•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,54
 • 0,41
 • 31,71
 • 0,54
 • 0,37
 • 0,53
 • 22.221
 • 10.449
 • AKICCV
 • 0,14
 • 0,10
 • 40,00
 • 0,15
 • 0,09
 • 0,14
 • 354.796
 • 46.547
 • AKICDV
 • 0,07
 • 0,03
 • 133,33
 • 0,07
 • 0,03
 • 0,07
 • 192.460
 • 10.305
 • AKITZV
 • 0,60
 • 0,76
 • -21,05
 • 0,77
 • 0,59
 • 0,61
 • 456
 • 279
 • AKIUPV
 • 0,20
 • 0,28
 • -28,57
 • 0,28
 • 0,20
 • 0,21
 • 7.691
 • 1.582
 • AKIURV
 • 0,08
 • 0,12
 • -33,33
 • 0,13
 • 0,08
 • 0,09
 • 30.930
 • 3.418
 • AQIAAV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.496
 • AQIABV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 369
 • AQIPPV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 70
 • AQIPRV
 • 0,70
 • 0,56
 • 25,00
 • 0,70
 • 0,57
 • 0,69
 • 1.395
 • 960
 • AUICEV
 • 0,10
 • 0,14
 • -28,57
 • 0,13
 • 0,09
 • 0,09
 • 25.401
 • 2.737
 • AUICHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 800
 • AUICKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 7
 • AUICNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.002
 • 100
 • AUIUSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 100
 • AUIUVV
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,00
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,41
 • 1
 • 1
 • AUIVPV
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,18
 • 1
 • 6.476
 • AUIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • AXIAAV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 1.470
 • AXIABV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.200
 • AXIPPV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 1
 • 300
 • AXIPRV
 • 1,29
 • 1,27
 • 1,57
 • 1,29
 • 1,29
 • 1,29
 • 1
 • 1
 • DUIAHV
 • 0,53
 • 0,58
 • -8,62
 • 0,57
 • 0,52
 • 0,53
 • 15.001
 • 8.087
 • DUIAIV
 • 0,24
 • 0,23
 • 4,35
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 1
 • DUIAJV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,14
 • 192.501
 • 27.050
 • DUIAKV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,10
 • 147
 • 15
 • DUIALV
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,00
 • 0,71
 • 0,66
 • 0,66
 • 2
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,18
 • 0,15
 • 20,00
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,16
 • 37.501
 • 6.100
 • DUIPIV
 • 0,18
 • 0,20
 • -10,00
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,18
 • 1
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,24
 • 0,26
 • -7,69
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,33
 • 0,31
 • 6,45
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 1
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 1
 • 11.500
 • EKIBFV
 • 0,14
 • 0,12
 • 16,67
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,13
 • 121.049
 • 14.447
 • EKIBGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 201
 • 3
 • EKIBHV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 2
 • 1.620
 • EKISUV
 • 0,82
 • 0,88
 • -6,82
 • 0,82
 • 0,82
 • 0,82
 • 1
 • 1
 • EKISVV
 • 0,33
 • 0,37
 • -10,81
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 1
 • 1
 • EKISYV
 • 0,13
 • 0,16
 • -18,75
 • 0,16
 • 0,12
 • 0,13
 • 814.863
 • 104.883
 • ERIBCV
 • 0,94
 • 0,96
 • -2,08
 • 0,94
 • 0,94
 • 0,94
 • 1
 • 1
 • ERIBDV
 • 0,49
 • 0,42
 • 16,67
 • 0,49
 • 0,40
 • 0,49
 • 15.001
 • 7.350
 • ERIBEV
 • 0,35
 • 0,24
 • 45,83
 • 0,35
 • 0,23
 • 0,33
 • 27.004
 • 8.876
 • ERISRV
 • 0,38
 • 0,38
 • 0,00
 • 0,38
 • 0,38
 • 0,38
 • 1
 • 704
 • ERISSV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,13
 • 0,07
 • 0,08
 • 25.999
 • 2.335
 • ERISTV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 1
 • 2.226
 • GAICMV
 • 0,77
 • 0,66
 • 16,67
 • 0,77
 • 0,62
 • 0,76
 • 4.823
 • 3.448
 • GAICNV
 • 0,30
 • 0,22
 • 36,36
 • 0,30
 • 0,20
 • 0,29
 • 478.748
 • 110.168
 • GAICOV
 • 0,13
 • 0,08
 • 62,50
 • 0,13
 • 0,07
 • 0,12
 • 754.516
 • 88.253
 • GAIVSV
 • 0,41
 • 0,54
 • -24,07
 • 0,59
 • 0,41
 • 0,44
 • 94.084
 • 44.393
 • GAIVTV
 • 0,13
 • 0,17
 • -23,53
 • 0,20
 • 0,13
 • 0,13
 • 155.386
 • 24.039
 • GAIVUV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,09
 • 0,05
 • 0,05
 • 404.174
 • 23.484
 • HAIBKV
 • 0,31
 • 0,26
 • 19,23
 • 0,32
 • 0,24
 • 0,31
 • 42.239
 • 12.484
 • HAIBLV
 • 0,06
 • 0,03
 • 100,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,05
 • 120.222
 • 5.029
 • HAIBMV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 53.100
 • 1.062
 • HAITRV
 • 0,99
 • 1,01
 • -1,98
 • 0,99
 • 0,99
 • 0,99
 • 1
 • 1
 • HAITSV
 • 0,39
 • 0,41
 • -4,88
 • 0,39
 • 0,39
 • 0,39
 • 1
 • 1
 • HAITTV
 • 0,21
 • 0,22
 • -4,55
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 1
 • 1
 • ISICMV
