•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,71
 • 0,49
 • 44,90
 • 0,71
 • 0,53
 • 0,71
 • 2
 • 1
 • AKICCV
 • 0,12
 • 0,04
 • 200,00
 • 0,12
 • 0,04
 • 0,09
 • 1.431.187
 • 122.308
 • AKICDV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 11
 • 105
 • AKITZV
 • 0,20
 • 0,38
 • -47,37
 • 0,33
 • 0,19
 • 0,25
 • 650.076
 • 165.368
 • AKIUPV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 35.955
 • 380
 • AKIURV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 157
 • DUIAHV
 • 0,21
 • 0,39
 • -46,15
 • 0,36
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 1
 • DUIAIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 5
 • DUIAJV
 • 0,07
 • 0,03
 • 133,33
 • 0,07
 • 0,04
 • 0,07
 • 2
 • 70
 • DUIAKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.110
 • DUIALV
 • 0,52
 • 0,67
 • -22,39
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,52
 • 1
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,09
 • 0,03
 • 200,00
 • 0,09
 • 0,03
 • 0,09
 • 2
 • 8.690
 • DUIPIV
 • 0,36
 • 0,34
 • 5,88
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 2
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,09
 • 0,18
 • -50,00
 • 0,15
 • 0,09
 • 0,09
 • 3
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,27
 • 0,28
 • -3,57
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 2
 • 120
 • EKIBFV
 • 0,21
 • 0,19
 • 10,53
 • 0,26
 • 0,20
 • 0,21
 • 43.316
 • 9.120
 • EKIBGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.589
 • EKIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 51
 • EKISUV
 • 0,43
 • 0,57
 • -24,56
 • 0,43
 • 0,41
 • 0,43
 • 2
 • 1
 • EKISVV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,05
 • 0,02
 • 0,03
 • 167.164
 • 5.080
 • EKISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 199
 • 2
 • ERIBCV
 • 0,66
 • 0,65
 • 1,54
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,66
 • 2
 • 1
 • ERIBDV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,09
 • 0,10
 • 203.852
 • 20.923
 • ERIBEV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 22.128
 • 444
 • ERISRV
 • 0,26
 • 0,34
 • -23,53
 • 0,32
 • 0,26
 • 0,29
 • 1.602
 • 487
 • ERISSV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.003
 • 10
 • ERISTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 83
 • GAICMV
 • 0,92
 • 0,82
 • 12,20
 • 0,95
 • 0,88
 • 0,92
 • 9.584
 • 8.734
 • GAICNV
 • 0,23
 • 0,17
 • 35,29
 • 0,26
 • 0,19
 • 0,23
 • 389.822
 • 90.981
 • GAICOV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 891.479
 • 32.091
 • GAIVSV
 • 0,11
 • 0,17
 • -35,29
 • 0,14
 • 0,10
 • 0,11
 • 741.601
 • 84.655
 • GAIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 45.650
 • 457
 • GAIVUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 103.167
 • 1.063
 • HAIBKV
 • 0,34
 • 0,22
 • 54,55
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,30
 • 30.502
 • 8.645
 • HAIBLV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 199.501
 • 1.995
 • HAIBMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 8
 • 22
 • HAITRV
 • 0,52
 • 0,83
 • -37,35
 • 0,61
 • 0,52
 • 0,52
 • 2
 • 1
 • HAITSV
 • 0,04
 • 0,16
 • -75,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 4.405
 • 220
 • HAITTV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 301
 • ISICMV
 • 0,53
 • 0,36
 • 47,22
 • 0,53
 • 0,44
 • 0,53
 • 12
 • 6
 • ISICNV
 • 0,06
 • 0,03
 • 100,00
 • 0,07
 • 0,03
 • 0,06
 • 264.725
 • 16.236
 • ISICOV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 190.100
 • 1.901
 • ISIVSV
 • 0,13
 • 0,24
 • -45,83
 • 0,21
 • 0,13
 • 0,16
 • 29.163
 • 4.890
 • ISIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 15
 • 112
 • ISIVUV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 4.700
 • KCIBFV
 • 1,56
 • 1,26
 • 23,81
 • 1,56
 • 1,51
 • 1,56
 • 2
 • 3
 • KCIBGV
 • 0,51
 • 0,40
 • 27,50
 • 0,55
 • 0,47
 • 0,55
 • 102
 • 56
 • KCIBHV
 • 0,16
 • 0,13
 • 23,08
 • 0,18
 • 0,14
 • 0,18
 • 502
 • 90
 • KCISUV
 • 0,05
 • 0,10
 • -50,00
 • 0,08
 • 0,04
 • 0,06
 • 11.369
 • 786
 • KCISVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 600
 • KCISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 6
 • OZIGCV
 • 2,83
 • 2,42
 • 16,94
 • 2,83
 • 2,75
 • 2,83
 • 2
 • 6
 • OZIGDV
 • 1,17
 • 1,01
 • 15,84
 • 1,17
 • 1,09
 • 1,12
 • 813
 • 916
 • OZIGHV
 • 0,30
 • 0,24
 • 25,00
 • 0,30
 • 0,27
 • 0,28
 • 27.001
 • 7.620
 • OZIRNV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 100
 • OZIROV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 1.862.339
 • 114.395
 • SAIBFV
 • 1,06
 • 0,68
 • 55,88
 • 1,06
 • 0,96
 • 1,06
 • 2
 • 2
 • SAIBGV
 • 0,21
 • 0,13
 • 61,54
 • 0,21
 • 0,16
 • 0,21
 • 16.002
 • 3.360
 • SAIBHV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,05
 • 0,02
 • 0,05
 • 3.034
 • 141
 • SAISUV
 • 0,17
