•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,74
 • 0,63
 • 17,46
 • 0,75
 • 0,63
 • 0,74
 • 7.874
 • 5.806
 • AKICCV
 • 0,05
 • 0,03
 • 66,67
 • 0,06
 • 0,02
 • 0,05
 • 4
 • 12.829
 • AKICDV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 11
 • 105
 • AKITZV
 • 0,12
 • 0,21
 • -42,86
 • 0,21
 • 0,11
 • 0,14
 • 1.199.507
 • 176.914
 • AKIUPV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 4
 • 62
 • AKIURV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 157
 • DUIAHV
 • 0,26
 • 0,17
 • 52,94
 • 0,26
 • 0,15
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • DUIAIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 5
 • DUIAJV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 70
 • DUIAKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.110
 • DUIALV
 • 0,57
 • 0,74
 • -22,97
 • 0,74
 • 0,57
 • 0,57
 • 2
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,01
 • 0,04
 • -75,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 8.690
 • DUIPIV
 • 0,41
 • 0,40
 • 2,50
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,41
 • 2
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 2
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,21
 • 0,25
 • -16,00
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 120
 • EKIBFV
 • 0,32
 • 0,26
 • 23,08
 • 0,34
 • 0,26
 • 0,34
 • 1.529
 • 441
 • EKIBGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.589
 • EKIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 51
 • EKISUV
 • 0,29
 • 0,35
 • -17,14
 • 0,35
 • 0,29
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • EKISVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 5.080
 • EKISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 199
 • 2
 • ERIBCV
 • 0,80
 • 0,70
 • 14,29
 • 0,80
 • 0,68
 • 0,80
 • 2.221
 • 1.732
 • ERIBDV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,11
 • 0,05
 • 0,10
 • 60.670
 • 4.597
 • ERIBEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 70.028
 • 700
 • ERISRV
 • 0,10
 • 0,17
 • -41,18
 • 0,14
 • 0,10
 • 0,10
 • 202
 • 24
 • ERISSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 10
 • ERISTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 83
 • GAICMV
 • 1,07
 • 0,84
 • 27,38
 • 1,07
 • 0,84
 • 1,07
 • 4.002
 • 3.482
 • GAICNV
 • 0,32
 • 0,15
 • 113,33
 • 0,34
 • 0,10
 • 0,23
 • 956.523
 • 203.039
 • GAICOV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 274.573
 • 3.547
 • GAIVSV
 • 0,02
 • 0,08
 • -75,00
 • 0,08
 • 0,01
 • 0,05
 • 95.718
 • 4.567
 • GAIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 45.650
 • 457
 • GAIVUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 103.167
 • 1.063
 • HAIBKV
 • 0,37
 • 0,24
 • 54,17
 • 0,37
 • 0,26
 • 0,37
 • 202
 • 75
 • HAIBLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 199.501
 • 1.995
 • HAIBMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 8
 • 22
 • HAITRV
 • 0,44
 • 0,59
 • -25,42
 • 0,57
 • 0,44
 • 0,44
 • 2
 • 1
 • HAITSV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 608
 • HAITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 301
 • ISICMV
 • 0,62
 • 0,49
 • 26,53
 • 0,62
 • 0,49
 • 0,62
 • 137
 • 75
 • ISICNV
 • 0,06
 • 0,02
 • 200,00
 • 0,06
 • 0,01
 • 0,06
 • 3.372
 • 159
 • ISICOV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 190.100
 • 1.901
 • ISIVSV
 • 0,05
 • 0,13
 • -61,54
 • 0,13
 • 0,04
 • 0,07
 • 5.418
 • 379
 • ISIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 112
 • ISIVUV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 4.700
 • KCIBFV
 • 1,70
 • 1,70
 • 0,00
 • 1,70
 • 1,70
 • 1,70
 • 2
 • 3
 • KCIBGV
 • 0,60
 • 0,61
 • -1,64
 • 0,60
 • 0,60
 • 0,60
 • 2
 • 1
 • KCIBHV
 • 0,13
 • 0,16
 • -18,75
 • 0,17
 • 0,10
 • 0,15
 • 356
 • 60
 • KCISUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 11.443
 • 229
 • KCISVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 600
 • KCISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 6
 • OZIGCV
 • 2,96
 • 2,82
 • 4,96
 • 2,96
 • 2,80
 • 2,96
 • 2
 • 6
 • OZIGDV
 • 1,23
 • 1,14
 • 7,89
 • 1,23
 • 1,12
 • 1,23
 • 103
 • 115
 • OZIGHV
 • 0,31
 • 0,27
 • 14,81
 • 0,31
 • 0,26
 • 0,30
 • 1.671
 • 493
 • OZIRNV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 7
 • 500
 • OZIROV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 58.432
 • 2.510
 • SAIBFV
 • 1,10
 • 0,95
 • 15,79
 • 1,10
 • 0,95
 • 1,10
 • 2
 • 2
 • SAIBGV
 • 0,15
 • 0,09
 • 66,67
 • 0,18
 • 0,05
 • 0,15
 • 33.616
 • 4.789
