•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,45
 • 0,54
 • -16,67
 • 0,53
 • 0,44
 • 0,45
 • 36.883
 • 17.182
 • AKICCV
 • 0,11
 • 0,14
 • -21,43
 • 0,15
 • 0,10
 • 0,11
 • 109.121
 • 13.078
 • AKICDV
 • 0,04
 • 0,07
 • -42,86
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,04
 • 77.099
 • 4.355
 • AKITZV
 • 0,70
 • 0,60
 • 16,67
 • 0,70
 • 0,64
 • 0,70
 • 113
 • 72
 • AKIUPV
 • 0,24
 • 0,20
 • 20,00
 • 0,25
 • 0,19
 • 0,25
 • 6.692
 • 1.562
 • AKIURV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 23.906
 • 2.231
 • AQIAAV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 24.760
 • 248
 • AQIABV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 369
 • AQIPPV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 70
 • AQIPRV
 • 0,67
 • 0,70
 • -4,29
 • 0,67
 • 0,67
 • 0,67
 • 2
 • 1
 • AUICEV
 • 0,07
 • 0,10
 • -30,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 5.302
 • 376
 • AUICHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 800
 • AUICKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 7
 • AUICNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.002
 • 100
 • AUIUSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 100
 • AUIUVV
 • 0,53
 • 0,41
 • 29,27
 • 0,54
 • 0,53
 • 0,53
 • 2
 • 1
 • AUIVPV
 • 0,23
 • 0,18
 • 27,78
 • 0,24
 • 0,23
 • 0,23
 • 2
 • 6.476
 • AUIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • AXIAAV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.470
 • AXIABV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.200
 • AXIPPV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 2
 • 300
 • AXIPRV
 • 1,50
 • 1,29
 • 16,28
 • 1,52
 • 1,50
 • 1,50
 • 2
 • 3
 • DUIAHV
 • 0,62
 • 0,53
 • 16,98
 • 0,62
 • 0,58
 • 0,62
 • 2
 • 1
 • DUIAIV
 • 0,19
 • 0,24
 • -20,83
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 1
 • DUIAJV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 27.502
 • 3.450
 • DUIAKV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,09
 • 1.902
 • 209
 • DUIALV
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,00
 • 0,71
 • 0,66
 • 0,66
 • 2
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,13
 • 0,18
 • -27,78
 • 0,16
 • 0,12
 • 0,14
 • 1.266.502
 • 180.120
 • DUIPIV
 • 0,22
 • 0,18
 • 22,22
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 2
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,27
 • 0,24
 • 12,50
 • 0,27
 • 0,26
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,30
 • 0,33
 • -9,09
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 1
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,19
 • 0,17
 • 11,76
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 11.500
 • EKIBFV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,17
 • 0,12
 • 0,13
 • 526.812
 • 68.499
 • EKIBGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.485
 • 30
 • EKIBHV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 1.490
 • 25
 • EKISUV
 • 0,80
 • 0,82
 • -2,44
 • 0,80
 • 0,80
 • 0,80
 • 2
 • 2
 • EKISVV
 • 0,32
 • 0,33
 • -3,03
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • EKISYV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,13
 • 8.904
 • 1.109
 • ERIBCV
 • 1,13
 • 0,94
 • 20,21
 • 1,13
 • 1,12
 • 1,13
 • 2
 • 2
 • ERIBDV
 • 0,54
 • 0,49
 • 10,20
 • 0,54
 • 0,52
 • 0,54
 • 2
 • 1
 • ERIBEV
 • 0,32
 • 0,35
 • -8,57
 • 0,32
 • 0,31
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • ERISRV
 • 0,27
 • 0,38
 • -28,95
 • 0,28
 • 0,25
 • 0,27
 • 4.660
 • 1.204
 • ERISSV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 505.755
 • 39.450
 • ERISTV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 7.778
 • 311
 • GAICMV
 • 0,75
 • 0,77
 • -2,60
 • 0,80
 • 0,71
 • 0,73
 • 26.438
 • 19.286
 • GAICNV
 • 0,27
 • 0,30
 • -10,00
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,26
 • 97.975
 • 25.817
 • GAICOV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,13
 • 0,10