 • 0,43
 • -60,47
 • 0,22
 • 0,17
 • 0,17
 • 2
 • 1
 • SAISVV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 1.064
 • SAISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 150
 • THIBFV
 • 1,65
 • 1,52
 • 8,55
 • 1,78
 • 1,65
 • 1,65
 • 2
 • 3
 • THIBGV
 • 0,95
 • 0,82
 • 15,85
 • 1,08
 • 0,90
 • 0,90
 • 9.746
 • 9.439
 • THIBHV
 • 0,65
 • 0,71
 • -8,45
 • 0,78
 • 0,60
 • 0,64
 • 125.167
 • 80.403
 • THISUV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 47.342
 • 775
 • THISVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.084
 • 11
 • THISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,72
 • 0,53
 • 35,85
 • 0,74
 • 0,54
 • 0,74
 • 9.802
 • 5.682
 • TUIBGV
 • 0,06
 • 0,03
 • 100,00
 • 0,07
 • 0,03
 • 0,07
 • 3.002
 • 210
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 55
 • TUISUV
 • 0,35
 • 0,58
 • -39,66
 • 0,50
 • 0,35
 • 0,35
 • 2
 • 1
 • TUISVV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.463
 • TUISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 511
 • VAICAV
 • 0,45
 • 0,26
 • 73,08
 • 0,45
 • 0,44
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • VAICBV
 • 0,07
 • 0,05
 • 40,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,06
 • 323.679
 • 24.896
 • VAICCV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 533.589
 • 5.336
 • VAITYV
 • 0,11
 • 0,18
 • -38,89
 • 0,15
 • 0,10
 • 0,13
 • 93.466
 • 11.664
 • VAITZV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4
 • 40
 • VAIUPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 490.002
 • 5.900
 • YKICBV
 • 0,51
 • 0,41
 • 24,39
 • 0,51
 • 0,45
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • YKICCV
 • 0,16
 • 0,10
 • 60,00
 • 0,18
 • 0,11
 • 0,15
 • 1.925.243
 • 267.094
 • YKICDV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 368.237
 • 7.365
 • YKITZV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,07
 • 0,03
 • 0,05
 • 712.824
 • 33.113
 • YKIUPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 77.630
 • 776
 • YKIURV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.001
 • 100
Son güncelleme tarihi: 21.11.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDDCV
 • 0,17
 • 0,12
 • 41,67
 • 0,17
 • 0,13
 • 0,16
 • 257.196
 • 40.244
 • AKDDDV
 • 0,67
 • 0,47
 • 42,55
 • 0,67
 • 0,52
 • 0,64
 • 80.311
 • 48.014
 • AKDDFV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 3.000
 • 120
 • AKDDGV
 • 0,92
 • 0,81
 • 13,58
 • 0,92
 • 0,84
 • 0,92
 • 4.178
 • 3.650
 • AKDVZV
 • 0,13
 • 0,21
 • -38,10
 • 0,18
 • 0,13
 • 0,16
 • 181.523
 • 29.391
 • AKDYPV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 11.639
 • 466
 • AKDYRV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4.943
 • 49
 • AKDYSV
 • 0,51
 • 0,73
 • -30,14
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51
 • 35.000
 • 17.850
 • AKDYTV
 • 0,28
 • 0,36
 • -22,22
 • 0,32
 • 0,28
 • 0,30
 • 83.105
 • 25.231
 • AKICEV
 • 1,30
 • 0,94
 • 38,30
 • 1,30
 • 1,12
 • 1,30
 • 2
 • 2
 • AKICFV
 • 0,63
 • 0,47
 • 34,04
 • 0,63
 • 0,49
 • 0,63
 • 20.004
 • 10.002
 • AKICGV
 • 0,43
 • 0,30
 • 43,33
 • 0,44
 • 0,32
 • 0,40
 • 15.624
 • 5.999
 • AKICHV
 • 1,13
 • 0,87
 • 29,89
 • 1,13
 • 0,98
 • 1,13
 • 2
 • 2
 • AKICIV
 • 0,62
 • 0,44
 • 40,91
 • 0,62
 • 0,51
 • 0,62
 • 15.960
 • 8.539
 • AKICJV
 • 0,43
 • 0,33
 • 30,30
 • 0,43
 • 0,34
 • 0,43
 • 2
 • 1
 • AKIUSV
 • 0,15
 • 0,24
 • -37,50
 • 0,21
 • 0,15
 • 0,19
 • 197.068
 • 37.048
 • AKIUTV
 • 0,03
 • 0,08
 • -62,50
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 25.502
 • 1.020
 • AKIUUV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 50.001
 • 1.000
 • AKIUVV
 • 0,53
 • 0,65
 • -18,46
 • 0,63
 • 0,53
 • 0,57
 • 4.002
 • 2.341
 • AKIUYV
 • 0,26
 • 0,38
 • -31,58
 • 0,31
 • 0,26
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • AKIUZV
 • 0,15
 • 0,21
 • -28,57
 • 0,19
 • 0,15
 • 0,17
 • 5.375
 • 887
 • AQIACV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 2
 • 254
 • AQIADV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 6.000
 • 60
 • AQIAFV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 702
 • 35
 • AQIAGV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 127.658
 • 13.589
 • AQIAHV
 • 0,22
 • 0,18
 • 22,22
 • 0,22
 • 0,20
 • 0,22
 • 279
 • 56
 • AQIAIV
 • 0,37
 • 0,32
 • 15,62
 • 0,37
 • 0,33
 • 0,35
 • 1.222
 • 428
 • AQIPSV
 • 0,04
 • 0,07
 • -42,86
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 7.002
 • 290
 • AQIPTV
 • 0,10
 • 0,15
 • -33,33
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,11
 • 3.940
 • 433
 • AQIPUV
 • 0,28
 • 0,35
 • -20,00
 • 0,34
 • 0,28
 • 0,30
 • 4.003
 • 1.301
 • AQIPVV
 • 0,14
 • 0,19
 • -26,32
 • 0,17
 • 0,14
 • 0,16
 • 2.502
 • 394
 • AQIPYV
 • 0,25
 • 0,30
 • -16,67
 • 0,27
 • 0,25
 • 0,25
 • 2
 • 1