 • SAIBHV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 56.001
 • 1.120
 • SAISUV
 • 0,07
 • 0,16
 • -56,25
 • 0,15
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 1
 • SAISVV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 1.064
 • SAISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 150
 • THIBFV
 • 1,97
 • 1,89
 • 4,23
 • 1,97
 • 1,88
 • 1,97
 • 2
 • 4
 • THIBGV
 • 1,27
 • 1,19
 • 6,72
 • 1,27
 • 1,18
 • 1,27
 • 2
 • 2
 • THIBHV
 • 0,93
 • 0,89
 • 4,49
 • 1,03
 • 0,88
 • 0,97
 • 110.006
 • 104.706
 • THISUV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 409
 • THISVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.084
 • 11
 • THISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,72
 • 0,77
 • -6,49
 • 0,79
 • 0,72
 • 0,72
 • 102
 • 74
 • TUIBGV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,02
 • 74.444
 • 1.639
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 55
 • TUISUV
 • 0,29
 • 0,26
 • 11,54
 • 0,29
 • 0,23
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • TUISVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.463
 • TUISYV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 511
 • VAICAV
 • 0,45
 • 0,38
 • 18,42
 • 0,45
 • 0,37
 • 0,45
 • 6.304
 • 2.333
 • VAICBV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,01
 • 0,03
 • 46.117
 • 1.345
 • VAICCV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4
 • 5.336
 • VAITYV
 • 0,08
 • 0,14
 • -42,86
 • 0,14
 • 0,08
 • 0,09
 • 5.752
 • 498
 • VAITZV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 100
 • 1
 • VAIUPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 490.002
 • 5.900
 • YKICBV
 • 0,50
 • 0,44
 • 13,64
 • 0,50
 • 0,43
 • 0,50
 • 2
 • 1
 • YKICCV
 • 0,14
 • 0,07
 • 100,00
 • 0,14
 • 0,06
 • 0,10
 • 198.480
 • 20.485
 • YKICDV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 7.365
 • YKITZV
 • 0,01
 • 0,04
 • -75,00
 • 0,06
 • 0,01
 • 0,02
 • 299.496
 • 11.206
 • YKIUPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 77.630
 • 776
 • YKIURV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.001
 • 100
Son güncelleme tarihi: 26.11.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDDCV
 • 0,18
 • 0,14
 • 28,57
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,17
 • 49.165
 • 8.079
 • AKDDDV
 • 0,65
 • 0,58
 • 12,07
 • 0,65
 • 0,60
 • 0,65
 • 760
 • 474
 • AKDDGV
 • 0,95
 • 0,87
 • 9,20
 • 0,95
 • 0,95
 • 0,95
 • 1
 • 1
 • AKDVZV
 • 0,13
 • 0,16
 • -18,75
 • 0,16
 • 0,12
 • 0,13
 • 206.680
 • 27.233
 • AKDYPV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 84
 • 3
 • AKDYSV
 • 0,43
 • 0,51
 • -15,69
 • 0,46
 • 0,43
 • 0,45
 • 44.001
 • 19.890
 • AKDYTV
 • 0,27
 • 0,30
 • -10,00
 • 0,30
 • 0,27
 • 0,28
 • 68.572
 • 19.175
 • AKICEV
 • 1,32
 • 1,22
 • 8,20
 • 1,32
 • 1,21
 • 1,28
 • 72
 • 92
 • AKICFV
 • 0,63
 • 0,55
 • 14,55
 • 0,63
 • 0,54
 • 0,60
 • 1.643
 • 966
 • AKICGV
 • 0,43
 • 0,36
 • 19,44
 • 0,43
 • 0,36
 • 0,41
 • 66.656
 • 25.078
 • AKICHV
 • 1,14
 • 1,06
 • 7,55
 • 1,14
 • 1,05
 • 1,14
 • 2
 • 2
 • AKICIV
 • 0,62
 • 0,56
 • 10,71
 • 0,62
 • 0,55
 • 0,62
 • 2
 • 1
 • AKICJV
 • 0,43
 • 0,38
 • 13,16
 • 0,43
 • 0,37
 • 0,42
 • 4.002
 • 1.681
 • AKIUSV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,16
 • 0,12
 • 0,14
 • 54.867
 • 7.916
 • AKIUTV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 1
 • AKIUUV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.000
 • AKIUVV
 • 0,51
 • 0,56
 • -8,93
 • 0,56
 • 0,51
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • AKIUYV
 • 0,24
 • 0,27
 • -11,11
 • 0,27
 • 0,24
 • 0,24
 • 272
 • 67
 • AKIUZV
 • 0,14
 • 0,16
 • -12,50
 • 0,16
 • 0,14
 • 0,14
 • 2
 • 1.870
 • AQIACV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 1.486
 • 59
 • AQIADV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 60
 • AQIAFV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 8
 • 864
 • AQIAGV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 4.002
 • 440
 • AQIAHV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 56
 • AQIAIV
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,00
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 3.002
 • 1.021
 • AQIPSV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 40
 • AQIPTV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 2
 • 852
 • AQIPUV
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,00
 • 0,30
 • 0,28
 • 0,30
 • 3.502
 • 1.051
 • AQIPVV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 2