 • 0,10
 • 367.222
 • 37.567
 • GAIVSV
 • 0,46
 • 0,41
 • 12,20
 • 0,48
 • 0,41
 • 0,46
 • 120.427
 • 54.754
 • GAIVTV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,14
 • 150.145
 • 20.437
 • GAIVUV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 216.458
 • 11.864
 • HAIBKV
 • 0,30
 • 0,31
 • -3,23
 • 0,35
 • 0,30
 • 0,30
 • 2.205
 • 722
 • HAIBLV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 5.029
 • HAIBMV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.062
 • HAITRV
 • 0,86
 • 0,99
 • -13,13
 • 0,86
 • 0,79
 • 0,86
 • 2
 • 2
 • HAITSV
 • 0,31
 • 0,39
 • -20,51
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,31
 • 2
 • 1
 • HAITTV
 • 0,16
 • 0,21
 • -23,81
 • 0,16
 • 0,13
 • 0,16
 • 60.002
 • 9.300
 • ISICMV
 • 0,32
 • 0,35
 • -8,57
 • 0,35
 • 0,31
 • 0,32
 • 46
 • 15
 • ISICNV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,07
 • 23.071
 • 1.817
 • ISICOV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 3
 • 50
 • ISIVSV
 • 0,47
 • 0,44
 • 6,82
 • 0,47
 • 0,43
 • 0,47
 • 2
 • 1
 • ISIVTV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 19.840
 • 2.261
 • ISIVUV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 5
 • 1.051
 • KCIBFV
 • 1,07
 • 0,76
 • 40,79
 • 1,07
 • 0,95
 • 1,07
 • 2
 • 2
 • KCIBGV
 • 0,37
 • 0,22
 • 68,18
 • 0,37
 • 0,30
 • 0,37
 • 202
 • 75
 • KCIBHV
 • 0,18
 • 0,09
 • 100,00
 • 0,18
 • 0,14
 • 0,18
 • 2
 • 34.754
 • KCISUV
 • 0,51
 • 0,76
 • -32,89
 • 0,59
 • 0,51
 • 0,51
 • 2
 • 1
 • KCISVV
 • 0,10
 • 0,14
 • -28,57
 • 0,15
 • 0,10
 • 0,14
 • 13.004
 • 1.851
 • KCISYV
 • 0,03
 • 0,08
 • -62,50
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 10.250
 • 512
 • OZIFOV
 • 1,53
 • 1,43
 • 6,99
 • 1,56
 • 1,53
 • 1,53
 • 2
 • 3
 • OZIGAV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,12
 • 0,07
 • 0,08
 • 1.650.078
 • 152.331
 • OZIGBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 12.001
 • 120
 • OZIGCV
 • 2,00
 • 1,88
 • 6,38
 • 2,02
 • 2,00
 • 2,01
 • 102
 • 205
 • OZIGDV
 • 0,76
 • 0,78
 • -2,56
 • 0,80
 • 0,72
 • 0,74
 • 900.433
 • 700.804
 • OZIGGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.233
 • 102
 • OZIGHV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,20
 • 0,22
 • 13.313
 • 3.150
 • OZIGIV
 • 3,52
 • 3,09
 • 13,92
 • 3,55
 • 3,52
 • 3,52
 • 2
 • 7
 • OZIGJV
 • 2,52
 • 2,09
 • 20,57
 • 2,55
 • 2,52
 • 2,52
 • 2
 • 5
 • OZIGKV
 • 0,62
 • 0,60
 • 3,33
 • 0,68
 • 0,54
 • 0,58
 • 96.827
 • 56.102
 • OZIGLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 82
 • 1
 • OZIGMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 8.000
 • OZIRKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.200
 • OZIRLV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 80
 • OZIRMV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,16
 • 0,10
 • 0,14
 • 227.008
 • 28.461
 • OZIRNV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 283.731
 • 28.314
 • OZIROV
 • 0,32
 • 0,33
 • -3,03
 • 0,36
 • 0,30
 • 0,34
 • 1.190.637
 • 385.246
 • OZISCV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 216.728
 • 2.592
 • OZISDV
 • 3,47
 • 3,90
 • -11,03
 • 3,47
 • 3,43
 • 3,47
 • 2
 • 7
 • OZISEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 14
 • OZISFV
 • 0,57
 • 0,94
 • -39,36
 • 0,58
 • 0,53
 • 0,57
 • 130.002
 • 72.301
 • OZISGV
 • 1,47
 • 1,90
 • -22,63
 • 1,47
 • 1,44
 • 1,47
 • 2
 • 3
 • OZISHV
 • 2,47
 • 2,90
 • -14,83
 • 2,47
 • 2,44
 • 2,47
 • 2
 • 5
 • SAIBFV
 • 0,76
 • 0,50
 • 52,00
 • 0,76
 • 0,67
 • 0,76
 • 2
 • 1
 • SAIBGV
 • 0,22
 • 0,16
 • 37,50
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,20
 • 269
 • 54
 • SAIBHV
 • 0,09
 • 0,07
 • 28,57
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 102
 • 8
 • SAISUV
 • 0,61
 • 0,90
 • -32,22
 • 0,70
 • 0,61
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • SAISVV
 • 0,15
 • 0,23
 • -34,78
 • 0,19
 • 0,15
 • 0,15
 • 8.002
 • 1.400