 • 0,35
 • 0,27
 • 29,63
 • 0,35
 • 0,28
 • 0,35
 • 11.823
 • 4.121
 • ISICNV
 • 0,09
 • 0,05
 • 80,00
 • 0,09
 • 0,05
 • 0,09
 • 42.001
 • 2.990
 • ISICOV
 • 0,04
 • 0,01
 • 300,00
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,04
 • 2.004
 • 50
 • ISIVSV
 • 0,44
 • 0,53
 • -16,98
 • 0,51
 • 0,44
 • 0,44
 • 324
 • 143
 • ISIVTV
 • 0,11
 • 0,15
 • -26,67
 • 0,16
 • 0,11
 • 0,11
 • 18.327
 • 2.406
 • ISIVUV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 21.021
 • 1.051
 • KCIBFV
 • 0,76
 • 0,77
 • -1,30
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,76
 • 1
 • 1
 • KCIBGV
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 1
 • 86
 • KCIBHV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,09
 • 386.506
 • 34.754
 • KCISUV
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,00
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,76
 • 1
 • 1
 • KCISVV
 • 0,14
 • 0,20
 • -30,00
 • 0,21
 • 0,14
 • 0,14
 • 62.931
 • 12.954
 • KCISYV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 1
 • 900
 • OZIFOV
 • 1,43
 • 1,14
 • 25,44
 • 1,43
 • 1,12
 • 1,43
 • 221
 • 302
 • OZIGAV
 • 0,11
 • 0,04
 • 175,00
 • 0,12
 • 0,03
 • 0,11
 • 150.828
 • 15.194
 • OZIGBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 91.208
 • 912
 • OZIGCV
 • 1,88
 • 1,71
 • 9,94
 • 1,88
 • 1,65
 • 1,88
 • 346
 • 593
 • OZIGDV
 • 0,78
 • 0,60
 • 30,00
 • 0,78
 • 0,56
 • 0,73
 • 1.756.933
 • 1.177.693
 • OZIGGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.233
 • 102
 • OZIGHV
 • 0,24
 • 0,16
 • 50,00
 • 0,24
 • 0,15
 • 0,21
 • 9.596
 • 1.872
 • OZIGIV
 • 3,09
 • 3,10
 • -0,32
 • 3,09
 • 3,09
 • 3,09
 • 1
 • 3
 • OZIGJV
 • 2,09
 • 2,10
 • -0,48
 • 2,09
 • 2,09
 • 2,09
 • 1
 • 2
 • OZIGKV
 • 0,60
 • 0,37
 • 62,16
 • 0,60
 • 0,35
 • 0,58
 • 36.900
 • 17.462
 • OZIGLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 82
 • 1
 • OZIGMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 8.000
 • OZIRKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.200
 • OZIRLV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 80
 • OZIRMV
 • 0,13
 • 0,28
 • -53,57
 • 0,27
 • 0,13
 • 0,15
 • 177.596
 • 30.186
 • OZIRNV
 • 0,11
 • 0,14
 • -21,43
 • 0,14
 • 0,10
 • 0,11
 • 103.571
 • 12.761
 • OZIROV
 • 0,33
 • 0,43
 • -23,26
 • 0,45
 • 0,33
 • 0,35
 • 2.536.335
 • 981.803
 • OZISCV
 • 0,02
 • 0,05
 • -60,00
 • 0,05
 • 0,01
 • 0,02
 • 374.519
 • 10.037
 • OZISDV
 • 3,90
 • 3,89
 • 0,26
 • 3,90
 • 3,90
 • 3,90
 • 1
 • 4
 • OZISEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 14
 • OZISFV
 • 0,94
 • 0,94
 • 0,00
 • 0,94
 • 0,94
 • 0,94
 • 1
 • 1
 • OZISGV
 • 1,90
 • 1,89
 • 0,53
 • 1,90
 • 1,90
 • 1,90
 • 1
 • 2
 • OZISHV
 • 2,90
 • 2,89
 • 0,35
 • 2,90
 • 2,90
 • 2,90
 • 1
 • 3
 • SAIBFV
 • 0,50
 • 0,52
 • -3,85
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,50
 • 1
 • 1
 • SAIBGV
 • 0,16
 • 0,12
 • 33,33
 • 0,16
 • 0,11
 • 0,16
 • 11.701
 • 1.856
 • SAIBHV
 • 0,07
 • 0,05
 • 40,00
 • 0,07
 • 0,04
 • 0,06
 • 51.417
 • 2.956
 • SAISUV
 • 0,90
 • 0,88
 • 2,27
 • 0,90
 • 0,90
 • 0,90
 • 1
 • 1
 • SAISVV
 • 0,23
 • 0,28
 • -17,86
 • 0,29
 • 0,23
 • 0,23
 • 43.980
 • 10.561
 • SAISYV
 • 0,09
 • 0,12
 • -25,00
 • 0,13
 • 0,09
 • 0,09
 • 12.255
 • 1.338
 • THIBFV
 • 0,55
 • 0,53
 • 3,77
 • 0,57
 • 0,51
 • 0,55
 • 1.887
 • 998
 • THIBGV
 • 0,18
 • 0,17
 • 5,88
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,18
 • 236.415
 • 40.455
 • THIBHV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 20.620
 • 2.065
 • THISUV
 • 0,66
 • 0,70
 • -5,71
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,66
 • 1
 • 1
 • THISVV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,12
 • 67.067
 • 8.191
 • THISYV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 1
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,31
 • 0,26
 • 19,23
 • 0,31
 • 0,23
 • 0,30
 • 15.288
 • 4.021
 • TUIBGV
 • 0,06
 • 0,03
 • 100,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,05
 • 49.756
 • 2.588
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 229
 • TUISUV
 • 1,32
 • 1,32
 • 0,00
 • 1,32
 • 1,32
 • 1,32
 • 1
 • 1
 • TUISVV
 • 0,54
 • 0,54
 • 0,00
 • 0,54
 • 0,54
 • 0,54
 • 1
 • 1
 • TUISYV
 • 0,24
 • 0,28
 • -14,29
 • 0,29
 • 0,24
 • 0,24
 • 51.315
 • 13.298
 • USIBJV
 • 1,51
 • 1,50
 • 0,67
 • 1,51
 • 1,51
 • 1,51
 • 1
 • 2
 • USIBKV
 • 0,92
 • 1,01
 • -8,91
 • 1,04
 • 0,88
 • 0,90
 • 3.002
 • 2.725
 • USIBMV
 • 2,00
 • 1,99
 • 0,50
 • 2,00
 • 2,00
 • 2,00
 • 1
 • 2
 • USIBNV
 • 0,48
 • 0,54
 • -11,11
 • 0,57
 • 0,44
 • 0,46
 • 4.755
 • 2.188
 • USITPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 110
 • USITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 86
 • USITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 60
 • USITUV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 95
 • VAICAV
 • 0,36
 • 0,29
 • 24,14
 • 0,36
 • 0,30
 • 0,36
 • 3.045
 • 1.096
 • VAICBV
 • 0,12
 • 0,07
 • 71,43
 • 0,12
 • 0,07
 • 0,10
 • 1.930.622
 • 164.174
 • VAICCV
 • 0,04
 • 0,02
 • 100,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 107.004
 • 3.305
 • VAITYV
 • 0,34
 • 0,42
 • -19,05
 • 0,40
 • 0,34
 • 0,34
 • 10.057
 • 3.576
 • VAITZV
 • 0,08
 • 0,12
 • -33,33
 • 0,13
 • 0,08
 • 0,08
 • 156.770
 • 15.091
 • VAIUPV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,06
 • 33.916
 • 2.175
 • YKICBV
 • 0,36
 • 0,31
 • 16,13
 • 0,39
 • 0,28
 • 0,35
 • 41.611
 • 13.086
 • YKICCV
 • 0,12
 • 0,09
 • 33,33
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,10
 • 6.435
 • 621
 • YKICDV
 • 0,05
 • 0,03
 • 66,67
 • 0,05
 • 0,02
 • 0,05
 • 48.806
 • 2.420
 • YKITZV
 • 0,23
 • 0,31
 • -25,81
 • 0,31
 • 0,23
 • 0,24
 • 16.072
 • 4.097
 • YKIUPV
 • 0,08
 • 0,11
 • -27,27
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,08
 • 106.486
 • 11.598
 • YKIURV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 70.947
 • 2.279
Son güncelleme tarihi: 23.10.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 297.962
 • 2.980
 • AKDDAV
 • 0,31
 • 0,21
 • 47,62
 • 0,31
 • 0,14
 • 0,31
 • 3.153
 • 649
 • AKDDBV
 • 0,08
 • 0,04
 • 100,00
 • 0,08
 • 0,05
 • 0,08
 • 47.202
 • 3.556
 • AKDDCV
 • 0,18
 • 0,13
 • 38,46
 • 0,18
 • 0,12
 • 0,17
 • 127.385
 • 19.500
 • AKDDEV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • AKDVTV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4
 • 401
 • AKDVUV
 • 0,18
 • 0,40
 • -55,00
 • 0,39
 • 0,18
 • 0,21
 • 6.099
 • 1.423
 • AKDVYV
 • 0,05
 • 0,12
 • -58,33
 • 0,15
 • 0,03
 • 0,05
 • 40.623
 • 3.155
 • AKDVZV
 • 0,35
 • 0,44
 • -20,45
 • 0,38
 • 0,34
 • 0,35
 • 115.750
 • 41.110
 • AKDYPV
 • 0,13
 • 0,18
 • -27,78
 • 0,18
 • 0,13
 • 0,14
 • 45.296
 • 6.459
 • AKDYRV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,08
 • 0,05
 • 0,05
 • 118.600
 • 7.776
 • AKICEV
 • 0,96
 • 0,87
 • 10,34
 • 0,97
 • 0,86
 • 0,95
 • 90.005
 • 85.205
 • AKICFV
 • 0,44
 • 0,37
 • 18,92
 • 0,44
 • 0,36
 • 0,44
 • 501
 • 220
 • AKICGV
 • 0,32
 • 0,25
 • 28,00
 • 0,32
 • 0,24
 • 0,32
 • 100
 • 32
 • AKIUSV
 • 0,38
 • 0,48
 • -20,83
 • 0,51
 • 0,38
 • 0,39
 • 21.597
 • 9.085
 • AKIUTV
 • 0,15
 • 0,19
 • -21,05
 • 0,20
 • 0,15
 • 0,15
 • 14.001
 • 2.475
 • AKIUUV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,10
 • 10.001
 • 1.000
 • AQIACV
 • 0,19
 • 0,23
 • -17,39
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,19
 • 526
 • 100
 • AQIADV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1
 • 21
 • AQIAEV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 351
 • 21
 • AQIAFV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 1
 • 840
 • AQIAGV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,23
 • 0,24
 • 1.065
 • 256
 • AQIPSV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 1
 • 4.000
 • AQIPTV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 1
 • 33
 • AQIPUV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 1
 • 99
 • AQIPVV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 1
 • 110
 • AQIPYV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 1
 • 181
 • AUIDDV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 1
 • 60
 • AUIYPV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 207
 • AXIACV
 • 0,43
 • 0,50
 • -14,00
 • 0,48
 • 0,43
 • 0,43
 • 37.221
 • 16.133
 • AXIADV
 • 0,21
 • 0,28
 • -25,00
 • 0,27
 • 0,21
 • 0,22
 • 41.002
 • 9.130
 • AXIAEV
 • 0,14
 • 0,16
 • -12,50
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 101
 • 14
 • AXIAFV
 • 0,29
 • 0,30
 • -3,33
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,29
 • 1
 • 1
 • AXIAGV
 • 0,50
 • 0,51
 • -1,96
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,50
 • 1
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1
 • 1
 • AXIPTV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 1
 • 252
 • AXIPUV
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,00
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53
 • 1
 • 1
 • AXIPVV
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,00
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 1
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,51
 • 0,50
 • 2,00
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51
 • 1
 • 1
 • DXDBOV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,03
 • 214.056
 • 4.956
 • DXDCAV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,10
 • 1.064.822
 • 106.451