 • 600
 • AQIPYV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 2
 • 1
 • AQIPZV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,04
 • 12
 • 14.200
 • AQIRPV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 2
 • 32
 • AUIDDV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 10
 • AUIYPV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 3
 • 103
 • AXIACV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 191
 • 16
 • AXIADV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 2
 • 200
 • AXIAEV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 12
 • AXIAFV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 2.663
 • 213
 • AXIAGV
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,22
 • 2
 • 812
 • AXIAHV
 • 0,42
 • 0,43
 • -2,33
 • 0,43
 • 0,42
 • 0,42
 • 2
 • 1
 • AXIAIV
 • 0,72
 • 0,73
 • -1,37
 • 0,73
 • 0,72
 • 0,72
 • 2
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 2
 • 318
 • AXIPTV
 • 0,23
 • 0,24
 • -4,17
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,25
 • 402
 • 100
 • AXIPUV
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,00
 • 0,70
 • 0,65
 • 0,66
 • 605
 • 393
 • AXIPVV
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,00
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,60
 • 0,60
 • 0,00
 • 0,60
 • 0,59
 • 0,60
 • 2
 • 1
 • AXIPZV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 2
 • 32
 • AXIRPV
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 74
 • DUIAMV
 • 0,20
 • 0,16
 • 25,00
 • 0,20
 • 0,15
 • 0,17
 • 634.104
 • 104.421
 • DUIANV
 • 0,20
 • 0,16
 • 25,00
 • 0,20
 • 0,16
 • 0,19
 • 1.002
 • 185
 • DUIAOV
 • 0,18
 • 0,19
 • -5,26
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,18
 • 2
 • 1
 • DUIBAV
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,22
 • 2
 • 22
 • DUIBBV
 • 0,28
 • 0,33
 • -15,15
 • 0,33
 • 0,28
 • 0,28
 • 2
 • 1
 • DUIBCV
 • 0,80
 • 0,73
 • 9,59
 • 0,80
 • 0,71
 • 0,80
 • 2
 • 2
 • DUIPMV
 • 0,31
 • 0,37
 • -16,22
 • 0,37
 • 0,31
 • 0,32
 • 45.002
 • 14.351
 • DUIPNV
 • 0,19
 • 0,23
 • -17,39
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 732
 • DUIPOV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 240
 • DUIPPV
 • 0,17
 • 0,18
 • -5,56
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 2
 • 3.350
 • DUIPRV
 • 0,36
 • 0,32
 • 12,50
 • 0,36
 • 0,31
 • 0,36
 • 2
 • 1
 • DUIPSV
 • 0,28
 • 0,31
 • -9,68
 • 0,32
 • 0,27
 • 0,30
 • 190.002
 • 57.051
 • DXDBOV
 • 0,18
 • 0,16
 • 12,50
 • 0,21
 • 0,16
 • 0,17
 • 1.183.321
 • 208.660
 • DXDCAV
 • 0,67
 • 0,61
 • 9,84
 • 0,73
 • 0,60
 • 0,63
 • 401.057
 • 265.022
 • DXDCBV
 • 1,50
 • 1,44
 • 4,17
 • 1,59
 • 1,49
 • 1,50
 • 133
 • 203
 • DXDCCV
 • 0,38
 • 0,33
 • 15,15
 • 0,41
 • 0,33
 • 0,35
 • 1.562.747
 • 568.759
 • DXDTVV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,04
 • 428.245
 • 18.562
 • DXDTYV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 118.433
 • 2.369
 • DXDTZV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,12
 • 3.310.224
 • 379.053
 • DXDUPV
 • 0,37
 • 0,45
 • -17,78
 • 0,42
 • 0,33
 • 0,38
 • 5.949.988
 • 2.239.929
 • DXDURV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 19
 • 100
 • DXDUSV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 2.103
 • 21
 • EKDDCV
 • 0,08
 • 0,07
 • 14,29
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 69.866
 • 4.747
 • EKDDDV
 • 0,44
 • 0,42
 • 4,76
 • 0,45
 • 0,41
 • 0,45
 • 40.791
 • 18.033
 • EKDVZV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 22.200
 • 2.000
 • EKDYPV
 • 0,02
 • 0,06
 • -66,67
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2.300
 • 46
 • EKDYSV
 • 0,37
 • 0,45
 • -17,78
 • 0,37
 • 0,37
 • 0,37
 • 1.000
 • 370
 • EKDYTV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 140
 • 19
 • EKIBIV
 • 0,59
 • 0,54
 • 9,26
 • 0,59
 • 0,54
 • 0,59
 • 2
 • 1
 • EKIBJV
 • 0,30
 • 0,26
 • 15,38
 • 0,30
 • 0,24
 • 0,30
 • 58.719
 • 16.837
 • EKIBKV
 • 0,11
 • 0,09
 • 22,22
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,10
 • 55.684
 • 4.680
 • EKIBLV
 • 0,90
 • 0,85
 • 5,88
 • 0,90
 • 0,85
 • 0,90
 • 5.452
 • 4.772
 • EKIBMV
 • 0,60
 • 0,56
 • 7,14
 • 0,60
 • 0,55
 • 0,60
 • 2
 • 1
 • EKIBNV
 • 0,36
 • 0,33
 • 9,09
 • 0,38
 • 0,33
 • 0,38
 • 1.505
 • 572
 • EKISZV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,16
 • 0,13
 • 0,13
 • 4.003
 • 550
 • EKITPV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 403
 • 16
 • EKITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 5.006
 • 50
 • EKITSV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,17
 • 752
 • 128
 • EKITTV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 2
 • 47
 • EKITUV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 3
 • 1
 • ERDDBV
 • 0,29
 • 0,26
 • 11,54
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,29
 • 599.145
 • 168.783
 • ERDDEV
 • 0,08
 • 0,06
 • 33,33
 • 0,08
 • 0,05
 • 0,07
 • 153.405
 • 9.534
 • ERDDFV
 • 0,69
 • 0,64
 • 7,81
 • 0,69
 • 0,65
 • 0,69
 • 2.564
 • 1.752
 • ERDVYV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 32.204
 • 2.598
 • ERDVZV
 • 0,25
 • 0,30
 • -16,67
 • 0,28
 • 0,24
 • 0,25
 • 18.950
 • 4.893
 • ERDYSV
 • 0,50
 • 0,55
 • -9,09
 • 0,54
 • 0,50
 • 0,51
 • 4.020
 • 2.094
 • ERIBFV
 • 0,77
 • 0,70
 • 10,00
 • 0,77
 • 0,71
 • 0,77
 • 2
 • 1
 • ERIBGV
 • 0,27
 • 0,23
 • 17,39
 • 0,27
 • 0,23
 • 0,27
 • 3.113
 • 820
 • ERIBHV
 • 0,12
 • 0,10
 • 20,00
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,13
 • 30.184
 • 3.824
 • ERIBIV
 • 0,98
 • 0,92
 • 6,52
 • 0,98
 • 0,93
 • 0,98
 • 3
 • 3
 • ERIBJV
 • 0,46
 • 0,42
 • 9,52
 • 0,47
 • 0,43
 • 0,47
 • 1.178
 • 554
 • ERIBKV
 • 0,32
 • 0,30
 • 6,67
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,32
 • 45.413
 • 13.630
 • ERISUV
 • 0,40
 • 0,47
 • -14,89
 • 0,45
 • 0,40
 • 0,40
 • 2
 • 1
 • ERISVV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 24
 • ERISYV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 105.768
 • 3.173
 • ERISZV
 • 0,87
 • 0,93
 • -6,45
 • 0,92
 • 0,87
 • 0,87
 • 2
 • 2
 • ERITPV
 • 0,41
 • 0,45
 • -8,89
 • 0,44
 • 0,41
 • 0,41
 • 382
 • 164
 • ERITRV
 • 0,29
 • 0,32
 • -9,38
 • 0,31
 • 0,29
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • FXIAAV
 • 0,19
 • 0,16
 • 18,75
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,18
 • 24.530
 • 4.462
 • FXIABV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 502
 • 40
 • FXIPPV
 • 0,54
 • 0,59
 • -8,47
 • 0,61
 • 0,54
 • 0,57
 • 1.727
 • 989
 • FXIPRV
 • 0,15
 • 0,17
 • -11,76
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,16
 • 13.422
 • 2.152
 • GAD1BV
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,00
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 250
 • 85
 • GAD1CV
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 1.000
 • 260
 • GAD1RV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 10.000
 • 300
 • GAD1SV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1.000
 • 20
 • GADDLV
 • 0,34
 • 0,22
 • 54,55
 • 0,34
 • 0,21
 • 0,28
 • 1.200.036
 • 313.116
 • GADDMV
 • 0,93
 • 0,76
 • 22,37
 • 0,93
 • 0,77
 • 0,92
 • 31.560
 • 27.636
 • GADDOV
 • 0,12
 • 0,07
 • 71,43
 • 0,12
 • 0,06
 • 0,09
 • 22.837
 • 1.819
 • GADEAV
 • 0,82
 • 0,65
 • 26,15
 • 0,82
 • 0,64
 • 0,73
 • 2.489
 • 1.762
 • GADZPV
 • 0,07
 • 0,12
 • -41,67
 • 0,11
 • 0,07
 • 0,09
 • 1.259.053
 • 116.984
 • GADZRV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 107.264
 • 3.263
 • GADZSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 25.079
 • 251
 • GADZTV
 • 0,20
 • 0,31
 • -35,48
 • 0,30
 • 0,20
 • 0,25
 • 415.267
 • 102.728
 • GADZUV
 • 0,26
 • 0,33
 • -21,21
 • 0,32
 • 0,25
 • 0,28
 • 196.471
 • 54.448
 • GAIDAV
 • 1,45
 • 1,24
 • 16,94
 • 1,45
 • 1,23
 • 1,45
 • 2
 • 3
 • GAIDBV
 • 0,75
 • 0,58
 • 29,31
 • 0,75
 • 0,58
 • 0,61
 • 19.954
 • 11.938
 • GAIDCV
 • 0,50
 • 0,37
 • 35,14
 • 0,50
 • 0,36
 • 0,41
 • 37.061
 • 15.217
 • GAIDDV
 • 1,15
 • 0,99
 • 16,16
 • 1,15
 • 0,98
 • 1,15
 • 2
 • 2
 • GAIDEV
 • 0,68
 • 0,54
 • 25,93
 • 0,68
 • 0,53
 • 0,58
 • 45.807
 • 25.998
 • GAIDFV
 • 0,45
 • 0,36
 • 25,00
 • 0,45
 • 0,35
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • GAIVVV
 • 0,11
 • 0,18
 • -38,89
 • 0,17
 • 0,11
 • 0,12
 • 59.827
 • 6.932
 • GAIVYV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 500
 • GAIVZV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 188.000
 • 1.980
 • GAIYPV
 • 0,58
 • 0,71
 • -18,31
 • 0,71
 • 0,58
 • 0,63
 • 17.297
 • 11.149
 • GAIYRV
 • 0,27
 • 0,34
 • -20,59
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,30
 • 56.124
 • 17.860
 • GAIYSV
 • 0,19
 • 0,24
 • -20,83
 • 0,24
 • 0,19
 • 0,21
 • 13.002
 • 2.760
 • HADCNV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 156.587
 • 8.349
 • HADCOV
 • 0,35
 • 0,30
 • 16,67
 • 0,39
 • 0,30
 • 0,34
 • 511.964
 • 174.796
 • HADDAV
 • 0,93
 • 0,81
 • 14,81
 • 0,96
 • 0,89
 • 0,93
 • 4.978
 • 4.643
 • HADDCV
 • 0,72
 • 0,62
