0,35
 • 0,21
 • 66,67
 • 0,35
 • 0,30
 • 0,35
 • 2
 • 1
 • AXIPTV
 • 0,67
 • 0,42
 • 59,52
 • 0,67
 • 0,59
 • 0,67
 • 2
 • 1
 • AXIPUV
 • 1,29
 • 0,89
 • 44,94
 • 1,29
 • 1,16
 • 1,29
 • 2
 • 2
 • AXIPVV
 • 0,65
 • 0,46
 • 41,30
 • 0,65
 • 0,59
 • 0,65
 • 2
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,92
 • 0,70
 • 31,43
 • 0,92
 • 0,85
 • 0,92
 • 2
 • 2
 • DUIAMV
 • 0,30
 • 0,33
 • -9,09
 • 0,33
 • 0,30
 • 0,31
 • 5.102
 • 1.582
 • DUIANV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,23
 • 182.602
 • 41.398
 • DUIAOV
 • 0,22
 • 0,20
 • 10,00
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,22
 • 10.110
 • 2.143
 • DUIBAV
 • 0,23
 • 0,20
 • 15,00
 • 0,23
 • 0,18
 • 0,22
 • 102
 • 22
 • DUIBBV
 • 0,29
 • 0,28
 • 3,57
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,32
 • 102
 • 33
 • DUIBCV
 • 0,57
 • 0,51
 • 11,76
 • 0,57
 • 0,54
 • 0,56
 • 592
 • 331
 • DUIPMV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,32
 • 140.102
 • 43.333
 • DUIPNV
 • 0,24
 • 0,26
 • -7,69
 • 0,27
 • 0,24
 • 0,27
 • 102
 • 28
 • DUIPOV
 • 0,15
 • 0,16
 • -6,25
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,16
 • 202
 • 32
 • DUIPPV
 • 0,25
 • 0,29
 • -13,79
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,26
 • 130.002
 • 36.879
 • DUIPRV
 • 0,52
 • 0,54
 • -3,70
 • 0,54
 • 0,52
 • 0,54
 • 102
 • 55
 • DUIPSV
 • 0,55
 • 0,60
 • -8,33
 • 0,60
 • 0,55
 • 0,60
 • 102
 • 61
 • DXDBOV
 • 0,05
 • 0,02
 • 150,00
 • 0,05
 • 0,02
 • 0,04
 • 337.332
 • 11.425
 • DXDCAV
 • 0,21
 • 0,11
 • 90,91
 • 0,21
 • 0,15
 • 0,20
 • 4.858.362
 • 895.803
 • DXDCBV
 • 0,62
 • 0,35
 • 77,14
 • 0,62
 • 0,48
 • 0,58
 • 1.705.888
 • 958.673
 • DXDCCV
 • 0,11
 • 0,05
 • 120,00
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,10
 • 242.901
 • 22.862
 • DXDCDV
 • 1,28
 • 0,85
 • 50,59
 • 1,28
 • 1,16
 • 1,26
 • 4.314
 • 5.321
 • DXDCEV
 • 2,04
 • 1,60
 • 27,50
 • 2,04
 • 2,02
 • 2,02
 • 238
 • 481
 • DXDTVV
 • 0,41
 • 0,69
 • -40,58
 • 0,51
 • 0,41
 • 0,44
 • 1.265.433
 • 567.759
 • DXDTYV
 • 0,21
 • 0,36
 • -41,67
 • 0,27
 • 0,20
 • 0,22
 • 3.798.770
 • 869.619
 • DXDTZV
 • 0,84
 • 1,43
 • -41,26
 • 0,93
 • 0,84
 • 0,87
 • 51.467
 • 44.799
 • DXDUPV
 • 1,55
 • 2,27
 • -31,72
 • 1,67
 • 1,55
 • 1,58
 • 407
 • 652
 • DXDURV
 • 0,11
 • 0,18
 • -38,89
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,12
 • 1.118.973
 • 134.564
 • DXDUSV
 • 0,06
 • 0,11
 • -45,45
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 227.888
 • 14.509
 • EKDDCV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 1
 • 2.685
 • EKDDDV
 • 0,21
 • 0,16
 • 31,25
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 273.457
 • 54.701
 • EKDDFV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • EKDDGV
 • 0,45
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,45
 • 0,45
 • 0,45
 • 1
 • 0
 • EKDVTV
 • 0,05
 • 0,11
 • -54,55
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 4.003
 • 220
 • EKDVZV
 • 0,39
 • 0,43
 • -9,30
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,39
 • 107
 • 40
 • EKDYSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • EKDYTV
 • 0,33
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 1
 • 0
 • EKIBIV
 • 0,28
 • 0,22
 • 27,27
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,27
 • 109.118
 • 29.663
 • EKIBJV
 • 0,11
 • 0,08
 • 37,50
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 50.002
 • 5.000
 • EKIBKV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 203.842
 • 6.116
 • EKISZV
 • 0,45
 • 0,54
 • -16,67
 • 0,46
 • 0,45
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • EKITPV
 • 0,22
 • 0,28
 • -21,43
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,22