 • DXDCBV
 • 0,35
 • 0,33
 • 6,06
 • 0,37
 • 0,23
 • 0,33
 • 4.848.940
 • 1.485.666
 • DXDCCV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,04
 • 20.220
 • 898
 • DXDCDV
 • 0,86
 • 0,81
 • 6,17
 • 0,89
 • 0,66
 • 0,83
 • 256.076
 • 211.893
 • DXDCEV
 • 1,51
 • 1,49
 • 1,34
 • 1,51
 • 1,51
 • 1,51
 • 189
 • 285
 • DXDTVV
 • 0,85
 • 0,96
 • -11,46
 • 1,12
 • 0,85
 • 0,90
 • 17.780
 • 18.284
 • DXDTYV
 • 0,47
 • 0,53
 • -11,32
 • 0,64
 • 0,45
 • 0,49
 • 1.147.736
 • 578.192
 • DXDUPV
 • 2,40
 • 2,68
 • -10,45
 • 2,40
 • 2,40
 • 2,40
 • 50
 • 120
 • DXDURV
 • 0,25
 • 0,30
 • -16,67
 • 0,35
 • 0,25
 • 0,27
 • 1.518.754
 • 433.495
 • DXDUSV
 • 0,15
 • 0,17
 • -11,76
 • 0,20
 • 0,14
 • 0,15
 • 1.273.340
 • 203.777
 • EKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 680
 • 7
 • EKDDAV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 38.599
 • 387
 • EKDDBV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2.104
 • 21
 • EKDDCV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 42.761
 • 2.136
 • EKDDDV
 • 0,23
 • 0,20
 • 15,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,23
 • 261.051
 • 60.029
 • EKDDEV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • EKDVTV
 • 0,13
 • 0,41
 • -68,29
 • 0,16
 • 0,11
 • 0,13
 • 17.068
 • 2.038
 • EKDVZV
 • 0,37
 • 0,49
 • -24,49
 • 0,37
 • 0,35
 • 0,36
 • 54
 • 20
 • EKDYRV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 35.000
 • 1.400
 • EKIBIV
 • 0,29
 • 0,25
 • 16,00
 • 0,31
 • 0,28
 • 0,29
 • 11.496
 • 3.361
 • EKIBJV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1.001
 • 110
 • EKIBKV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 130.652
 • 6.533
 • EKISZV
 • 0,48
 • 0,53
 • -9,43
 • 0,48
 • 0,48
 • 0,48
 • 1
 • 1
 • EKITPV
 • 0,24
 • 0,28
 • -14,29
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,24
 • 101
 • 24
 • EKITRV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1
 • 1
 • ERDCMV
 • 0,82
 • 0,63
 • 30,16
 • 0,82
 • 0,82
 • 0,82
 • 1
 • 1
 • ERDCNV
 • 0,07
 • 0,03
 • 133,33
 • 0,07
 • 0,02
 • 0,05
 • 121.746
 • 5.989
 • ERDDAV
 • 0,35
 • 0,22
 • 59,09
 • 0,35
 • 0,19
 • 0,25
 • 14.190
 • 3.259
 • ERDDBV
 • 0,61
 • 0,48
 • 27,08
 • 0,61
 • 0,46
 • 0,57
 • 104.001
 • 53.550
 • ERDVTV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 34.931
 • 1.048
 • ERDVVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 109.900
 • 1.099
 • ERDVYV
 • 0,14
 • 0,18
 • -22,22
 • 0,18
 • 0,14
 • 0,15
 • 48.819
 • 7.410
 • ERDVZV
 • 0,30
 • 0,38
 • -21,05
 • 0,34
 • 0,30
 • 0,30
 • 28.706
 • 8.728
 • ERDYPV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 57.000
 • 3.978
 • ERIBFV
 • 0,98
 • 0,91
 • 7,69
 • 0,98
 • 0,89
 • 0,96
 • 6.001
 • 5.761
 • ERIBGV
 • 0,52
 • 0,42
 • 23,81
 • 0,52
 • 0,41
 • 0,51
 • 6.406
 • 3.289
 • ERIBHV
 • 0,35
 • 0,26
 • 34,62
 • 0,35
 • 0,25
 • 0,34
 • 39.401
 • 10.663
 • ERISUV
 • 0,41
 • 0,51
 • -19,61
 • 0,52
 • 0,41
 • 0,42
 • 101
 • 43
 • ERISVV
 • 0,15
 • 0,21
 • -28,57
 • 0,22
 • 0,15
 • 0,17
 • 352.839
 • 59.805
 • ERISYV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 18.940
 • 1.548
 • GAD1AV
 • 0,36
 • 0,33
 • 9,09
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 1.000
 • 360
 • GAD1BV
 • 0,30
 • 0,27
 • 11,11
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,30
 • 15.200
 • 4.259
 • GAD1CV
 • 0,25
 • 0,14
 • 78,57
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 5.600
 • 1.400
 • GAD1PV
 • 0,15
 • 0,17
 • -11,76
 • 0,20
 • 0,15
 • 0,16
 • 60.200
 • 10.333
 • GAD1RV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 7.325
 • 686
 • GAD1SV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 15.000
 • 900
 • GAD1UV
 • 0,14
 • 0,16
 • -12,50
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,14
 • 2
 • 9.600
 • GADDHV
 • 0,05
 • 0,03
 • 66,67
 • 0,05
 • 0,02
 • 0,04
 • 221.704
 • 8.180
 • GADDIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 70.000
 • 700
 • GADDJV
 • 0,67
 • 0,47
 • 42,55
 • 0,67
 • 0,41
 • 0,63
 • 33.866
 • 21.196
 • GADDKV
 • 0,25
 • 0,16
 • 56,25
 • 0,27
 • 0,09
 • 0,22
 • 65.818
 • 10.815
 • GADDLV
 • 0,30
 • 0,25
 • 20,00
 • 0,30
 • 0,20
 • 0,30
 • 899.285
 • 235.461
 • GADDMV
 • 0,74
 • 0,66
 • 12,12
 • 0,75
 • 0,67
 • 0,74
 • 3.378
 • 2.475
 • GADDNV
 • 1,38
 • 1,24
 • 11,29
 • 1,38
 • 1,36
 • 1,37
 • 1.176
 • 1.611
 • GADYUV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,01
 • 45.315
 • 924
 • GADYVV
 • 0,12
 • 0,27
 • -55,56
 • 0,33
 • 0,12
 • 0,15
 • 295.882
 • 46.988
 • GADYYV
 • 0,81
 • 0,99
 • -18,18
 • 1,05
 • 0,81
 • 0,81
 • 1.984
 • 1.845
 • GADYZV
 • 0,04
 • 0,07
 • -42,86
 • 0,08
 • 0,02
 • 0,05
 • 22.131
 • 1.012
 • GADZPV
 • 0,24
 • 0,30