 • AQIPZV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 355.002
 • 14.200
 • AQIRPV
 • 0,08
 • 0,11
 • -27,27
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 2
 • 32
 • AUIDDV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 494
 • 10
 • AUIYPV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 103
 • AXIACV
 • 0,11
 • 0,09
 • 22,22
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,12
 • 2.555
 • 275
 • AXIADV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 4.002
 • 200
 • AXIAFV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 2
 • 8
 • AXIAGV
 • 0,25
 • 0,22
 • 13,64
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,25
 • 3.082
 • 709
 • AXIAHV
 • 0,48
 • 0,39
 • 23,08
 • 0,49
 • 0,42
 • 0,49
 • 47.240
 • 23.075
 • AXIAIV
 • 0,78
 • 0,67
 • 16,42
 • 0,78
 • 0,71
 • 0,78
 • 2
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,09
 • 0,14
 • -35,71
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 3.530
 • 318
 • AXIPTV
 • 0,24
 • 0,36
 • -33,33
 • 0,29
 • 0,24
 • 0,24
 • 2
 • 1
 • AXIPUV
 • 0,64
 • 0,79
 • -18,99
 • 0,75
 • 0,64
 • 0,66
 • 29.002
 • 19.141
 • AXIPVV
 • 0,34
 • 0,44
 • -22,73
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,58
 • 0,67
 • -13,43
 • 0,64
 • 0,58
 • 0,62
 • 4.167
 • 2.580
 • AXIPZV
 • 0,07
 • 0,11
 • -36,36
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 32
 • AXIRPV
 • 0,19
 • 0,25
 • -24,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 74
 • DUIAMV
 • 0,17
 • 0,22
 • -22,73
 • 0,22
 • 0,16
 • 0,19
 • 2.330.004
 • 479.701
 • DUIANV
 • 0,15
 • 0,18
 • -16,67
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,15
 • 2
 • 720
 • DUIAOV
 • 0,20
 • 0,17
 • 17,65
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,19
 • 22.923
 • 4.415
 • DUIBAV
 • 0,22
 • 0,19
 • 15,79
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,22
 • 2
 • 22
 • DUIBBV
 • 0,27
 • 0,32
 • -15,62
 • 0,29
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • DUIBCV
 • 0,83
 • 0,75
 • 10,67
 • 0,83
 • 0,81
 • 0,83
 • 2
 • 2
 • DUIPMV
 • 0,38
 • 0,31
 • 22,58
 • 0,38
 • 0,30
 • 0,38
 • 2
 • 1
 • DUIPNV
 • 0,25
 • 0,23
 • 8,70
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,25
 • 2
 • 732
 • DUIPOV
 • 0,12
 • 0,15
 • -20,00
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 3
 • 850
 • DUIPPV
 • 0,19
 • 0,23
 • -17,39
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 1.950
 • DUIPRV
 • 0,40
 • 0,36
 • 11,11
 • 0,40
 • 0,38
 • 0,40
 • 2
 • 1
 • DUIPSV
 • 0,28
 • 0,32
 • -12,50
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,28
 • 2
 • 1
 • DXDBOV
 • 0,09
 • 0,04
 • 125,00
 • 0,11
 • 0,04
 • 0,10
 • 219.026
 • 19.685
 • DXDCAV
 • 0,42
 • 0,17
 • 147,06
 • 0,42
 • 0,21
 • 0,39
 • 2.534.106
 • 751.693
 • DXDCBV
 • 1,10
 • 0,60
 • 83,33
 • 1,11
 • 0,73
 • 1,05
 • 287.621
 • 250.098
 • DXDCCV
 • 0,21
 • 0,08
 • 162,50
 • 0,22
 • 0,10
 • 0,20
 • 1.038.983
 • 162.450
 • DXDCDV
 • 2,04
 • 1,40
 • 45,71
 • 2,04
 • 2,00
 • 2,02
 • 4
 • 8
 • DXDTVV
 • 0,09
 • 0,22
 • -59,09
 • 0,16
 • 0,07
 • 0,09
 • 4.070.833
 • 431.462
 • DXDTYV
 • 0,04
 • 0,09
 • -55,56
 • 0,08
 • 0,03
 • 0,04
 • 821.141
 • 41.943
 • DXDTZV
 • 0,23
 • 0,52
 • -55,77
 • 0,41
 • 0,21
 • 0,24
 • 2.835.880
 • 758.098
 • DXDUPV
 • 0,64
 • 1,29
 • -50,39
 • 1,03
 • 0,64
 • 0,67
 • 46.168
 • 33.744
 • DXDURV
 • 0,02
 • 0,05
 • -60,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 74.667
 • 1.690
 • DXDUSV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 4.602
 • 92
 • EKDDCV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,05
 • 66.817
 • 3.914
 • EKDDDV
 • 0,37
 • 0,35
 • 5,71
 • 0,41
 • 0,34
 • 0,36
 • 45.212
 • 17.251
 • EKDDGV
 • 0,68
 • 0,54
 • 25,93
 • 0,68
 • 0,67
 • 0,68
 • 100
 • 68
 • EKDVZV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,15
 • 1.152
 • 170
 • EKDYSV
 • 0,48
 • 0,51
 • -5,88
 • 0,48
 • 0,44
 • 0,48
 • 1.614
 • 755
 • EKDYTV
 • 0,18
 • 0,19
 • -5,26
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 11.154
 • 2.017
 • EKIBIV
 • 0,48
 • 0,38
 • 26,32
 • 0,50
 • 0,48
 • 0,48
 • 2.002
 • 1.001
 • EKIBJV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,28
 • 0,20
 • 0,21
 • 124.659
 • 27.005
 • EKIBKV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,06
 • 0,07
 • 217.965
 • 15.067
 • EKIBLV
 • 0,79
 • 0,71
 • 11,27
 • 0,81
 • 0,79
 • 0,79
 • 2
 • 2
 • EKIBMV
 • 0,51
 • 0,45
 • 13,33
 • 0,52
 • 0,51
 • 0,51
 • 1.502
 • 781
 • EKIBNV
 • 0,30
 • 0,25
 • 20,00
 • 0,35
 • 0,29
 • 0,30
 • 49.499
 • 15.140
 • EKISZV
 • 0,20
 • 0,22
 • -9,09
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 2
 • 775
 • EKITPV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 2.002
 • 100
 • EKITRV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 3
 • 551
 • EKITSV
 • 0,23
 • 0,29
 • -20,69
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,23