 • 16,13
 • 0,73
 • 0,72
 • 0,73
 • 416
 • 302
 • HADVTV
 • 0,31
 • 0,44
 • -29,55
 • 0,33
 • 0,31
 • 0,31
 • 1.501
 • 470
 • HADVUV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 48.370
 • 3.213
 • HADVVV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 3.001
 • 60
 • HADVZV
 • 0,22
 • 0,27
 • -18,52
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,24
 • 28.462
 • 6.958
 • HAIBNV
 • 0,87
 • 0,75
 • 16,00
 • 0,87
 • 0,76
 • 0,87
 • 2
 • 2
 • HAIBOV
 • 0,34
 • 0,26
 • 30,77
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • HAICAV
 • 0,18
 • 0,13
 • 38,46
 • 0,20
 • 0,14
 • 0,19
 • 18.431
 • 3.472
 • HAICBV
 • 1,13
 • 1,02
 • 10,78
 • 1,13
 • 1,04
 • 1,13
 • 2
 • 2
 • HAICCV
 • 0,63
 • 0,55
 • 14,55
 • 0,63
 • 0,56
 • 0,63
 • 2
 • 1
 • HAICDV
 • 0,44
 • 0,37
 • 18,92
 • 0,44
 • 0,38
 • 0,44
 • 2
 • 1
 • HAITUV
 • 0,26
 • 0,34
 • -23,53
 • 0,32
 • 0,26
 • 0,28
 • 871
 • 248
 • HAITVV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,05
 • 5.002
 • 350
 • HAITYV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 3
 • 5
 • HAITZV
 • 0,41
 • 0,47
 • -12,77
 • 0,46
 • 0,41
 • 0,41
 • 100.002
 • 45.501
 • HAIUPV
 • 0,17
 • 0,21
 • -19,05
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,17
 • 2
 • 83
 • HAIURV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 54
 • ISDDKV
 • 0,16
 • 0,10
 • 60,00
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,15
 • 15.834
 • 2.450
 • ISDDLV
 • 0,50
 • 0,45
 • 11,11
 • 0,50
 • 0,43
 • 0,50
 • 72.601
 • 33.478
 • ISDDNV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 10.000
 • 600
 • ISDDOV
 • 0,71
 • 0,63
 • 12,70
 • 0,72
 • 0,66
 • 0,68
 • 12.700
 • 8.602
 • ISDYZV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 41.000
 • 2.580
 • ISDZPV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2.000
 • 40
 • ISDZSV
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,18
 • 0,19
 • 145.403
 • 31.633
 • ISDZTV
 • 0,16
 • 0,19
 • -15,79
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,16
 • 10.756
 • 1.728
 • ISIDAV
 • 0,87
 • 0,75
 • 16,00
 • 0,87
 • 0,75
 • 0,87
 • 2
 • 2
 • ISIDBV
 • 0,37
 • 0,28
 • 32,14
 • 0,37
 • 0,28
 • 0,37
 • 2
 • 1
 • ISIDCV
 • 0,24
 • 0,18
 • 33,33
 • 0,24
 • 0,18
 • 0,24
 • 8.500
 • 1.705
 • ISIDDV
 • 0,86
 • 0,76
 • 13,16
 • 0,86
 • 0,74
 • 0,84
 • 32
 • 26
 • ISIDEV
 • 0,53
 • 0,45
 • 17,78
 • 0,53
 • 0,43
 • 0,50
 • 151.022
 • 72.901
 • ISIDFV
 • 0,36
 • 0,30
 • 20,00
 • 0,36
 • 0,29
 • 0,33
 • 1.002
 • 331
 • ISIVVV
 • 0,11
 • 0,15
 • -26,67
 • 0,16
 • 0,11
 • 0,12
 • 69.065
 • 9.850
 • ISIVYV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 9.702
 • 194
 • ISIVZV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 10
 • ISIYPV
 • 0,28
 • 0,33
 • -15,15
 • 0,34
 • 0,27
 • 0,28
 • 65.297
 • 20.245
 • ISIYRV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,13
 • 12.591
 • 1.611
 • ISIYSV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 500
 • KCDDHV
 • 0,55
 • 0,49
 • 12,24
 • 0,55
 • 0,55
 • 0,55
 • 341
 • 188
 • KCDYUV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 154.300
 • 6.172
 • KCDYZV
 • 0,18
 • 0,21
 • -14,29
 • 0,20
 • 0,18
 • 0,19
 • 2
 • 105
 • KCDZPV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,24
 • 0,22
 • 0,23
 • 24.308
 • 5.510
 • KCIBIV
 • 2,08
 • 2,03
 • 2,46
 • 2,08
 • 2,03
 • 2,08
 • 2
 • 4
 • KCIBJV
 • 1,05
 • 1,02
 • 2,94
 • 1,05
 • 1,01
 • 1,05
 • 2
 • 2
 • KCIBKV
 • 0,67
 • 0,65
 • 3,08
 • 0,67
 • 0,64
 • 0,67
 • 2
 • 1
 • KCIBLV
 • 1,45
 • 1,46
 • -0,68
 • 1,45
 • 1,45
 • 1,45
 • 2
 • 3
 • KCIBMV
 • 0,74
 • 0,75
 • -1,33
 • 0,74
 • 0,74
 • 0,74
 • 2
 • 1
 • KCIBNV
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,00
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49
 • 2
 • 1
 • KCISZV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 8.561
 • 716
 • KCITPV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.856
 • KCITRV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 400
 • KCITSV
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,00
 • 0,76
 • 0,76
 • 0,76
 • 2
 • 2
 • KCITTV
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,00
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,29
 • 2
 • 1
 • KCITUV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,18
 • 0,17
 • 0,18
 • 10.955
 • 1.868
 • OZD1CV
 • 0,48
 • 0,45
 • 6,67
 • 0,48
 • 0,48
 • 0,48
 • 7.000
 • 3.360
 • OZD1FV
 • 0,72
 • 0,69
 • 4,35
 • 0,72
 • 0,72
 • 0,72
 • 322
 • 232
 • OZD1PV
 • 0,09
 • 0,12
 • -25,00