 • -20,00
 • 0,33
 • 0,23
 • 0,25
 • 966.819
 • 257.520
 • GADZRV
 • 0,11
 • 0,14
 • -21,43
 • 0,16
 • 0,10
 • 0,11
 • 2.047.064
 • 243.589
 • GADZSV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,04
 • 120.183
 • 5.118
 • GAIDAV
 • 1,00
 • 1,01
 • -0,99
 • 1,00
 • 0,97
 • 0,98
 • 106.001
 • 103.501
 • GAIDBV
 • 0,53
 • 0,49
 • 8,16
 • 0,53
 • 0,47
 • 0,53
 • 4.001
 • 2.120
 • GAIDCV
 • 0,30
 • 0,31
 • -3,23
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 1
 • 1
 • GAIVVV
 • 0,36
 • 0,44
 • -18,18
 • 0,48
 • 0,36
 • 0,38
 • 391.293
 • 150.765
 • GAIVYV
 • 0,14
 • 0,18
 • -22,22
 • 0,19
 • 0,14
 • 0,15
 • 36.326
 • 6.356
 • GAIVZV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 24.503
 • 2.215
 • HADCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 50.000
 • 500
 • HADCKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1
 • HADCLV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 409.671
 • 7.006
 • HADCNV
 • 0,09
 • 0,06
 • 50,00
 • 0,09
 • 0,05
 • 0,08
 • 734.382
 • 51.741
 • HADCOV
 • 0,31
 • 0,25
 • 24,00
 • 0,31
 • 0,25
 • 0,31
 • 161.131
 • 47.516
 • HADDAV
 • 0,77
 • 0,63
 • 22,22
 • 0,77
 • 0,61
 • 0,77
 • 1.503
 • 917
 • HADUZV
 • 0,17
 • 0,72
 • -76,39
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 3.000
 • 510
 • HADVSV
 • 0,05
 • 0,09
 • -44,44
 • 0,10
 • 0,02
 • 0,05
 • 2.503
 • 171
 • HADVTV
 • 0,63
 • 0,74
 • -14,86
 • 0,63
 • 0,63
 • 0,63
 • 36
 • 23
 • HADVUV
 • 0,20
 • 0,27
 • -25,93
 • 0,26
 • 0,20
 • 0,21
 • 80.204
 • 20.853
 • HADVVV
 • 0,07
 • 0,10
 • -30,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 14.500
 • 1.115
 • HAIBNV
 • 0,56
 • 0,55
 • 1,82
 • 0,56
 • 0,56
 • 0,56
 • 1
 • 1
 • HAIBOV
 • 0,26
 • 0,21
 • 23,81
 • 0,26
 • 0,22
 • 0,26
 • 6.001
 • 1.560
 • HAICAV
 • 0,18
 • 0,12
 • 50,00
 • 0,18
 • 0,12
 • 0,18
 • 10.235
 • 1.338
 • HAITUV
 • 0,66
 • 0,68
 • -2,94
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,66
 • 1
 • 1
 • HAITVV
 • 0,21
 • 0,27
 • -22,22
 • 0,26
 • 0,21
 • 0,22
 • 1.433
 • 317
 • HAITYV
 • 0,16
 • 0,17
 • -5,88
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1
 • 1
 • ISDDGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 11
 • ISDDIV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,02
 • 0,05
 • 105.321
 • 2.757
 • ISDDJV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 68.633
 • 686
 • ISDDKV
 • 0,13
 • 0,10
 • 30,00
 • 0,13
 • 0,08
 • 0,11
 • 322.397
 • 34.983
 • ISDDLV
 • 0,34
 • 0,28
 • 21,43
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,34
 • 15.505
 • 5.162
 • ISDDMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • ISDYTV
 • 0,06
 • 0,10
 • -40,00
 • 0,12
 • 0,05
 • 0,05
 • 8.024
 • 462
 • ISDYUV
 • 0,49
 • 0,64
 • -23,44
 • 0,59
 • 0,49
 • 0,49
 • 7.021
 • 3.501
 • ISDYYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 24.750
 • 248
 • ISDYZV
 • 0,21
 • 0,29
 • -27,59
 • 0,26
 • 0,20
 • 0,21
 • 19.764
 • 4.300
 • ISDZPV
 • 0,08
 • 0,11
 • -27,27
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 10.000
 • 800
 • ISIDAV
 • 0,62
 • 0,51
 • 21,57
 • 0,62
 • 0,52
 • 0,60
 • 150.011
 • 85.207
 • ISIDBV
 • 0,24
 • 0,18
 • 33,33
 • 0,24
 • 0,18
 • 0,24
 • 76.652
 • 18.307
 • ISIDCV
 • 0,15
 • 0,12
 • 25,00
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,15
 • 18.769
 • 2.725
 • ISIVVV
 • 0,35
 • 0,42
 • -16,67
 • 0,43
 • 0,35
 • 0,35
 • 96.601
 • 40.203
 • ISIVYV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,13
 • 24.001
 • 3.370
 • ISIVZV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 167.361
 • 14.091
 • KCDDDV
 • 0,15
 • 0,07
 • 114,29
 • 0,15
 • 0,10
 • 0,15
 • 101
 • 15
 • KCDDIV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • KCDYUV
 • 0,23
 • 0,31
 • -25,81
 • 0,30
 • 0,23
 • 0,23
 • 16.551
 • 3.941
 • KCDYVV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 521
 • 39
 • KCDYYV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 30.000
 • 1.000
 • KCIBIV
 • 1,08
 • 1,08
 • 0,00
 • 1,08
 • 1,08
 • 1,08
 • 1
 • 1
 • KCIBJV
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,00
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,41
 • 1
 • 1
 • KCIBKV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 46
 • KCISZV
 • 0,61
 • 0,61
 • 0,00
 • 0,61
 • 0,61
 • 0,61
 • 1
 • 1
 • KCITPV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 5.001
 • 950
 • KCITRV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,08
 • 501
 • 40
 • OZD1CV
 • 0,26
 • 0,21
 • 23,81
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,26
 • 20
 • 5
 • OZD1FV
 • 0,52
 • 0,46
 • 13,04
 • 0,53
 • 0,52
 • 0,53
 • 120
 • 63
 • OZD1GV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZD1PV