 • 2
 • 86
 • EKITTV
 • 0,11
 • 0,16
 • -31,25
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 47
 • EKITUV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 5
 • 23
 • ERDDBV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,27
 • 0,24
 • 0,25
 • 555.270
 • 140.663
 • ERDDEV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 23.730
 • 1.624
 • ERDDFV
 • 0,61
 • 0,61
 • 0,00
 • 0,66
 • 0,61
 • 0,64
 • 10.000
 • 6.350
 • ERIBFV
 • 0,67
 • 0,61
 • 9,84
 • 0,67
 • 0,67
 • 0,67
 • 2
 • 1
 • ERIBGV
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,22
 • 5.586
 • 1.289
 • ERIBHV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 56.202
 • 5.862
 • ERIBIV
 • 0,90
 • 0,87
 • 3,45
 • 0,90
 • 0,90
 • 0,90
 • 2
 • 2
 • ERIBJV
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,00
 • 0,41
 • 0,41
 • 0,41
 • 2
 • 1
 • ERIBKV
 • 0,28
 • 0,30
 • -6,67
 • 0,29
 • 0,27
 • 0,28
 • 50.471
 • 14.627
 • ERISUV
 • 0,51
 • 0,58
 • -12,07
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • ERISVV
 • 0,16
 • 0,19
 • -15,79
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 2
 • 24
 • ERISYV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 20.002
 • 1.100
 • ERISZV
 • 0,98
 • 1,05
 • -6,67
 • 0,98
 • 0,98
 • 0,98
 • 2
 • 2
 • ERITPV
 • 0,48
 • 0,53
 • -9,43
 • 0,48
 • 0,48
 • 0,48
 • 2
 • 1
 • ERITRV
 • 0,35
 • 0,37
 • -5,41
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 402
 • 141
 • FXIAAV
 • 0,15
 • 0,22
 • -31,82
 • 0,21
 • 0,15
 • 0,15
 • 1.382
 • 271
 • FXIABV
 • 0,06
 • 0,10
 • -40,00
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,07
 • 11.002
 • 780
 • FXIPPV
 • 0,64
 • 0,52
 • 23,08
 • 0,65
 • 0,52
 • 0,65
 • 11.877
 • 7.659
 • FXIPRV
 • 0,20
 • 0,15
 • 33,33
 • 0,21
 • 0,15
 • 0,21
 • 8.463
 • 1.653
 • GAD1AV
 • 0,42
 • 0,39
 • 7,69
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,42
 • 400
 • 168
 • GAD1CV
 • 0,28
 • 0,23
 • 21,74
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,29
 • 2.000
 • 570
 • GAD1PV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 40.000
 • 3.600
 • GAD1RV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 40.000
 • 1.650
 • GADDLV
 • 0,28
 • 0,24
 • 16,67
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,27
 • 1.203.818
 • 329.946
 • GADDMV
 • 0,84
 • 0,75
 • 12,00
 • 0,87
 • 0,81
 • 0,82
 • 41.353
 • 34.330
 • GADDOV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,08
 • 383.290
 • 32.426
 • GADEAV
 • 0,72
 • 0,63
 • 14,29
 • 0,75
 • 0,68
 • 0,71
 • 24.344
 • 17.416
 • GADZPV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,10
 • 1.115.863
 • 115.850
 • GADZRV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 316.293
 • 11.716
 • GADZSV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 46.648
 • 466
 • GADZTV
 • 0,28
 • 0,34
 • -17,65
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,29
 • 314.823
 • 89.664
 • GADZUV
 • 0,30
 • 0,35
 • -14,29
 • 0,32
 • 0,30
 • 0,31
 • 58.668
 • 18.003
 • GAIDAV
 • 1,32
 • 1,10
 • 20,00
 • 1,32
 • 1,30
 • 1,32
 • 2
 • 3
 • GAIDBV
 • 0,66
 • 0,57
 • 15,79
 • 0,68
 • 0,63
 • 0,65
 • 82.123
 • 53.440
 • GAIDCV
 • 0,44
 • 0,38
 • 15,79
 • 0,46
 • 0,42
 • 0,44
 • 106.176
 • 47.717
 • GAIDDV
 • 1,05
 • 0,98
 • 7,14
 • 1,07
 • 1,03
 • 1,05
 • 15.002
 • 15.812
 • GAIDEV
 • 0,59
 • 0,50
 • 18,00
 • 0,62
 • 0,57
 • 0,59
 • 102
 • 63
 • GAIDFV
 • 0,40
 • 0,35
 • 14,29
 • 0,40
 • 0,39
 • 0,40
 • 2
 • 1
 • GAIVVV
 • 0,17
 • 0,21
 • -19,05
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,17
 • 152.452
 • 26.451
 • GAIVYV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 184.306
 • 7.372
 • GAIVZV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 88.016
 • 1.760
 • GAIYPV
 • 0,68
 • 0,74
 • -8,11
 • 0,70
 • 0,68
 • 0,70
 • 22.170
 • 15.353
 • GAIYRV
 • 0,33
 • 0,40
 • -17,50
 • 0,33
 • 0,32
 • 0,33
 • 3.002
 • 961
 • GAIYSV
 • 0,23
 • 0,28
 • -17,86
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,24
 • 28.653
 • 6.877
 • HADCNV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 136.851
 • 6.443
 • HADCOV
 • 0,35
 • 0,28
 • 25,00
 • 0,35
 • 0,28
 • 0,33
 • 93.571
 • 28.964
 • HADDAV
 • 0,90
 • 0,77
 • 16,88
 • 0,91
 • 0,85
 • 0,90
 • 4
 • 4
 • HADDCV
 • 0,74
 • 0,58
 • 27,59
 • 0,74
 • 0,67
 • 0,74
 • 14.350
 • 9.842
 • HADVTV
 • 0,37
 • 0,47
 • -21,28
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,37
 • 35
 • 13
 • HADVUV
 • 0,08
 • 0,11
 • -27,27
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 486.897
 • 41.180
 • HADVVV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 9.517
 • 215
 • HADVZV
 • 0,25
 • 0,29
 • -13,79
 • 0,28
 • 0,25
 • 0,26
 • 343.474
 • 90.053
 • HAIBNV
 • 0,83
 • 0,57
 • 45,61
 • 0,83
 • 0,74
 • 0,83
 • 2
 • 2
 • HAIBOV
 • 0,32
 • 0,24
 • 33,33
 • 0,32
 • 0,27