 • 2
 • 1
 • EKITRV
 • 0,10
 • 0,13
 • -23,08
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,11
 • 150.013
 • 15.501
 • ERDCNV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 29.709
 • 594
 • ERDCOV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 50
 • ERDDAV
 • 0,33
 • 0,41
 • -19,51
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 700
 • 231
 • ERDDBV
 • 0,59
 • 0,66
 • -10,61
 • 0,69
 • 0,59
 • 0,59
 • 23.025
 • 13.902
 • ERDDEV
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,27
 • 0,24
 • 0,25
 • 62.000
 • 15.700
 • ERDDFV
 • 1,05
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,05
 • 1,05
 • 1,05
 • 1
 • 1
 • ERDVSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 80
 • 1
 • ERDVUV
 • 0,01
 • 0,05
 • -80,00
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.505
 • 15
 • ERDVYV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,12
 • 96.418
 • 11.028
 • ERDVZV
 • 0,24
 • 0,26
 • -7,69
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 10.000
 • 2.400
 • ERDYPV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 5.001
 • 200
 • ERDYRV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ERDYSV
 • 0,45
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,45
 • 0,45
 • 0,45
 • 1
 • 0
 • ERIBFV
 • 1,08
 • 1,13
 • -4,42
 • 1,19
 • 1,08
 • 1,08
 • 2
 • 2
 • ERIBGV
 • 0,52
 • 0,56
 • -7,14
 • 0,61
 • 0,52
 • 0,53
 • 3.002
 • 1.591
 • ERIBHV
 • 0,33
 • 0,36
 • -8,33
 • 0,39
 • 0,33
 • 0,33
 • 2
 • 1
 • ERISUV
 • 0,37
 • 0,34
 • 8,82
 • 0,37
 • 0,31
 • 0,37
 • 472
 • 155
 • ERISVV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,13
 • 73.533
 • 9.120
 • ERISYV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 155.841
 • 7.584
 • FXIAAV
 • 0,24
 • 0,31
 • -22,58
 • 0,29
 • 0,24
 • 0,26
 • 452
 • 121
 • FXIABV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 202
 • 26
 • FXIPPV
 • 0,60
 • 0,50
 • 20,00
 • 0,60
 • 0,54
 • 0,60
 • 752
 • 418
 • FXIPRV
 • 0,20
 • 0,16
 • 25,00
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,20
 • 112
 • 22
 • GAD1BV
 • 0,31
 • 0,28
 • 10,71
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 100
 • 31
 • GAD1EV
 • 0,43
 • 0,42
 • 2,38
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 10
 • 4
 • GAD1PV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 100
 • 14
 • GAD1SV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 4.000
 • 200
 • GADDHV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 3.702
 • 55
 • GADDJV
 • 0,60
 • 0,52
 • 15,38
 • 0,70
 • 0,60
 • 0,60
 • 137.265
 • 84.018
 • GADDKV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,23
 • 0,11
 • 0,16
 • 536.614
 • 97.141
 • GADDLV
 • 0,26
 • 0,25
 • 4,00
 • 0,30
 • 0,26
 • 0,27
 • 513.459
 • 141.032
 • GADDMV
 • 0,71
 • 0,68
 • 4,41
 • 0,76
 • 0,71
 • 0,71
 • 4.126
 • 2.950
 • GADDOV
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 10.000
 • 1.000
 • GADEAV
 • 0,64
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,64
 • 0,64
 • 0,64
 • 6.000
 • 3.840
 • GADYVV
 • 0,03
 • 0,13
 • -76,92
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,03
 • 10.249
 • 330
 • GADZPV
 • 0,23
 • 0,26
 • -11,54
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,22
 • 1.323.717
 • 285.772
 • GADZRV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 776.997
 • 70.636
 • GADZSV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 24.262
 • 950
 • GADZTV
 • 0,45
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,46
 • 0,45
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • GADZUV
 • 0,43
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,43
 • 0,42
 • 0,43
 • 10.075
 • 4.332
 • GAIDAV
 • 1,11
 • 1,07
 • 3,74