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 5.713
 • 563
 • OZD1VV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,11
 • 6.000
 • 670
 • OZD1YV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 19.901
 • 1.194
 • OZDHKV
 • 1,92
 • 1,82
 • 5,49
 • 1,92
 • 1,92
 • 1,92
 • 113
 • 217
 • OZDIHV
 • 0,23
 • 0,19
 • 21,05
 • 0,23
 • 0,17
 • 0,21
 • 4.851.733
 • 961.660
 • OZDIIV
 • 0,60
 • 0,52
 • 15,38
 • 0,60
 • 0,48
 • 0,55
 • 5.957.150
 • 3.181.266
 • OZDIJV
 • 1,22
 • 1,14
 • 7,02
 • 1,22
 • 1,07
 • 1,19
 • 23.443
 • 27.568
 • OZDIKV
 • 0,09
 • 0,06
 • 50,00
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,07
 • 54.002
 • 3.740
 • OZDILV
 • 2,99
 • 2,85
 • 4,91
 • 2,99
 • 2,79
 • 2,94
 • 72
 • 208
 • OZDINV
 • 1,69
 • 1,62
 • 4,32
 • 1,69
 • 1,59
 • 1,68
 • 17
 • 28
 • OZDJAV
 • 1,09
 • 1,02
 • 6,86
 • 1,09
 • 0,97
 • 1,06
 • 85.915
 • 88.941
 • OZDTGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3.000
 • 30
 • OZDUFV
 • 0,11
 • 0,15
 • -26,67
 • 0,15
 • 0,11
 • 0,13
 • 6.161.672
 • 803.278
 • OZDUGV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 217.202
 • 6.516
 • OZDUHV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 3.044.006
 • 152.813
 • OZDUIV
 • 0,26
 • 0,32
 • -18,75
 • 0,34
 • 0,26
 • 0,29
 • 15.660.084
 • 4.702.268
 • OZDUJV
 • 0,61
 • 0,73
 • -16,44
 • 0,73
 • 0,61
 • 0,66
 • 258.090
 • 171.789
 • OZDUKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 3.890
 • 73
 • OZDULV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 651.560
 • 41.121
 • OZDUNV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,12
 • 388.416
 • 46.222
 • OZIGNV
 • 4,91
 • 4,76
 • 3,15
 • 4,91
 • 4,75
 • 4,91
 • 2
 • 10
 • OZIGOV
 • 3,92
 • 3,78
 • 3,70
 • 3,92
 • 3,76
 • 3,92
 • 2
 • 8
 • OZIHAV
 • 2,03
 • 1,90
 • 6,84
 • 2,03
 • 1,89
 • 2,03
 • 2
 • 4
 • OZIHBV
 • 0,65
 • 0,58
 • 12,07
 • 0,65
 • 0,54
 • 0,62
 • 702.052
 • 415.261
 • OZIHCV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,13
 • 2
 • 45
 • OZIHDV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 2
 • 476
 • OZIHEV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 2
 • 462
 • OZIHKV
 • 3,29
 • 3,17
 • 3,79
 • 3,29
 • 3,14
 • 3,29
 • 2
 • 6
 • OZIHLV
 • 2,44
 • 2,33
 • 4,72
 • 2,44
 • 2,31
 • 2,44
 • 2
 • 5
 • OZIHMV
 • 1,70
 • 1,60
 • 6,25
 • 1,70
 • 1,58
 • 1,70
 • 302
 • 484
 • OZIHNV
 • 1,08
 • 1,01
 • 6,93
 • 1,08
 • 0,99
 • 1,08
 • 2
 • 2
 • OZIHOV
 • 0,65
 • 0,59
 • 10,17
 • 0,65
 • 0,56
 • 0,61
 • 2.947.201
 • 1.760.390
 • OZIIAV
 • 0,37
 • 0,34
 • 8,82
 • 0,37
 • 0,33
 • 0,37
 • 22
 • 8
 • OZIIBV
 • 0,22
 • 0,19
 • 15,79
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,21
 • 7.543
 • 1.599
 • OZIICV
 • 0,12
 • 0,10
 • 20,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 2.442
 • 269
 • OZIIDV
 • 1,06
 • 1,00
 • 6,00
 • 1,06
 • 0,97
 • 1,05
 • 400.439
 • 406.948
 • OZIIEV
 • 0,53
 • 0,50
 • 6,00
 • 0,53
 • 0,49
 • 0,53
 • 2
 • 1
 • OZISLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 207
 • OZISMV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 453
 • OZISNV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,13
 • 118.806
 • 16.548
 • OZISOV
 • 0,29
 • 0,35
 • -17,14
 • 0,36
 • 0,29
 • 0,31
 • 1.311.650
 • 431.268
 • OZITAV
 • 0,73
 • 0,80
 • -8,75
 • 0,83
 • 0,73
 • 0,75
 • 1.373
 • 1.126
 • OZITGV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 17
 • OZITHV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 29
 • OZITIV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 30.752
 • 3.383
 • OZITJV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,19
 • 116.461
 • 23.037
 • OZITKV
 • 0,34
 • 0,37
 • -8,11
 • 0,38
 • 0,34
 • 0,35
 • 35.502
 • 12.487
 • OZITLV
 • 0,60
 • 0,66
 • -9,09
 • 0,67
 • 0,60
 • 0,62
 • 1.281.098
 • 814.600
 • OZITMV
 • 0,98
 • 1,05
 • -6,67
 • 1,05
 • 0,97
 • 1,03
 • 1.351
 • 1.399
 • OZITNV
 • 1,57
 • 1,62
 • -3,09
 • 1,63
 • 1,53
 • 1,58
 • 2.902
 • 4.579
 • OZITOV
 • 0,39
 • 0,41
 • -4,88
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,41
 • 1.902
 • 779
 • OZIUAV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,16
 • 2
 • 380
 • SADCCV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,10
 • 0,06
 • 0,08
 • 222.196
 • 17.009
 • SADCDV
 • 0,50
 • 0,49
 • 2,04
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,50
 • 50.000
 • 25.000
 • SADCGV
 • 1,01
 • 0,91
 • 10,99
 • 1,01
 • 1,01
 • 1,01
 • 1
 • 1
 • SADUUV
 • 0,16
 • 0,17
 • -5,88