 • 0,30
 • 250.002
 • 75.151
 • HAICAV
 • 0,18
 • 0,12
 • 50,00
 • 0,18
 • 0,14
 • 0,18
 • 752
 • 125
 • HAICBV
 • 1,09
 • 0,94
 • 15,96
 • 1,09
 • 0,99
 • 1,09
 • 2
 • 2
 • HAICCV
 • 0,61
 • 0,50
 • 22,00
 • 0,61
 • 0,53
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • HAICDV
 • 0,42
 • 0,37
 • 13,51
 • 0,42
 • 0,36
 • 0,42
 • 75.002
 • 29.001
 • HAITUV
 • 0,33
 • 0,50
 • -34,00
 • 0,36
 • 0,31
 • 0,33
 • 1.002
 • 331
 • HAITVV
 • 0,07
 • 0,11
 • -36,36
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 330
 • HAITYV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 4.127
 • 165
 • HAITZV
 • 0,46
 • 0,58
 • -20,69
 • 0,50
 • 0,46
 • 0,46
 • 702
 • 351
 • HAIUPV
 • 0,19
 • 0,28
 • -32,14
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 83
 • HAIURV
 • 0,13
 • 0,18
 • -27,78
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,13
 • 2
 • 54
 • ISDDKV
 • 0,14
 • 0,08
 • 75,00
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,14
 • 47.338
 • 6.284
 • ISDDLV
 • 0,44
 • 0,38
 • 15,79
 • 0,44
 • 0,40
 • 0,44
 • 61.106
 • 25.465
 • ISDDNV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 500
 • 20
 • ISDDOV
 • 0,65
 • 0,55
 • 18,18
 • 0,65
 • 0,59
 • 0,64
 • 94.642
 • 58.189
 • ISDYZV
 • 0,07
 • 0,11
 • -36,36
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,07
 • 66.981
 • 5.369
 • ISDZPV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 10.000
 • 300
 • ISDZRV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 100.000
 • 1.000
 • ISDZTV
 • 0,20
 • 0,23
 • -13,04
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 17.916
 • 3.583
 • ISIDAV
 • 0,80
 • 0,66
 • 21,21
 • 0,80
 • 0,71
 • 0,80
 • 2
 • 2
 • ISIDBV
 • 0,32
 • 0,18
 • 77,78
 • 0,32
 • 0,26
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • ISIDCV
 • 0,21
 • 0,15
 • 40,00
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,19
 • 35.064
 • 6.639
 • ISIDDV
 • 0,78
 • 0,69
 • 13,04
 • 0,78
 • 0,71
 • 0,78
 • 15
 • 11
 • ISIDEV
 • 0,47
 • 0,39
 • 20,51
 • 0,47
 • 0,41
 • 0,45
 • 99.832
 • 44.673
 • ISIDFV
 • 0,32
 • 0,23
 • 39,13
 • 0,32
 • 0,28
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • ISIVVV
 • 0,15
 • 0,28
 • -46,43
 • 0,19
 • 0,15
 • 0,17
 • 26.856
 • 4.666
 • ISIVYV
 • 0,02
 • 0,05
 • -60,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,04
 • 56.042
 • 2.142
 • ISIVZV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 2.976
 • 30
 • ISIYPV
 • 0,32
 • 0,43
 • -25,58
 • 0,36
 • 0,32
 • 0,34
 • 11.002
 • 3.941
 • ISIYRV
 • 0,15
 • 0,22
 • -31,82
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 63
 • ISIYSV
 • 0,09
 • 0,14
 • -35,71
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 2
 • 41
 • KCDDHV
 • 0,49
 • 0,27
 • 81,48
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49
 • 1
 • 810
 • KCDYUV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 150.150
 • 9.009
 • KCDYZV
 • 0,21
 • 0,25
 • -16,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 500
 • 105
 • KCDZPV
 • 0,27
 • 0,28
 • -3,57
 • 0,28
 • 0,25
 • 0,27
 • 921
 • 246
 • KCIBIV
 • 1,90
 • 1,61
 • 18,01
 • 1,90
 • 1,85
 • 1,90
 • 2
 • 4
 • KCIBJV
 • 0,91
 • 0,69
 • 31,88
 • 0,91
 • 0,87
 • 0,91
 • 2
 • 2
 • KCIBKV
 • 0,57
 • 0,41
 • 39,02
 • 0,57
 • 0,54
 • 0,57
 • 2
 • 1
 • KCIBLV
 • 1,37
 • 1,24
 • 10,48
 • 1,37
 • 1,33
 • 1,37
 • 2
 • 3
 • KCIBMV
 • 0,69
 • 0,61
 • 13,11
 • 0,69
 • 0,67
 • 0,69
 • 2
 • 1
 • KCIBNV
 • 0,45
 • 0,40
 • 12,50
 • 0,45
 • 0,44
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • KCISZV
 • 0,12
 • 0,19
 • -36,84
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 12.206
 • KCITSV
 • 0,85
 • 1,00
 • -15,00
 • 0,87
 • 0,83
 • 0,85
 • 1.002
 • 832
 • KCITTV
 • 0,34
 • 0,43
 • -20,93
 • 0,35
 • 0,34
 • 0,34
 • 152
 • 52
 • KCITUV
 • 0,20
 • 0,29
 • -31,03
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,20
 • 2
 • 85
 • OZD1BV
 • 0,70
 • 0,63
 • 11,11
 • 0,70
 • 0,70
 • 0,70
 • 9
 • 6
 • OZD1CV
 • 0,45
 • 0,37
 • 21,62
 • 0,45
 • 0,45
 • 0,45
 • 20.000
 • 9.000
 • OZD1DV
 • 0,27
 • 0,19
 • 42,11
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 610
 • 165
 • OZD1FV
 • 0,69
 • 0,65
 • 6,15
 • 0,69
 • 0,69
 • 0,69
 • 356
 • 246
 • OZD1PV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,14
 • 473.298
 • 63.076
 • OZD1RV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 4.000
 • 320
 • OZD1VV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,13
 • 4.500
 • 590
 • OZD1YV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 106.136
 • 7.566
 • OZDHKV
 • 1,84
 • 1,61
 • 14,29
 • 1,88
 • 1,84
 • 1,84
 • 17
 • 31
 • OZDIHV
 • 0,22
 • 0,17
 • 29,41
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,20
 • 4.072.185
 • 806.364
 • OZDIIV
 • 0,55
 • 0,44
 • 25,00
 • 0,56
 • 0,46
 • 0,50
 • 16.729.333
 • 8.411.102
 • OZDIJV
 • 1,15