 • SAISYV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,06
 • 6.509
 • 434
 • THIBFV
 • 0,56
 • 0,55
 • 1,82
 • 0,58
 • 0,54
 • 0,55
 • 9.513
 • 5.279
 • THIBGV
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,16
 • 24.018
 • 4.143
 • THIBHV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 39.553
 • 4.257
 • THISUV
 • 0,64
 • 0,66
 • -3,03
 • 0,66
 • 0,64
 • 0,65
 • 6.002
 • 3.931
 • THISVV
 • 0,11
 • 0,12
 • -8,33
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 2.802
 • 318
 • THISYV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,37
 • 0,31
 • 19,35
 • 0,37
 • 0,31
 • 0,35
 • 22.702
 • 7.120
 • TUIBGV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 20.220
 • 1.012
 • TUIBHV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 2
 • 229
 • TUISUV
 • 1,07
 • 1,32
 • -18,94
 • 1,16
 • 1,07
 • 1,07
 • 2
 • 2
 • TUISVV
 • 0,38
 • 0,54
 • -29,63
 • 0,43
 • 0,38
 • 0,38
 • 2
 • 1
 • TUISYV
 • 0,18
 • 0,24
 • -25,00
 • 0,22
 • 0,18
 • 0,21
 • 15.708
 • 3.309
 • USIBJV
 • 1,38
 • 1,51
 • -8,61
 • 1,45
 • 1,38
 • 1,43
 • 5
 • 7
 • USIBKV
 • 0,88
 • 0,92
 • -4,35
 • 0,95
 • 0,88
 • 0,89
 • 4
 • 4
 • USIBMV
 • 1,87
 • 2,00
 • -6,50
 • 1,92
 • 1,87
 • 1,87
 • 2
 • 4
 • USIBNV
 • 0,42
 • 0,48
 • -12,50
 • 0,48
 • 0,42
 • 0,42
 • 3
 • 1
 • USITPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 110
 • USITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 86
 • USITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 60
 • USITUV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 20.198
 • 202
 • VAICAV
 • 0,35
 • 0,36
 • -2,78
 • 0,39
 • 0,35
 • 0,35
 • 7
 • 3
 • VAICBV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,10
 • 188.711
 • 18.484
 • VAICCV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 551.515
 • 19.666
 • VAITYV
 • 0,35
 • 0,34
 • 2,94
 • 0,37
 • 0,32
 • 0,36
 • 14.814
 • 5.137
 • VAITZV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,09
 • 478.545
 • 39.306
 • VAIUPV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 10.002
 • 500
 • YKICBV
 • 0,35
 • 0,36
 • -2,78
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,34
 • 2.132
 • 754
 • YKICCV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,13
 • 249.238
 • 33.149
 • YKICDV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 27.005
 • 1.120
 • YKITZV
 • 0,25
 • 0,23
 • 8,70
 • 0,26
 • 0,21
 • 0,24
 • 208.604
 • 50.374
 • YKIUPV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,08
 • 154.652
 • 12.531
 • YKIURV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 106.710
 • 2.441
Son güncelleme tarihi: 24.10.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 22.003
 • 220
 • AKDDAV
 • 0,20
 • 0,31
 • -35,48
 • 0,31
 • 0,20
 • 0,23
 • 64.951
 • 16.452
 • AKDDBV
 • 0,03
 • 0,08
 • -62,50
 • 0,06
 • 0,03
 • 0,03
 • 19.400
 • 1.075
 • AKDDCV
 • 0,14
 • 0,18
 • -22,22
 • 0,17
 • 0,13
 • 0,14
 • 101.204
 • 14.662
 • AKDDDV
 • 0,45
 • 0,40
 • 12,50
 • 0,49
 • 0,44
 • 0,44
 • 10.000
 • 4.575
 • AKDDEV
 • 0,97
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,97
 • 0,97
 • 0,97
 • 899
 • 872
 • AKDVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4.568
 • 46
 • AKDVUV
 • 0,28
 • 0,18
 • 55,56
 • 0,28
 • 0,19
 • 0,26
 • 16.862
 • 3.771
 • AKDVYV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 38.200
 • 1.910
 • AKDVZV
 • 0,39
 • 0,35
 • 11,43
 • 0,39
 • 0,35
 • 0,39
 • 74.050
 • 28.113
 • AKDYPV
 • 0,15
 • 0,13
 • 15,38
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 24.340
 • 3.563
 • AKDYRV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 81.767
 • 4.906
 • AKICEV
 • 0,92
 • 0,96
 • -4,17
 • 1,00
 • 0,92
 • 0,93
 • 24.703
 • 23.748
 • AKICFV
 • 0,40
 • 0,44
 • -9,09
 • 0,45
 • 0,40
 • 0,41
 • 3.553
 • 1.559
 • AKICGV
 • 0,27
 • 0,32
 • -15,62
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,27
 • 3
 • 1
 • AKIUSV
 • 0,44
 • 0,38
 • 15,79
 • 0,45
 • 0,41
 • 0,45
 • 5.943
 • 2.625
 • AKIUTV