 • 1,19
 • 1,11
 • 1,12
 • 62
 • 70
 • GAIDBV
 • 0,55
 • 0,52
 • 5,77
 • 0,61
 • 0,55
 • 0,57
 • 14.512
 • 8.347
 • GAIDCV
 • 0,38
 • 0,36
 • 5,56
 • 0,42
 • 0,38
 • 0,38
 • 15.335
 • 5.887
 • GAIVVV
 • 0,34
 • 0,37
 • -8,11
 • 0,35
 • 0,31
 • 0,34
 • 45.955
 • 15.438
 • GAIVYV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 2.002
 • 230
 • GAIVZV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,08
 • 128.003
 • 8.980
 • HADCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 500
 • HADCNV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 370.483
 • 23.549
 • HADCOV
 • 0,31
 • 0,28
 • 10,71
 • 0,32
 • 0,28
 • 0,29
 • 125.343
 • 37.458
 • HADDBV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • HADDCV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • HADUZV
 • 0,08
 • 0,20
 • -60,00
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,09
 • 44.000
 • 4.210
 • HADVSV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4.010
 • 40
 • HADVTV
 • 0,59
 • 0,63
 • -6,35
 • 0,59
 • 0,59
 • 0,59
 • 29
 • 17
 • HADVUV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,20
 • 0,18
 • 0,20
 • 195.510
 • 38.097
 • HADVVV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 12.000
 • 820
 • HADVYV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • HADVZV
 • 0,38
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,38
 • 0,38
 • 0,38
 • 263
 • 100
 • HAIBNV
 • 0,65
 • 0,62
 • 4,84
 • 0,69
 • 0,65
 • 0,65
 • 2
 • 1
 • HAIBOV
 • 0,26
 • 0,24
 • 8,33
 • 0,28
 • 0,26
 • 0,26
 • 7.502
 • 1.986
 • HAICAV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,15
 • 302
 • 45
 • HAITUV
 • 0,54
 • 0,57
 • -5,26
 • 0,57
 • 0,51
 • 0,57
 • 1.002
 • 571
 • HAITVV
 • 0,19
 • 0,21
 • -9,52
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,19
 • 2
 • 6
 • HAITYV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 2
 • 1
 • ISDDGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 100
 • ISDDIV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 107.990
 • 1.451
 • ISDDKV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,11
 • 6.970
 • 785
 • ISDDLV
 • 0,35
 • 0,31
 • 12,90
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 2.500
 • 875
 • ISDDNV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDDOV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDYTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 7.006
 • 70
 • ISDYZV
 • 0,17
 • 0,22
 • -22,73
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,18
 • 21.452
 • 3.946
 • ISDZPV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 26.173
 • 1.632
 • ISDZSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDZTV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISIDAV
 • 0,63
 • 0,56
 • 12,50
 • 0,66
 • 0,62
 • 0,65
 • 151.191
 • 96.900
 • ISIDBV
 • 0,24
 • 0,20
 • 20,00
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,25
 • 2.503
 • 586
 • ISIDCV
 • 0,16
 • 0,13
 • 23,08
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,16
 • 46.824
 • 7.764
 • ISIVVV
 • 0,30
 • 0,35
 • -14,29
 • 0,32
 • 0,30
 • 0,30
 • 3.167
 • 1.012
 • ISIVYV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 26.002
 • 2.430
 • ISIVZV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 1.007
 • 50
 • KCDDDV
 • 0,16
 • 0,17
 • -5,88
 • 0,36
 • 0,16
 • 0,24
 • 2.080
 • 586
 • KCDDKV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCDDLV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCDYSV
 • 0,08
 • 0,22
 • -63,64
 • 0,08
 • 0,05
 • 0,07
 • 27.088
 • 1.836
 • KCDYUV
 • 0,19
 • 0,18
 • 5,56
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 93.099
 • 15.795
 • KCDYVV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 42