 • 0,98
 • 17,35
 • 1,16
 • 1,04
 • 1,10
 • 40.944
 • 44.860
 • OZDIKV
 • 0,08
 • 0,06
 • 33,33
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 17.278
 • 1.327
 • OZDILV
 • 2,85
 • 2,59
 • 10,04
 • 2,85
 • 2,74
 • 2,85
 • 81
 • 225
 • OZDINV
 • 1,53
 • 1,32
 • 15,91
 • 1,62
 • 1,53
 • 1,53
 • 345
 • 533
 • OZDJAV
 • 1,03
 • 0,89
 • 15,73
 • 1,03
 • 0,94
 • 0,97
 • 326.149
 • 318.082
 • OZDTGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 10.002
 • 100
 • OZDUFV
 • 0,16
 • 0,20
 • -20,00
 • 0,19
 • 0,14
 • 0,17
 • 5.892.612
 • 980.939
 • OZDUGV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 890.004
 • 26.729
 • OZDUHV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 870.408
 • 64.815
 • OZDUIV
 • 0,34
 • 0,42
 • -19,05
 • 0,41
 • 0,33
 • 0,37
 • 22.628.015
 • 8.423.568
 • OZDUJV
 • 0,74
 • 0,90
 • -17,78
 • 0,84
 • 0,74
 • 0,82
 • 180.715
 • 145.822
 • OZDUKV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 111.693
 • 2.234
 • OZDULV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 942.588
 • 75.151
 • OZDUNV
 • 0,13
 • 0,16
 • -18,75
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,14
 • 572.696
 • 77.605
 • OZGCAV
 • 0,33
 • 0,21
 • 57,14
 • 0,33
 • 0,32
 • 0,32
 • 2.654
 • 865
 • OZIGNV
 • 4,75
 • 4,16
 • 14,18
 • 4,75
 • 4,68
 • 4,75
 • 2
 • 9
 • OZIGOV
 • 3,77
 • 3,19
 • 18,18
 • 3,77
 • 3,70
 • 3,77
 • 2
 • 7
 • OZIHAV
 • 1,92
 • 1,52
 • 26,32
 • 1,92
 • 1,85
 • 1,92
 • 2
 • 4
 • OZIHBV
 • 0,61
 • 0,50
 • 22,00
 • 0,63
 • 0,56
 • 0,59
 • 13.660
 • 8.172
 • OZIHCV
 • 0,13
 • 0,07
 • 85,71
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 2
 • 18.300
 • OZIHDV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 2
 • 476
 • OZIHEV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 2
 • 462
 • OZIHKV
 • 3,17
 • 2,73
 • 16,12
 • 3,17
 • 3,10
 • 3,17
 • 2
 • 6
 • OZIHLV
 • 2,34
 • 1,94
 • 20,62
 • 2,34
 • 2,27
 • 2,34
 • 2
 • 5
 • OZIHMV
 • 1,62
 • 1,29
 • 25,58
 • 1,62
 • 1,56
 • 1,62
 • 2
 • 3
 • OZIHNV
 • 1,03
 • 0,86
 • 19,77
 • 1,03
 • 0,98
 • 1,03
 • 2
 • 2
 • OZIHOV
 • 0,61
 • 0,48
 • 27,08
 • 0,62
 • 0,55
 • 0,57
 • 1.291.813
 • 742.612
 • OZIIAV
 • 0,36
 • 0,25
 • 44,00
 • 0,36
 • 0,34
 • 0,36
 • 2
 • 1
 • OZIIBV
 • 0,20
 • 0,14
 • 42,86
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 5.002
 • 1.050
 • OZIICV
 • 0,11
 • 0,08
 • 37,50
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 2.724
 • 300
 • OZIIDV
 • 1,01
 • 0,85
 • 18,82
 • 1,01
 • 0,98
 • 0,98
 • 222
 • 218
 • OZIIEV
 • 0,51
 • 0,39
 • 30,77
 • 0,51
 • 0,48
 • 0,51
 • 60.002
 • 29.201
 • OZISLV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4
 • 207
 • OZISMV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 35.110
 • 862
 • OZISNV
 • 0,17
 • 0,22
 • -22,73
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 553.309
 • 100.294
 • OZISOV
 • 0,38
 • 0,48
 • -20,83
 • 0,43
 • 0,38
 • 0,41
 • 878.389
 • 359.198
 • OZITAV
 • 0,84
 • 1,08
 • -22,22
 • 0,90
 • 0,84
 • 0,84
 • 7.301
 • 6.568
 • OZITGV
 • 0,03
 • 0,06
 • -50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 17
 • OZITHV
 • 0,06
 • 0,10
 • -40,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 2
 • 29
 • OZITIV
 • 0,12
 • 0,19
 • -36,84
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 10.002
 • 1.300
 • OZITJV
 • 0,21
 • 0,29
 • -27,59
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,23
 • 80.071
 • 18.916
 • OZITKV
 • 0,39
 • 0,47
 • -17,02
 • 0,43
 • 0,39
 • 0,40
 • 33.143
 • 13.546
 • OZITLV
 • 0,67
 • 0,82
 • -18,29
 • 0,73
 • 0,67
 • 0,71
 • 1.124.802
 • 795.106
 • OZITMV
 • 1,07
 • 1,39
 • -23,02
 • 1,11
 • 1,07
 • 1,07
 • 1.002
 • 1.102
 • OZITNV
 • 1,64
 • 2,04
 • -19,61
 • 1,72
 • 1,64
 • 1,64
 • 3.002
 • 5.078
 • OZITOV
 • 0,43
 • 0,49
 • -12,24
 • 0,45
 • 0,43
 • 0,44
 • 4.114
 • 1.814
 • OZIUAV
 • 0,19
 • 0,25
 • -24,00
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,19
 • 10.002
 • 2.000
 • SADCCV
 • 0,11
 • 0,08
 • 37,50
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,09
 • 199.708
 • 18.501
 • SADCDV
 • 0,57
 • 0,46
 • 23,91
 • 0,57
 • 0,57
 • 0,57
 • 40.000
 • 22.800
 • SADCGV
 • 1,10
 • 0,86
 • 27,91
 • 1,10
 • 1,05
 • 1,06
 • 21
 • 22
 • SADURV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 50.125
 • 3.008
 • SADUUV
 • 0,15
 • 0,19
 • -21,05
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 1
 • 1.520
 • SAIBIV
 • 1,42
 • 1,06
 • 33,96
 • 1,42
 • 1,32
 • 1,42
 • 2
 • 3
 • SAIBJV
 • 0,61
 • 0,38
 • 60,53
 • 0,61
 • 0,54
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • SAIBKV
 • 0,33
 • 0,18
 • 83,33
 • 0,33
 • 0,29
 • 0,33
 • 2
 • 1
 • SAIBLV
 • 1,22
 • 1,05
 • 16,19
 • 1,22
 • 1,15
 • 1,22
 • 2
 • 2
 • SAIBMV
 • 0,59
 • 0,49
 • 20,41
 • 0,59
 • 0,55
 • 0,59
 • 2
 • 1
 • SAIBNV
 • 0,39
 • 0,31
 • 25,81
 • 0,39
 • 0,35