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 200
 • 32
 • SAIBIV
 • 1,44
 • 1,31
 • 9,92
 • 1,44
 • 1,30
 • 1,44
 • 2
 • 3
 • SAIBJV
 • 0,61
 • 0,52
 • 17,31
 • 0,61
 • 0,51
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • SAIBKV
 • 0,33
 • 0,27
 • 22,22
 • 0,33
 • 0,26
 • 0,26
 • 1.603
 • 417
 • SAIBLV
 • 1,24
 • 1,13
 • 9,73
 • 1,24
 • 1,13
 • 1,24
 • 2
 • 2
 • SAIBMV
 • 0,60
 • 0,53
 • 13,21
 • 0,60
 • 0,52
 • 0,60
 • 2
 • 1
 • SAIBNV
 • 0,39
 • 0,34
 • 14,71
 • 0,39
 • 0,33
 • 0,39
 • 2
 • 1
 • SAISZV
 • 0,20
 • 0,26
 • -23,08
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,20
 • 2
 • 1
 • SAITPV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,03
 • 2
 • 5.000
 • SAITRV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 400
 • SAITSV
 • 0,75
 • 0,83
 • -9,64
 • 0,83
 • 0,75
 • 0,75
 • 2
 • 2
 • SAITTV
 • 0,30
 • 0,34
 • -11,76
 • 0,34
 • 0,30
 • 0,30
 • 2
 • 1
 • SAITUV
 • 0,17
 • 0,20
 • -15,00
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,17
 • 2
 • 450
 • SPDBMV
 • 0,23
 • 0,25
 • -8,00
 • 0,24
 • 0,22
 • 0,24
 • 104.767
 • 24.859
 • SPDTUV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 178
 • SPDTYV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 92.505
 • 4.639
 • SPDTZV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 16.590
 • 1.472
 • SPDUPV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 2.267
 • THDDEV
 • 1,04
 • 1,04
 • 0,00
 • 1,06
 • 1,02
 • 1,04
 • 2.024
 • 2.113
 • THDDHV
 • 0,51
 • 0,49
 • 4,08
 • 0,57
 • 0,46
 • 0,55
 • 827.768
 • 438.382
 • THDDIV
 • 1,44
 • 1,21
 • 19,01
 • 1,44
 • 1,36
 • 1,44
 • 103
 • 140
 • THDYPV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 53.002
 • 1.060
 • THDYTV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 271.069
 • 11.807
 • THDYUV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 228.365
 • 21.238
 • THIBIV
 • 2,12
 • 2,04
 • 3,92
 • 2,12
 • 2,03
 • 2,12
 • 2
 • 4
 • THIBJV
 • 1,53
 • 1,45
 • 5,52
 • 1,53
 • 1,44
 • 1,53
 • 2
 • 3
 • THIBKV
 • 1,15
 • 1,07
 • 7,48
 • 1,17
 • 1,06
 • 1,16
 • 13
 • 15
 • THIBLV
 • 1,24
 • 1,18
 • 5,08
 • 1,28
 • 1,18
 • 1,27
 • 20.002
 • 25.502
 • THIBMV
 • 0,72
 • 0,68
 • 5,88
 • 0,72
 • 0,66
 • 0,72
 • 10.002
 • 6.601
 • THIBNV
 • 0,50
 • 0,48
 • 4,17
 • 0,53
 • 0,47
 • 0,51
 • 21.455
 • 10.373
 • THISZV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 13.104
 • 261
 • THITSV
 • 0,51
 • 0,54
 • -5,56
 • 0,53
 • 0,49
 • 0,50
 • 104.010
 • 51.537
 • THITTV
 • 0,23
 • 0,24
 • -4,17
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,22
 • 35.089
 • 7.607
 • THITUV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,13
 • 2
 • 17.000
 • TTDCCV
 • 0,26
 • 0,27
 • -3,70
 • 0,29
 • 0,23
 • 0,26
 • 67.592
 • 16.535
 • TTDCDV
 • 0,75
 • 0,74
 • 1,35
 • 0,75
 • 0,72
 • 0,75
 • 320
 • 238
 • TTDCGV
 • 1,19
 • 1,27
 • -6,30
 • 1,20
 • 1,19
 • 1,19
 • 5.042
 • 6.000
 • TTDURV
 • 0,11
 • 0,12
 • -8,33
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 177.400
 • 20.334
 • TTDUTV
 • 0,33
 • 0,31
 • 6,45
 • 0,37
 • 0,30
 • 0,33
 • 405
 • 137
 • TTDUUV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,08
 • 151.102
 • 11.848
 • TUDCNV
 • 0,14
 • 0,16
 • -12,50
 • 0,17
 • 0,13
 • 0,14
 • 1.480.042
 • 221.351
 • TUDCOV
 • 0,61
 • 0,64
 • -4,69
 • 0,67
 • 0,59
 • 0,63
 • 175.369
 • 111.755
 • TUDDCV
 • 0,95
 • 0,95
 • 0,00
 • 0,98
 • 0,94
 • 0,95
 • 11.101
 • 10.618
 • TUDVTV
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 42
 • 8
 • TUDVYV
 • 0,70
 • 0,70
 • 0,00
 • 0,72
 • 0,66
 • 0,70
 • 1.135
 • 783
 • TUDVZV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 11.000
 • 1.440
 • TUIBIV
 • 1,13
 • 1,19
 • -5,04
 • 1,19
 • 1,13
 • 1,13
 • 2
 • 2
 • TUIBJV
 • 0,41
 • 0,44
 • -6,82
 • 0,44
 • 0,40
 • 0,41
 • 1.181
 • 490
 • TUIBKV
 • 0,20
 • 0,22
 • -9,09
 • 0,23
 • 0,19
 • 0,20
 • 172.002
 • 37.240
 • TUIBLV
 • 1,26
 • 1,30
 • -3,08
 • 1,31
 • 1,26
 • 1,26
 • 2
 • 3
 • TUIBMV
 • 0,61
 • 0,64
 • -4,69
 • 0,64
 • 0,61
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • TUIBNV
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,00
 • 0,42
 • 0,39
 • 0,42
 • 7.152
 • 3.004
 • TUISZV
 • 0,30
 • 0,28
 • 7,14
 • 0,30
 • 0,26
 • 0,30
 • 18.801
 • 4.982
 • TUITPV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 531
 • 21
 • TUITRV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 3.000
 • TUITSV
 • 0,63
 • 0,61
 • 3,28
 • 0,63
 • 0,60
 • 0,63
 • 2
 • 1
 • TUITTV
 • 0,25
 • 0,24
 • 4,17
 • 0,25
 • 0,23
 • 0,25
 • 2