 • 2
 • KCDYZV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCDZPV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCIBIV
 • 1,42
 • 1,38
 • 2,90
 • 1,51
 • 1,42
 • 1,42
 • 2
 • 3
 • KCIBJV
 • 0,61
 • 0,58
 • 5,17
 • 0,67
 • 0,61
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • KCIBKV
 • 0,37
 • 0,36
 • 2,78
 • 0,42
 • 0,37
 • 0,42
 • 802
 • 337
 • KCISZV
 • 0,37
 • 0,40
 • -7,50
 • 0,37
 • 0,33
 • 0,37
 • 2
 • 1
 • KCITPV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 6.592
 • 461
 • KCITRV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 2
 • 291
 • OZD1AV
 • 0,74
 • 0,68
 • 8,82
 • 0,74
 • 0,74
 • 0,74
 • 40
 • 30
 • OZD1BV
 • 0,52
 • 0,43
 • 20,93
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,52
 • 86
 • 45
 • OZD1DV
 • 0,22
 • 0,13
 • 69,23
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 2.300
 • 506
 • OZD1PV
 • 0,31
 • 0,34
 • -8,82
 • 0,31
 • 0,28
 • 0,30
 • 1.965
 • 577
 • OZD1RV
 • 0,20
 • 0,26
 • -23,08
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,19
 • 34.000
 • 6.550
 • OZD1SV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,13
 • 0,15
 • 20.130
 • 2.789
 • OZD1TV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 2.004
 • 180
 • OZD1VV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,21
 • 66.075
 • 13.906
 • OZD1YV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 18.535
 • 2.490
 • OZDHHV
 • 1,78
 • 1,65
 • 7,88
 • 1,85
 • 1,78
 • 1,83
 • 202
 • 370
 • OZDHKV
 • 1,49
 • 1,24
 • 20,16
 • 1,53
 • 1,45
 • 1,47
 • 7.137
 • 10.606
 • OZDHNV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 4.752
 • OZDIAV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 420.520
 • 8.070
 • OZDIBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 52
 • 1
 • OZDIEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 33
 • OZDIFV
 • 0,79
 • 0,63
 • 25,40
 • 0,96
 • 0,75
 • 0,82
 • 282.254
 • 241.270
 • OZDIHV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,21
 • 3.771.879
 • 824.829
 • OZDIIV
 • 0,43
 • 0,40
 • 7,50
 • 0,50
 • 0,42
 • 0,44
 • 6.857.774
 • 3.066.914
 • OZDIJV
 • 0,84
 • 0,76
 • 10,53
 • 0,92
 • 0,80
 • 0,84
 • 302.781
 • 265.111
 • OZDIKV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,10
 • 86.921
 • 9.285
 • OZDILV
 • 2,22
 • 2,01
 • 10,45
 • 2,26
 • 2,20
 • 2,23
 • 923
 • 2.060
 • OZDINV
 • 1,29
 • 1,22
 • 5,74
 • 1,42
 • 1,29
 • 1,30
 • 6.758
 • 9.138
 • OZDIOV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZDJAV
 • 0,88
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,88
 • 0,86
 • 0,87
 • 3.600
 • 3.138
 • OZDTGV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 209.046
 • 4.181
 • OZDUBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4.662
 • 47
 • OZDUCV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 6
 • 502
 • OZDUDV
 • 0,20
 • 0,40
 • -50,00
 • 0,26
 • 0,06
 • 0,21
 • 597.632
 • 114.708
 • OZDUEV
 • 1,17
 • 1,67
 • -29,94
 • 1,19
 • 1,12
 • 1,18
 • 8.178
 • 9.460
 • OZDUFV
 • 0,47
 • 0,53
 • -11,32
 • 0,49
 • 0,42
 • 0,46
 • 4.689.000
 • 2.144.030
 • OZDUGV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,13
 • 2.844.435
 • 358.206
 • OZDUHV
 • 0,26
 • 0,28
 • -7,14
 • 0,27
 • 0,21
 • 0,25
 • 5.441.140
 • 1.304.538
 • OZDUIV
 • 0,84
 • 0,97
 • -13,40
 • 0,86
 • 0,80
 • 0,85
 • 4.981
 • 4.142
 • OZDUJV
 • 1,44
 • 1,56
 • -7,69
 • 1,46
 • 1,34
 • 1,44
 • 101.559
 • 146.630
 • OZDUKV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,07
 • 375.998
 • 21.241
 • OZDULV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,17
 • 332.250
 • 55.286
 • OZDUMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZDUNV
 • 0,28
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 100