 • 0,39
 • 2
 • 1
 • SAISZV
 • 0,23
 • 0,41
 • -43,90
 • 0,27
 • 0,23
 • 0,23
 • 2
 • 1
 • SAITPV
 • 0,05
 • 0,10
 • -50,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 5.000
 • SAITRV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 400
 • SAITSV
 • 0,78
 • 1,05
 • -25,71
 • 0,84
 • 0,78
 • 0,78
 • 2
 • 2
 • SAITTV
 • 0,32
 • 0,47
 • -31,91
 • 0,35
 • 0,32
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • SAITUV
 • 0,19
 • 0,30
 • -36,67
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 86
 • SPDBMV
 • 0,31
 • 0,16
 • 93,75
 • 0,33
 • 0,27
 • 0,27
 • 24.868
 • 6.781
 • SPDTUV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 160.073
 • 4.821
 • SPDTYV
 • 0,07
 • 0,11
 • -36,36
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,06
 • 240.528
 • 19.430
 • SPDTZV
 • 0,11
 • 0,19
 • -42,11
 • 0,15
 • 0,10
 • 0,11
 • 1.337.701
 • 159.464
 • SPDUPV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 113.348
 • 2.267
 • THDDEV
 • 0,86
 • 0,88
 • -2,27
 • 0,93
 • 0,82
 • 0,86
 • 28.397
 • 24.509
 • THDDFV
 • 1,52
 • 1,44
 • 5,56
 • 1,52
 • 1,52
 • 1,52
 • 1.361
 • 2.069
 • THDDGV
 • 2,07
 • 2,16
 • -4,17
 • 2,12
 • 2,07
 • 2,07
 • 4.754
 • 10.078
 • THDDHV
 • 0,37
 • 0,42
 • -11,90
 • 0,43
 • 0,32
 • 0,36
 • 1.174.271
 • 441.233
 • THDDIV
 • 1,18
 • 1,20
 • -1,67
 • 1,18
 • 1,14
 • 1,14
 • 101
 • 115
 • THDYPV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 137.766
 • 3.582
 • THDYSV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.998
 • 20
 • THDYTV
 • 0,08
 • 0,06
 • 33,33
 • 0,09
 • 0,05
 • 0,08
 • 838.044
 • 57.813
 • THDYUV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,15
 • 0,10
 • 0,13
 • 198.797
 • 23.282
 • THIBIV
 • 1,81
 • 1,67
 • 8,38
 • 1,92
 • 1,81
 • 1,81
 • 2
 • 4
 • THIBJV
 • 1,22
 • 1,10
 • 10,91
 • 1,34
 • 1,22
 • 1,22
 • 2
 • 3
 • THIBKV
 • 0,87
 • 0,86
 • 1,16
 • 0,98
 • 0,81
 • 0,85
 • 30.002
 • 25.702
 • THIBLV
 • 1,02
 • 0,94
 • 8,51
 • 1,10
 • 1,02
 • 1,03
 • 2.421
 • 2.494
 • THIBMV
 • 0,56
 • 0,56
 • 0,00
 • 0,62
 • 0,52
 • 0,53
 • 22.202
 • 11.882
 • THIBNV
 • 0,39
 • 0,43
 • -9,30
 • 0,44
 • 0,36
 • 0,38
 • 40.017
 • 15.502
 • THISZV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 1.389.579
 • 27.807
 • THITSV
 • 0,65
 • 0,63
 • 3,17
 • 0,69
 • 0,60
 • 0,68
 • 15.660
 • 9.904
 • THITTV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,34
 • 0,28
 • 0,32
 • 13.382
 • 4.236
 • THITUV
 • 0,20
 • 0,24
 • -16,67
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,22
 • 78.452
 • 17.259
 • TTDCCV
 • 0,24
 • 0,20
 • 20,00
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,24
 • 102
 • 25
 • TTDCDV
 • 0,71
 • 0,66
 • 7,58
 • 0,71
 • 0,70
 • 0,71
 • 20
 • 14
 • TTDCFV
 • 0,10
 • 0,06
 • 66,67
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 15.000
 • 1.500
 • TTDUPV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 13.000
 • 415
 • TTDURV
 • 0,14
 • 0,16
 • -12,50
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,15
 • 260.381
 • 33.655
 • TTDUSV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.000
 • 10
 • TTDUTV
 • 0,38
 • 0,42
 • -9,52
 • 0,40
 • 0,35
 • 0,38
 • 367
 • 138
 • TTDUUV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 168.529
 • 13.852
 • TUDCNV
 • 0,16
 • 0,11
 • 45,45
 • 0,17
 • 0,10
 • 0,14
 • 946.638
 • 124.409
 • TUDCOV
 • 0,63
 • 0,47
 • 34,04
 • 0,65
 • 0,48
 • 0,61
 • 587.334
 • 336.488
 • TUDDCV
 • 0,86
 • 0,73
 • 17,81
 • 0,86
 • 0,86
 • 0,86
 • 1
 • 1
 • TUDVTV
 • 0,22
 • 0,31
 • -29,03
 • 0,29
 • 0,22
 • 0,22
 • 46.889
 • 10.590
 • TUDVUV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 13.000
 • 680
 • TUDVYV
 • 0,73
 • 0,92
 • -20,65
 • 0,90
 • 0,73
 • 0,76
 • 260
 • 212
 • TUDVZV
 • 0,15
 • 0,19
 • -21,05
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,15
 • 10.325
 • 1.603
 • TUIBIV
 • 1,13
 • 0,90
 • 25,56
 • 1,13
 • 0,98
 • 1,13
 • 2
 • 2
 • TUIBJV
 • 0,41
 • 0,31
 • 32,26
 • 0,42
 • 0,32
 • 0,42
 • 502
 • 211
 • TUIBKV
 • 0,22
 • 0,15
 • 46,67
 • 0,23
 • 0,14
 • 0,21
 • 362.229
 • 74.259
 • TUIBLV
 • 1,27
 • 1,08
 • 17,59
 • 1,27
 • 1,14
 • 1,27
 • 2
 • 2
 • TUIBMV
 • 0,62
 • 0,51
 • 21,57
 • 0,62
 • 0,54
 • 0,62
 • 2
 • 1
 • TUIBNV
 • 0,40
 • 0,31
 • 29,03
 • 0,40
 • 0,34
 • 0,40
 • 2
 • 1
 • TUISZV
 • 0,33
 • 0,47
 • -29,79
 • 0,42
 • 0,33
 • 0,35
 • 9
 • 3
 • TUITPV
 • 0,05
 • 0,09
 • -44,44
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 84
 • TUITRV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 100.001
 • 3.000
 • TUITSV
 • 0,65
 • 0,81
 • -19,75
 • 0,73
 • 0,65
 • 0,65
 • 2
 • 1
 • TUITTV
 • 0,26
 • 0,35
 • -25,71
 • 0,31
 • 0,26
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • TUITUV
 • 0,15
 • 0,22
 • -31,82
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,15
 • 2
 • 65
 • USIBOV
 • 0,99