 • 2.511
 • TUITUV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 2
 • 65
 • USIBOV
 • 0,91
 • 1,00
 • -9,00
 • 0,97
 • 0,91
 • 0,93
 • 202
 • 188
 • USICAV
 • 0,17
 • 0,21
 • -19,05
 • 0,22
 • 0,17
 • 0,19
 • 11.483
 • 2.308
 • USICBV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 20.622
 • 1.031
 • USICCV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 31.633
 • 403
 • USICDV
 • 0,48
 • 0,53
 • -9,43
 • 0,55
 • 0,48
 • 0,51
 • 39.541
 • 20.446
 • USICEV
 • 0,24
 • 0,26
 • -7,69
 • 0,28
 • 0,23
 • 0,24
 • 163.921
 • 41.002
 • USICFV
 • 0,49
 • 0,53
 • -7,55
 • 0,54
 • 0,49
 • 0,49
 • 12.396
 • 6.137
 • USICGV
 • 0,30
 • 0,33
 • -9,09
 • 0,33
 • 0,30
 • 0,31
 • 22.445
 • 7.006
 • USITVV
 • 0,85
 • 0,78
 • 8,97
 • 0,85
 • 0,79
 • 0,85
 • 2
 • 2
 • USITYV
 • 0,52
 • 0,47
 • 10,64
 • 0,52
 • 0,47
 • 0,52
 • 2
 • 1
 • USITZV
 • 0,27
 • 0,24
 • 12,50
 • 0,27
 • 0,23
 • 0,24
 • 102
 • 24
 • USIUPV
 • 0,13
 • 0,10
 • 30,00
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,13
 • 10.002
 • 1.300
 • USIURV
 • 0,43
 • 0,38
 • 13,16
 • 0,43
 • 0,38
 • 0,42
 • 2.002
 • 851
 • USIUSV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 2
 • 2.400
 • USIUTV
 • 0,48
 • 0,45
 • 6,67
 • 0,48
 • 0,46
 • 0,47
 • 862
 • 405
 • USIUUV
 • 0,21
 • 0,20
 • 5,00
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,21
 • 2
 • 2
 • VAD1RV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 5.004
 • 150
 • VADCMV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 148.935
 • 8.624
 • VADCNV
 • 0,24
 • 0,22
 • 9,09
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,23
 • 59.694
 • 13.011
 • VADDBV
 • 0,40
 • 0,38
 • 5,26
 • 0,40
 • 0,37
 • 0,40
 • 12.801
 • 5.109
 • VADVSV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,10
 • 49.207
 • 5.201
 • VADVTV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 8.800
 • 176
 • VADVYV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 3.208
 • 384
 • VAICDV
 • 0,69
 • 0,63
 • 9,52
 • 0,69
 • 0,63
 • 0,69
 • 2
 • 1
 • VAICEV
 • 0,36
 • 0,31
 • 16,13
 • 0,36
 • 0,30
 • 0,34
 • 95.241
 • 31.927
 • VAICFV
 • 0,23
 • 0,19
 • 21,05
 • 0,23
 • 0,19
 • 0,21
 • 278.848
 • 56.673
 • VAICGV
 • 0,76
 • 0,70
 • 8,57
 • 0,76
 • 0,69
 • 0,75
 • 5.004
 • 3.723
 • VAICHV
 • 0,42
 • 0,38
 • 10,53
 • 0,42
 • 0,37
 • 0,42
 • 18.002
 • 7.021
 • VAICIV
 • 0,26
 • 0,23
 • 13,04
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,26
 • 2
 • 481
 • VAIURV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,08
 • 82.140
 • 7.576
 • VAIUSV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 110.752
 • 2.215
 • VAIUTV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 502
 • 5
 • VAIUUV
 • 0,27
 • 0,30
 • -10,00
 • 0,30
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • VAIUVV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,08
 • 2
 • 551
 • VAIUYV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 2
 • 38
 • YKDDDV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 5.641
 • 495
 • YKDDEV
 • 0,38
 • 0,37
 • 2,70
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,38
 • 42.216
 • 15.808
 • YKDDHV
 • 0,45
 • 0,40
 • 12,50
 • 0,45
 • 0,41
 • 0,42
 • 64.300
 • 27.123
 • YKDYPV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,05
 • 54.003
 • 3.150
 • YKDYTV
 • 0,22
 • 0,25
 • -12,00
 • 0,26
 • 0,21
 • 0,22
 • 44.022
 • 10.636
 • YKDYUV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 49.251
 • 4.924
 • YKICEV
 • 0,74
 • 0,69
 • 7,25
 • 0,74
 • 0,68
 • 0,74
 • 2
 • 1
 • YKICFV
 • 0,39
 • 0,35
 • 11,43
 • 0,39
 • 0,35
 • 0,36
 • 206
 • 72
 • YKICGV
 • 0,20
 • 0,17
 • 17,65
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,20
 • 16.502
 • 3.310
 • YKICHV
 • 0,62
 • 0,58
 • 6,90
 • 0,62
 • 0,57
 • 0,62
 • 2
 • 1
 • YKICIV
 • 0,32
 • 0,29
 • 10,34
 • 0,32
 • 0,28
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • YKICJV
 • 0,22
 • 0,20
 • 10,00
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,22
 • 3
 • 1
 • YKIUSV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 350.236
 • 25.091
 • YKIUTV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 4.790
 • YKIUVV
 • 0,31
 • 0,34
 • -8,82
 • 0,35
 • 0,31
 • 0,32
 • 4
 • 1
 • YKIUYV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,15
 • 502
 • 75
 • YKIUZV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 32

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

320 37 27.11.2014 00:56:00

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.