 • 0,38
 • 0,45
 • -15,56
 • 0,38
 • 0,38
 • 0,38
 • 1
 • 18.861
 • OZD1RV
 • 0,29
 • 0,34
 • -14,71
 • 0,35
 • 0,29
 • 0,29
 • 22.500
 • 7.200
 • OZD1SV
 • 0,20
 • 0,25
 • -20,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,20
 • 6.001
 • 1.250
 • OZD1TV
 • 0,13
 • 0,17
 • -23,53
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,12
 • 19.914
 • 2.592
 • OZD1VV
 • 0,25
 • 0,29
 • -13,79
 • 0,29
 • 0,25
 • 0,26
 • 60.501
 • 15.437
 • OZD1YV
 • 0,19
 • 0,24
 • -20,83
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 3.500
 • 665
 • OZDHHV
 • 1,32
 • 1,15
 • 14,78
 • 1,32
 • 1,21
 • 1,25
 • 220
 • 274
 • OZDHJV
 • 2,32
 • 2,07
 • 12,08
 • 2,32
 • 2,32
 • 2,32
 • 1
 • 2
 • OZDHKV
 • 1,21
 • 1,02
 • 18,63
 • 1,21
 • 1,00
 • 1,19
 • 13.825
 • 14.942
 • OZDHNV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.999.937
 • 20.118
 • OZDIAV
 • 0,09
 • 0,05
 • 80,00
 • 0,10
 • 0,03
 • 0,07
 • 588.291
 • 40.212
 • OZDIBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 434
 • 4
 • OZDIEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3.263
 • 33
 • OZDIFV
 • 0,60
 • 0,35
 • 71,43
 • 0,62
 • 0,29
 • 0,54
 • 2.180.050
 • 1.008.629
 • OZDIHV
 • 0,20
 • 0,15
 • 33,33
 • 0,21
 • 0,13
 • 0,19
 • 455.333
 • 71.266
 • OZDIIV
 • 0,39
 • 0,29
 • 34,48
 • 0,40
 • 0,26
 • 0,37
 • 2.862.523
 • 924.206
 • OZDIJV
 • 0,73
 • 0,58
 • 25,86
 • 0,73
 • 0,53
 • 0,69
 • 7.970.645
 • 5.078.361
 • OZDIKV
 • 0,10
 • 0,07
 • 42,86
 • 0,10
 • 0,06
 • 0,09
 • 33.322
 • 2.857
 • OZDILV
 • 1,85
 • 1,69
 • 9,47
 • 1,85
 • 1,85
 • 1,85
 • 150
 • 278
 • OZDIMV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • OZDINV
 • 1,15
 • 1,00
 • 15,00
 • 1,15
 • 0,94
 • 1,15
 • 168.859
 • 168.945
 • OZDTGV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 340.811
 • 11.512
 • OZDTMV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 361.429
 • 4.129
 • OZDUBV
 • 0,10
 • 0,24
 • -58,33
 • 0,27
 • 0,09
 • 0,12
 • 6.605.077
 • 1.158.169
 • OZDUCV
 • 0,02
 • 0,05
 • -60,00
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,02
 • 2.753.214
 • 70.446
 • OZDUDV
 • 0,58
 • 0,97
 • -40,21
 • 0,95
 • 0,56
 • 0,67
 • 24.329
 • 16.611
 • OZDUFV
 • 0,59
 • 0,78
 • -24,36
 • 0,81
 • 0,59
 • 0,64
 • 551.524
 • 367.893
 • OZDUGV
 • 0,17
 • 0,24
 • -29,17
 • 0,25
 • 0,16
 • 0,18
 • 11.916.247
 • 2.402.508
 • OZDUHV
 • 0,32
 • 0,42
 • -23,81
 • 0,45
 • 0,31
 • 0,35
 • 14.584.341
 • 5.492.565
 • OZDUIV
 • 1,04
 • 1,31
 • -20,61
 • 1,28
 • 1,04
 • 1,10
 • 3.685
 • 4.227
 • OZDUJV
 • 1,69
 • 1,99
 • -15,08
 • 1,97
 • 1,69
 • 1,76
 • 441
 • 792
 • OZDUKV
 • 0,08
 • 0,13
 • -38,46
 • 0,13
 • 0,08
 • 0,09
 • 435.320
 • 44.389
 • OZDULV
 • 0,21
 • 0,27
 • -22,22
 • 0,27
 • 0,21
 • 0,21
 • 159.100
 • 36.381
 • OZGCAV
 • 0,25
 • 0,17
 • 47,06
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,25
 • 8.349
 • 2.087
 • OZIGNV
 • 3,62
 • 3,42
 • 5,85
 • 3,62
 • 3,33
 • 3,62
 • 41
 • 143
 • OZIGOV
 • 2,46
 • 2,50
 • -1,60
 • 2,46
 • 2,46
 • 2,46
 • 1
 • 2
 • OZIHAV
 • 1,23
 • 1,07
 • 14,95
 • 1,24
 • 1,05
 • 1,24
 • 10.960
 • 12.922
 • OZIHBV
 • 0,41
 • 0,31
 • 32,26
 • 0,41
 • 0,31
 • 0,40
 • 2.200.574
 • 829.756
 • OZIHCV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 1
 • 6
 • OZIHDV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 12
 • OZIHEV
 • 0,07
 • 0,05
 • 40,00
 • 0,07
 • 0,04
 • 0,07
 • 4.201
 • 293
 • OZISIV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 1.368
 • OZISJV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 600
 • OZISKV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,07
 • 36.351
 • 3.158
 • OZISLV
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,00
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 1
 • 578
 • OZISMV
 • 0,17
 • 0,23
 • -26,09
 • 0,24
 • 0,17
 • 0,19
 • 349.547
 • 66.949
 • OZISNV
 • 0,62
 • 0,79
 • -21,52
 • 0,80
 • 0,62
 • 0,66
 • 3.196.933
 • 2.113.398
 • OZISOV
 • 1,10
 • 1,30
 • -15,38
 • 1,31
 • 1,10
 • 1,14
 • 3.884
 • 4.476
 • OZITAV
 • 2,03
 • 2,00
 • 1,50
 • 2,03
 • 2,03
 • 2,03
 • 1
 • 2
 • SADCAV
 • 0,08
 • 0,03
 • 166,67
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 40.976
 • 2.759
 • SADCCV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,09
 • 7.999
 • 540
 • SADCDV
 • 0,39
 • 0,32
 • 21,88
 • 0,39
 • 0,31
 • 0,37
 • 11.188
 • 4.062
 • SADCEV
 • 0,89
 • 0,80
 • 11,25
 • 0,90
 • 0,85
 • 0,89
 • 80.000
 • 70.800
 • SADTZV
 • 0,04
 • 0,20
 • -80,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 30.280
 • 1.662
 • SADURV
 • 0,21
 • 0,28
 • -25,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 200
 • 42
 • SADUSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • SAIBIV
 • 0,81