 • 1,06
 • -6,60
 • 1,06
 • 0,99
 • 1,03
 • 9.620
 • 9.897
 • USICAV
 • 0,22
 • 0,26
 • -15,38
 • 0,24
 • 0,22
 • 0,23
 • 104.384
 • 24.653
 • USICBV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 251.582
 • 17.511
 • USICCV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 3
 • USICDV
 • 0,53
 • 0,64
 • -17,19
 • 0,55
 • 0,53
 • 0,54
 • 3.002
 • 1.631
 • USICEV
 • 0,27
 • 0,29
 • -6,90
 • 0,30
 • 0,27
 • 0,27
 • 28.927
 • 7.973
 • USICFV
 • 0,53
 • 0,61
 • -13,11
 • 0,54
 • 0,53
 • 0,54
 • 1.602
 • 865
 • USICGV
 • 0,33
 • 0,35
 • -5,71
 • 0,35
 • 0,33
 • 0,34
 • 6.712
 • 2.340
 • USITVV
 • 0,82
 • 0,67
 • 22,39
 • 0,82
 • 0,79
 • 0,81
 • 3
 • 2
 • USITYV
 • 0,50
 • 0,40
 • 25,00
 • 0,50
 • 0,48
 • 0,50
 • 10.002
 • 5.001
 • USITZV
 • 0,27
 • 0,21
 • 28,57
 • 0,27
 • 0,26
 • 0,27
 • 5.658
 • 1.471
 • USIUPV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 3
 • 21.000
 • USIURV
 • 0,40
 • 0,33
 • 21,21
 • 0,40
 • 0,39
 • 0,40
 • 2
 • 1
 • USIUSV
 • 0,14
 • 0,11
 • 27,27
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 2
 • 2.400
 • USIUTV
 • 0,47
 • 0,41
 • 14,63
 • 0,48
 • 0,46
 • 0,48
 • 862
 • 414
 • USIUUV
 • 0,21
 • 0,17
 • 23,53
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,21
 • 2
 • 2
 • VAD1RV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 48.751
 • 1.463
 • VADCMV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 79.301
 • 6.283
 • VADCNV
 • 0,26
 • 0,21
 • 23,81
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 10.000
 • 2.600
 • VADCOV
 • 0,66
 • 0,57
 • 15,79
 • 0,66
 • 0,60
 • 0,60
 • 19.977
 • 12.526
 • VADDBV
 • 0,44
 • 0,39
 • 12,82
 • 0,44
 • 0,40
 • 0,40
 • 5.570
 • 2.308
 • VADVSV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 770.563
 • 76.730
 • VADVTV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 60.564
 • 1.464
 • VADVUV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 89.000
 • 890
 • VADVVV
 • 0,33
 • 0,38
 • -13,16
 • 0,36
 • 0,33
 • 0,34
 • 23.001
 • 7.700
 • VADVYV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,11
 • 48.539
 • 5.465
 • VAICDV
 • 0,70
 • 0,52
 • 34,62
 • 0,70
 • 0,69
 • 0,70
 • 2
 • 1
 • VAICEV
 • 0,37
 • 0,28
 • 32,14
 • 0,38
 • 0,35
 • 0,35
 • 3.512
 • 1.245
 • VAICFV
 • 0,25
 • 0,22
 • 13,64
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,25
 • 111.390
 • 27.311
 • VAICGV
 • 0,77
 • 0,73
 • 5,48
 • 0,77
 • 0,76
 • 0,77
 • 65.022
 • 49.817
 • VAICHV
 • 0,43
 • 0,33
 • 30,30
 • 0,44
 • 0,42
 • 0,42
 • 202.042
 • 85.898
 • VAICIV
 • 0,28
 • 0,22
 • 27,27
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,28
 • 2
 • 1
 • VAIURV
 • 0,08
 • 0,11
 • -27,27
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 186.799
 • 16.858
 • VAIUSV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 541.546
 • 10.831
 • VAIUTV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 20.132
 • 203
 • VAIUUV
 • 0,27
 • 0,37
 • -27,03
 • 0,28
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • VAIUVV
 • 0,09
 • 0,12
 • -25,00
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 2
 • 125
 • VAIUYV
 • 0,09
 • 0,13
 • -30,77
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 2
 • 38
 • YKDDDV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 16.623
 • 1.694
 • YKDDEV
 • 0,44
 • 0,34
 • 29,41
 • 0,44
 • 0,38
 • 0,43
 • 71.424
 • 28.937
 • YKDDHV
 • 0,45
 • 0,38
 • 18,42
 • 0,45
 • 0,43
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • YKDYPV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 262.334
 • 15.172
 • YKDYTV
 • 0,21
 • 0,28
 • -25,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,22
 • 110.866
 • 25.487
 • YKDYUV
 • 0,09
 • 0,12
 • -25,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 56.445
 • 5.542
 • YKICEV
 • 0,76
 • 0,60
 • 26,67
 • 0,76
 • 0,70
 • 0,76
 • 2
 • 1
 • YKICFV
 • 0,42
 • 0,29
 • 44,83
 • 0,42
 • 0,37
 • 0,42
 • 2
 • 1
 • YKICGV
 • 0,22
 • 0,17
 • 29,41
 • 0,24
 • 0,19
 • 0,23
 • 3
 • 1
 • YKICHV
 • 0,64
 • 0,55
 • 16,36
 • 0,64
 • 0,60
 • 0,64
 • 2
 • 1
 • YKICIV
 • 0,33
 • 0,29
 • 13,79
 • 0,33
 • 0,30
 • 0,33
 • 2
 • 1
 • YKICJV
 • 0,24
 • 0,19
 • 26,32
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,23
 • 1.814
 • 408
 • YKIUSV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 254.852
 • 18.884
 • YKIUUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 1.022
 • 10
 • YKIUVV
 • 0,31
 • 0,39
 • -20,51
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,31
 • 582
 • 198
 • YKIUYV
 • 0,14
 • 0,19
 • -26,32
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,14
 • 19
 • 3
 • YKIUZV
 • 0,07
 • 0,11
 • -36,36
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 3
 • 32

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

4046 37 22.11.2014 01:59:37

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.