 • 28
 • OZGBOV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 52.278
 • 523
 • OZGVYV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 2
 • 491
 • OZIGNV
 • 3,99
 • 3,82
 • 4,45
 • 4,12
 • 3,99
 • 3,99
 • 2
 • 8
 • OZIGOV
 • 3,06
 • 2,90
 • 5,52
 • 3,18
 • 3,06
 • 3,06
 • 2
 • 6
 • OZIHAV
 • 1,45
 • 1,34
 • 8,21
 • 1,55
 • 1,43
 • 1,45
 • 3.708
 • 5.649
 • OZIHBV
 • 0,47
 • 0,42
 • 11,90
 • 0,54
 • 0,46
 • 0,48
 • 9.693.140
 • 4.776.046
 • OZIHCV
 • 0,12
 • 0,10
 • 20,00
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 6
 • OZIHDV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 4.772
 • 525
 • OZIHEV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 6.002
 • 480
 • OZISJV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 600
 • OZISKV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 6.374
 • 255
 • OZISLV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 31.502
 • 2.105
 • OZISMV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,11
 • 21.240
 • 2.335
 • OZISNV
 • 0,47
 • 0,54
 • -12,96
 • 0,49
 • 0,43
 • 0,47
 • 7.830.485
 • 3.669.388
 • OZISOV
 • 0,86
 • 0,96
 • -10,42
 • 0,88
 • 0,81
 • 0,87
 • 5.084
 • 4.222
 • OZITAV
 • 1,47
 • 1,60
 • -8,13
 • 1,47
 • 1,39
 • 1,47
 • 202
 • 283
 • SADCAV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,26
 • 0,17
 • 0,17
 • 1.050
 • 208
 • SADCDV
 • 0,59
 • 0,49
 • 20,41
 • 0,59
 • 0,57
 • 0,59
 • 18.575
 • 10.958
 • SADCFV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • SADCGV
 • 1,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,02
 • 1,00
 • 1,01
 • 12.000
 • 12.120
 • SADURV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 991.400
 • 121.483
 • SADUTV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • SADUUV
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 2
 • 0
 • SAIBIV
 • 1,20
 • 1,20
 • 0,00
 • 1,28
 • 1,20
 • 1,20
 • 2
 • 2
 • SAIBJV
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,00
 • 0,57
 • 0,51
 • 0,51
 • 6.252
 • 3.564
 • SAIBKV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,33
 • 0,31
 • 0,33
 • 802
 • 265
 • SAISZV
 • 0,44
 • 0,45
 • -2,22
 • 0,44
 • 0,40
 • 0,44
 • 2
 • 1
 • SAITPV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,15
 • 2
 • 1
 • SAITRV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 2
 • 1.550
 • SPDBMV
 • 0,19
 • 0,08
 • 137,50
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,18
 • 138.513
 • 24.968
 • SPDBNV
 • 1,07
 • 0,72
 • 48,61
 • 1,07
 • 1,07
 • 1,07
 • 2.000
 • 2.140
 • SPDBOV
 • 0,50
 • 0,25
 • 100,00
 • 0,50
 • 0,45
 • 0,50
 • 171.178
 • 83.618
 • SPDTUV
 • 0,15
 • 0,24
 • -37,50
 • 0,16
 • 0,14
 • 0,16
 • 491.422
 • 75.798
 • SPDTVV
 • 0,07
 • 0,12
 • -41,67
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 211.152
 • 14.532
 • SPDTYV
 • 0,34
 • 0,52
 • -34,62
 • 0,36
 • 0,32
 • 0,34
 • 95.747
 • 32.150
 • SPDTZV
 • 0,57
 • 0,80
 • -28,75
 • 0,57
 • 0,51
 • 0,54
 • 57.013
 • 30.282
 • SPDUPV
 • 0,09
 • 0,19
 • -52,63
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 6.037
 • 543
 • THD1AV
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,00
 • 0,44
 • 0,42
 • 0,42
 • 3
 • 1
 • THD1BV
 • 0,37
 • 0,32
 • 15,62
 • 0,37
 • 0,37
 • 0,37
 • 1
 • 4.858
 • THDDAV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,19
 • 0,09
 • 0,11
 • 234.714
 • 28.310
 • THDDBV
 • 0,81
 • 0,79
 • 2,53
 • 0,81
 • 0,78
 • 0,80
 • 210
 • 167
 • THDDEV
 • 0,32
 • 0,31
 • 3,23
 • 0,35
 • 0,31
 • 0,32
 • 424.180
 • 136.827
 • THDDFV
 • 0,74
 • 0,72
 • 2,78
 • 0,76
 • 0,69
 • 0,71
 • 32.219
 • 23.005
 • THDDGV
 • 1,25
 • 1,27
 • -1,57
 • 1,28
 • 1,25
 • 1,25
 • 8.960
 • 11.214
 • THDDHV