 • 0,82
 • -1,22
 • 0,81
 • 0,81
 • 0,81
 • 1
 • 1
 • SAIBJV
 • 0,37
 • 0,30
 • 23,33
 • 0,37
 • 0,29
 • 0,37
 • 243
 • 90
 • SAIBKV
 • 0,20
 • 0,16
 • 25,00
 • 0,20
 • 0,15
 • 0,20
 • 10.001
 • 2.000
 • SAISZV
 • 0,75
 • 0,74
 • 1,35
 • 0,75
 • 0,75
 • 0,75
 • 1
 • 1
 • SAITPV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 1
 • 1
 • SAITRV
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,00
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 1
 • 17
 • SPDBMV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,08
 • 0,04
 • 0,08
 • 118.721
 • 8.106
 • SPDBNV
 • 0,53
 • 0,50
 • 6,00
 • 0,53
 • 0,40
 • 0,52
 • 63.040
 • 28.405
 • SPDBOV
 • 0,22
 • 0,20
 • 10,00
 • 0,22
 • 0,14
 • 0,18
 • 18.983
 • 3.008
 • SPDCAV
 • 1,05
 • 1,03
 • 1,94
 • 1,06
 • 0,93
 • 1,06
 • 400
 • 385
 • SPDTUV
 • 0,41
 • 0,44
 • -6,82
 • 0,50
 • 0,40
 • 0,43
 • 174.554
 • 77.427
 • SPDTVV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,26
 • 0,20
 • 0,21
 • 100.769
 • 23.544
 • SPDTYV
 • 0,81
 • 1,13
 • -28,32
 • 0,94
 • 0,81
 • 0,86
 • 11.221
 • 9.670
 • SPDUPV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,33
 • 0,31
 • 0,32
 • 10.800
 • 3.456
 • THD1AV
 • 0,34
 • 0,33
 • 3,03
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,31
 • 10.002
 • 3.101
 • THD1BV
 • 0,25
 • 0,24
 • 4,17
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,25
 • 5.703
 • 1.426
 • THD1CV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THD1PV
 • 0,18
 • 0,17
 • 5,88
 • 0,18
 • 0,17
 • 0,18
 • 8.500
 • 1.495
 • THD1RV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 564
 • 56
 • THD1SV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • THDDAV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,06
 • 72.478
 • 3.423
 • THDDBV
 • 0,52
 • 0,48
 • 8,33
 • 0,56
 • 0,49
 • 0,52
 • 27.424
 • 14.252
 • THDDCV
 • 1,14
 • 1,02
 • 11,76
 • 1,14
 • 1,14
 • 1,14
 • 28
 • 32
 • THDDDV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 150
 • THDDEV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,22
 • 0,17
 • 0,20
 • 714.535
 • 142.748
 • THDDFV
 • 0,51
 • 0,47
 • 8,51
 • 0,51
 • 0,50
 • 0,51
 • 75.750
 • 38.608
 • THDVVV
 • 0,01
 • 0,04
 • -75,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 5
 • 1.382
 • THDVZV
 • 0,18
 • 0,26
 • -30,77
 • 0,26
 • 0,16
 • 0,17
 • 91.339
 • 18.398
 • THDYPV
 • 0,22
 • 0,24
 • -8,33
 • 0,25
 • 0,21
 • 0,22
 • 77.778
 • 17.321
 • THDYRV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 246.131
 • 21.415
 • THIBIV
 • 0,74
 • 0,72
 • 2,78
 • 0,75
 • 0,70
 • 0,75
 • 15.351
 • 11.506
 • THIBJV
 • 0,38
 • 0,34
 • 11,76
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,36
 • 23.509
 • 8.695
 • THIBKV
 • 0,21
 • 0,19
 • 10,53
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 1
 • 8.000
 • THISZV
 • 0,38
 • 0,40
 • -5,00
 • 0,41
 • 0,37
 • 0,38
 • 42.089
 • 15.906
 • THITPV
 • 0,15
 • 0,16
 • -6,25
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,15
 • 44.081
 • 6.912
 • THITRV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 4.385
 • 351
 • TTDBOV
 • 0,23
 • 0,12
 • 91,67
 • 0,26
 • 0,13
 • 0,21
 • 177.847
 • 35.842
 • TTDCBV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,05
 • 0,01
 • 0,02
 • 50.143
 • 1.051
 • TTDCCV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,08
 • 0,05
 • 0,07
 • 66.781
 • 4.353
 • TTDCDV
 • 0,32
 • 0,25
 • 28,00
 • 0,32
 • 0,23
 • 0,29
 • 243.053
 • 65.427
 • TTDCEV
 • 0,74
 • 0,61
 • 21,31
 • 0,74
 • 0,59
 • 0,65
 • 16.232
 • 9.649
 • TTDUPV
 • 0,22
 • 0,28
 • -21,43
 • 0,29
 • 0,22
 • 0,22
 • 123.000
 • 30.960
 • TTDUSV
 • 0,08
 • 0,13
 • -38,46
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 1.125
 • 90
 • TUDCJV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 201
 • 2
 • TUDCKV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 50.052
 • 501
 • TUDCNV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,08
 • 117.600
 • 8.162
 • TUDCOV
 • 0,29
 • 0,25
 • 16,00
 • 0,29
 • 0,23
 • 0,27
 • 278.108
 • 70.789
 • TUDDAV
 • 0,81
 • 0,72
 • 12,50
 • 0,81
 • 0,69
 • 0,81
 • 4.001
 • 3.001
 • TUIBIV
 • 0,58
 • 0,52
 • 11,54
 • 0,58
 • 0,48
 • 0,56
 • 2.650
 • 1.472
 • TUIBJV
 • 0,16
 • 0,14
 • 14,29
 • 0,16
 • 0,14
 • 0,15
 • 7.002
 • 1.080
 • TUIBKV
 • 0,08
 • 0,06
 • 33,33
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,08
 • 10.001
 • 800
 • TUISZV
 • 1,06
 • 1,05
 • 0,95
 • 1,06
 • 1,06
 • 1,06
 • 1
 • 1
 • TUITPV
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,00
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,42
 • 1
 • 1
 • TUITRV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 4.254
 • USIBOV
 • 1,36
 • 1,42
 • -4,23
 • 1,44
 • 1,33
 • 1,34
 • 7.101
 • 9.674
 • USICAV
 • 0,49
 • 0,53
 • -7,55
 • 0,54
 • 0,49
 • 0,49
 • 3.020
 • 1.601
 • USICBV
 • 0,22
 • 0,24
 • -8,33
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,22
 • 11.221
 • 2.769
 • USICCV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 10.251
 • 1.125
 • USICDV
 • 0,77
 • 0,83
 • -7,23
 • 0,84
 • 0,77
 • 0,77
 • 2.251
 • 1.751
 • USICEV
 • 0,50
 • 0,48
 • 4,17
 • 0,50
 • 0,49
 • 0,50
 • 701
 • 350
 • USICFV
 • 0,74
 • 0,77
 • -3,90
 • 0,77
 • 0,72
 • 0,73
 • 911
 • 668
 • USICGV
 • 0,50
 • 0,52
 • -3,85
 • 0,52
 • 0,48
 • 0,49
 • 3.261
 • 1.610
 • USITVV
 • 0,68
 • 0,69
 • -1,45
 • 0,68
 • 0,68
 • 0,68
 • 1
 • 1
 • USITYV
 • 0,48
 • 0,45
 • 6,67
 • 0,50
 • 0,44
 • 0,50
 • 64.231
 • 30.852
 • USITZV
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 1
 • 1
 • USIUPV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 1
 • 150
 • USIURV
 • 0,35
 • 0,36
 • -2,78
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 1
 • 1
 • USIUSV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 1
 • 65
 • USIUTV
 • 0,41
 • 0,42
 • -2,38
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,41
 • 1
 • 1
 • USIUUV
 • 0,20
 • 0,19
 • 5,26
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 18
 • 4
 • VAD1AV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VAD1PV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VAD1RV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • VADCJV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 9.815
 • 285
 • VADCKV
 • 0,30
 • 0,24
 • 25,00
 • 0,30
 • 0,23
 • 0,30
 • 5.001
 • 1.500
 • VADCMV
 • 0,10
 • 0,07
 • 42,86
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,09
 • 58.510
 • 5.116
 • VADCNV
 • 0,24
 • 0,19
 • 26,32
 • 0,24
 • 0,19
 • 0,24
 • 31.208
 • 6.901
 • VADCOV
 • 0,53
 • 0,45
 • 17,78
 • 0,53
 • 0,51
 • 0,53
 • 6.600
 • 3.432
 • VADUYV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 14.327
 • 143
 • VADUZV
 • 0,22
 • 0,29
 • -24,14
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 1
 • 1.220
 • VADVRV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 3.670
 • 294
 • VADVSV
 • 0,22
 • 0,29
 • -24,14
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,23
 • 10.106
 • 2.324
 • VADVTV
 • 0,08
 • 0,11
 • -27,27
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,08
 • 106.062
 • 9.310
 • VADVUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,03
 • 227.964
 • 8.165
 • VAICDV
 • 0,58
 • 0,48
 • 20,83
 • 0,58
 • 0,50
 • 0,56
 • 91.984
 • 49.794
 • VAICEV
 • 0,30
 • 0,24
 • 25,00
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,30
 • 9.589
 • 2.649
 • VAICFV
 • 0,21
 • 0,16
 • 31,25
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,20
 • 1.852
 • 370
 • VAIURV
 • 0,21
 • 0,26
 • -19,23
 • 0,27
 • 0,21
 • 0,21
 • 49.260
 • 11.899
 • VAIUSV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 151
 • 14
 • VAIUTV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,04
 • 40.920
 • 1.676
 • YKDCOV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 7.002
 • 260
 • YKDDBV
 • 0,41
 • 0,31
 • 32,26
 • 0,42
 • 0,29
 • 0,39
 • 5.237
 • 1.993
 • YKDDCV
 • 0,17
 • 0,10
 • 70,00
 • 0,17
 • 0,11
 • 0,15
 • 111.003
 • 16.544
 • YKDDDV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,11
 • 0,06
 • 0,09
 • 47.036
 • 4.374
 • YKDDEV
 • 0,35
 • 0,29
 • 20,69
 • 0,35
 • 0,27
 • 0,34
 • 20.647
 • 6.390
 • YKDDFV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKDVUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 231.727
 • 2.317
 • YKDVVV
 • 0,08
 • 0,17
 • -52,94
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,09
 • 119.000
 • 10.970
 • YKDVZV
 • 0,01
 • 0,05
 • -80,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 11
 • 31
 • YKDYPV
 • 0,16
 • 0,19
 • -15,79
 • 0,20
 • 0,15
 • 0,16
 • 111.453
 • 18.924
 • YKDYRV
 • 0,05
 • 0,12
 • -58,33
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 20.000
 • 1.000
 • YKDYSV
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0
 • 0
 • YKICEV
 • 0,56
 • 0,51
 • 9,80
 • 0,56
 • 0,51
 • 0,54
 • 2
 • 1
 • YKICFV
 • 0,25
 • 0,26
 • -3,85
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 1
 • 1
 • YKICGV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 1
 • 2.530
 • YKIUSV
 • 0,19
 • 0,24
 • -20,83
 • 0,25
 • 0,19
 • 0,19
 • 99.013
 • 21.938
 • YKIUTV
 • 0,07
 • 0,10
 • -30,00
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,07
 • 200.532
 • 15.053
 • YKIUUV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 159.904
 • 7.195

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

1452 37 23.10.2014 19:30:16

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.