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,11
 • 201.501
 • 24.895
 • THDDIV
 • 0,57
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,57
 • 0,57
 • 0,57
 • 10.000
 • 5.700
 • THDYPV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,13
 • 108.423
 • 14.138
 • THDYRV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 59.542
 • 3.007
 • THDYTV
 • 0,34
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,34
 • 4.001
 • 1.300
 • THDYUV
 • 0,33
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 124
 • 41
 • THIBIV
 • 0,97
 • 0,95
 • 2,11
 • 1,00
 • 0,96
 • 0,98
 • 20.075
 • 19.672
 • THIBJV
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,00
 • 0,57
 • 0,51
 • 0,52
 • 16.009
 • 8.245
 • THIBKV
 • 0,32
 • 0,31
 • 3,23
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,32
 • 6.102
 • 1.955
 • THISZV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,22
 • 38.028
 • 8.351
 • THITPV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 14.014
 • 1.041
 • THITRV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 948
 • 28
 • TTDBOV
 • 0,38
 • 0,26
 • 46,15
 • 0,40
 • 0,37
 • 0,39
 • 54.322
 • 20.241
 • TTDCCV
 • 0,12
 • 0,10
 • 20,00
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 2.006
 • 241
 • TTDCDV
 • 0,41
 • 0,34
 • 20,59
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,41
 • 22.621
 • 8.893
 • TTDCFV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TTDCGV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TTDTYV
 • 0,83
 • 0,93
 • -10,75
 • 0,83
 • 0,83
 • 0,83
 • 1
 • 1
 • TTDUTV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TTDUUV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TUDCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 65
 • 1
 • TUDCKV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 51
 • TUDCNV
 • 0,11
 • 0,09
 • 22,22
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 215.099
 • 23.310
 • TUDCOV
 • 0,41
 • 0,34
 • 20,59
 • 0,42
 • 0,35
 • 0,41
 • 68.752
 • 25.911
 • TUDDBV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TUDDCV
 • 0,64
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,67
 • 0,64
 • 0,65
 • 1.002
 • 671
 • TUDVTV
 • 0,52
 • 0,61
 • -14,75
 • 0,56
 • 0,49
 • 0,50
 • 520
 • 264
 • TUDVUV
 • 0,17
 • 0,25
 • -32,00
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,16
 • 63.125
 • 10.400
 • TUDVYV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TUDVZV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • TUIBIV
 • 0,74
 • 0,63
 • 17,46
 • 0,74
 • 0,68
 • 0,74
 • 2
 • 1
 • TUIBJV
 • 0,24
 • 0,19
 • 26,32
 • 0,25
 • 0,21
 • 0,25
 • 102.175
 • 25.520
 • TUIBKV
 • 0,12
 • 0,09
 • 33,33
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 2
 • 12.394
 • TUISZV
 • 0,72
 • 0,83
 • -13,25
 • 0,78
 • 0,72
 • 0,72
 • 2
 • 2
 • TUITPV
 • 0,23
 • 0,28
 • -17,86
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,23
 • 2
 • 1
 • TUITRV
 • 0,11
 • 0,15
 • -26,67
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 340
 • USIBOV
 • 1,15
 • 1,05
 • 9,52
 • 1,18
 • 0,98
 • 1,11
 • 14.128
 • 14.929
 • USICAV
 • 0,36
 • 0,32
 • 12,50
 • 0,37
 • 0,28
 • 0,35
 • 2.594
 • 733
 • USICBV
 • 0,14
 • 0,12
 • 16,67
 • 0,15
 • 0,11
 • 0,15
 • 47.505
 • 6.376
 • USICCV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 110.102
 • 5.614
 • USICDV
 • 0,65
 • 0,59
 • 10,17
 • 0,66
 • 0,54
 • 0,64
 • 11.540
 • 7.200
 • USICEV
 • 0,36
 • 0,32
 • 12,50
 • 0,36
 • 0,29
 • 0,36
 • 352
 • 102
 • USICFV
 • 0,62
 • 0,58
 • 6,90
 • 0,63
 • 0,54
 • 0,61
 • 1.894
 • 1.141
 • USICGV
 • 0,41
 • 0,37
 • 10,81
 • 0,41
 • 0,34
 • 0,40
 • 10.198
 • 3.824
 • USITVV
 • 0,84
 • 0,93
 • -9,68
 • 0,99
 • 0,84
 • 0,84
 • 2
 • 2
 • USITYV
 • 0,55
 • 0,62
 • -11,29
 • 0,67
 • 0,55
 • 0,55
 • 2
 • 1
 • USITZV
 • 0,33
 • 0,38
 • -13,16
 • 0,42
 • 0,33
 • 0,33
 • 5.972
 • 1.998
 • USIUPV
 • 0,18
 • 0,21
 • -14,29
 • 0,24
 • 0,18
 • 0,18
 • 2
 • 162
 • USIURV
 • 0,43
 • 0,48
 • -10,42
 • 0,51
 • 0,43
 • 0,43
 • 2
 • 1
 • USIUSV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,17
 • 2
 • 65
 • USIUTV
 • 0,49
 • 0,53
 • -7,55
 • 0,56
 • 0,49
 • 0,49
 • 2
 • 1
 • USIUUV
 • 0,22
 • 0,25
 • -12,00
 • 0,27
 • 0,22
 • 0,22
 • 2
 • 105
 • VADCIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • VADCKV
 • 0,29
 • 0,25
 • 16,00
 • 0,30
 • 0,29
 • 0,30
 • 50.500
 • 15.145
 • VADCMV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 8.135
 • 651
 • VADCNV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,21
 • 54.302
 • 12.403
 • VADCOV
 • 0,51
 • 0,48
 • 6,25
 • 0,52
 • 0,50
 • 0,51
 • 30.244
 • 15.365
 • VADDAV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VADDBV
 • 0,35
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,35
 • 0,34
 • 0,34
 • 671
 • 228
 • VADUZV
 • 0,20
 • 0,26
 • -23,08
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,20
 • 16.080
 • 3.095
 • VADVSV
 • 0,22
 • 0,25
 • -12,00
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,22
 • 74.104
 • 15.864
 • VADVTV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 11.350
 • 806
 • VADVUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 57.031
 • 1.711
 • VADVVV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VADVYV
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 76.526
 • 14.540
 • VAICDV
 • 0,53
 • 0,50
 • 6,00
 • 0,57
 • 0,53
 • 0,55
 • 8.662
 • 4.724
 • VAICEV
 • 0,27
 • 0,25
 • 8,00
 • 0,30
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • VAICFV
 • 0,17
 • 0,16
 • 6,25
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,17
 • 502
 • 100
 • VAIURV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,21
 • 81.576
 • 15.499
 • VAIUSV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 25.002
 • 2.000
 • VAIUTV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 5.002
 • 200
 • YKDCOV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 5.000
 • 100
 • YKDDBV
 • 0,39
 • 0,39
 • 0,00
 • 0,49
 • 0,39
 • 0,39
 • 103.131
 • 40.656
 • YKDDCV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,18
 • 0,11
 • 0,12
 • 3.056
 • 485
 • YKDDDV
 • 0,11
 • 0,09
 • 22,22
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 9.921
 • 992
 • YKDDEV
 • 0,35
 • 0,28
 • 25,00
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 22.458
 • 7.860
 • YKDDGV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKDDHV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKDVYV
 • 0,47
 • 0,55
 • -14,55
 • 0,47
 • 0,44
 • 0,46
 • 6
 • 3
 • YKDYPV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,11
 • 0,13
 • 251.067
 • 31.573
 • YKDYRV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 3.000
 • YKDYTV
 • 0,35
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 1
 • 0
 • YKDYUV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKICEV
 • 0,58
 • 0,59
 • -1,69
 • 0,67
 • 0,58
 • 0,58
 • 2
 • 1
 • YKICFV
 • 0,30
 • 0,31
 • -3,23
 • 0,39
 • 0,30
 • 0,30
 • 1.002
 • 391
 • YKICGV
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,16
 • 0,16
 • 2
 • 2.020
 • YKIUSV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,17
 • 0,14
 • 0,16
 • 131.360
 • 19.090
 • YKIUTV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 15.003
 • 750
 • YKIUUV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 3.710
 • 111

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

2101 37 01.11.2014 07:11:30

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.