 • 0,17
 • 0,15
 • 13,33
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,17
 • 10.003
 • 1.600
 • AKIUUV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 7.205
 • 741
 • AQIACV
 • 0,18
 • 0,19
 • -5,26
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,18
 • 16.002
 • 3.030
 • AQIADV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 3
 • 21
 • AQIAEV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 2
 • 21
 • AQIAFV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 3
 • 840
 • AQIAGV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,21
 • 3
 • 1
 • AQIPSV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 5.395
 • 324
 • AQIPTV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 3
 • 33
 • AQIPUV
 • 0,26
 • 0,23
 • 13,04
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 3
 • 1
 • AQIPVV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 3
 • 110
 • AQIPYV
 • 0,23
 • 0,21
 • 9,52
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 3
 • 1
 • AUIDDV
 • 0,06
 • 0,09
 • -33,33
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,06
 • 3
 • 60
 • AUIYPV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 3
 • 207
 • AXIACV
 • 0,40
 • 0,43
 • -6,98
 • 0,41
 • 0,40
 • 0,40
 • 673
 • 276
 • AXIADV
 • 0,22
 • 0,21
 • 4,76
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 3
 • 1
 • AXIAEV
 • 0,11
 • 0,14
 • -21,43
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 14
 • AXIAFV
 • 0,25
 • 0,29
 • -13,79
 • 0,25
 • 0,24
 • 0,25
 • 2
 • 1
 • AXIAGV
 • 0,44
 • 0,50
 • -12,00
 • 0,44
 • 0,44
 • 0,44
 • 3
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 3
 • 1
 • AXIPTV
 • 0,26
 • 0,23
 • 13,04
 • 0,27
 • 0,26
 • 0,26
 • 3
 • 1
 • AXIPUV
 • 0,60
 • 0,53
 • 13,21
 • 0,61
 • 0,60
 • 0,60
 • 3
 • 2
 • AXIPVV
 • 0,34
 • 0,30
 • 13,33
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 3
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,55
 • 0,51
 • 7,84
 • 0,55
 • 0,55
 • 0,55
 • 3
 • 2
 • DXDBOV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 14.176
 • 425
 • DXDCAV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,12
 • 0,09
 • 0,10
 • 1.463.840
 • 153.082
 • DXDCBV
 • 0,33
 • 0,35
 • -5,71
 • 0,38
 • 0,31
 • 0,33
 • 4.571.886
 • 1.546.822
 • DXDCCV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 105.242
 • 5.205
 • DXDCDV
 • 0,84
 • 0,86
 • -2,33
 • 0,92
 • 0,80
 • 0,84
 • 1.090
 • 947
 • DXDCEV
 • 1,58
 • 1,51
 • 4,64
 • 1,58
 • 1,58
 • 1,58
 • 189
 • 299
 • DXDTVV
 • 0,84
 • 0,85
 • -1,18
 • 0,89
 • 0,80
 • 0,86
 • 10.104
 • 8.560
 • DXDTYV
 • 0,48
 • 0,47
 • 2,13
 • 0,49
 • 0,42
 • 0,46
 • 1.645.701
 • 752.402
 • DXDUPV
 • 2,46
 • 2,40
 • 2,50
 • 2,47
 • 2,32
 • 2,46
 • 110
 • 262
 • DXDURV
 • 0,26
 • 0,25
 • 4,00
 • 0,26
 • 0,22
 • 0,25
 • 1.157.578
 • 284.080
 • DXDUSV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,14
 • 370.610
 • 50.521
 • EKDDAV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 387
 • EKDDBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4.820
 • 48
 • EKDDCV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 46.405
 • 2.685
 • EKDDDV
 • 0,22
 • 0,23
 • -4,35
 • 0,26
 • 0,22
 • 0,22
 • 297.879
 • 72.152
 • EKDVTV
 • 0,10
 • 0,13
 • -23,08
 • 0,12
 • 0,08
 • 0,10
 • 58.040
 • 5.564
 • EKDYPV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1.071
 • 129
 • EKIBIV
 • 0,29
 • 0,29
 • 0,00
 • 0,32
 • 0,27
 • 0,27
 • 19.174
 • 5.860
 • EKIBJV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 6
 • 1
 • EKIBKV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 13
 • 1
 • EKISZV
 • 0,47
 • 0,48
 • -2,08
 • 0,47
 • 0,47
 • 0,47
 • 3
 • 1
 • EKITPV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 3
 • 1
 • EKITRV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 60.003
 • 6.900
 • ERDCNV
 • 0,05
 • 0,07
 • -28,57
 • 0,10
 • 0,04
 • 0,04
 • 105.251
 • 6.067
 • ERDCOV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 5.000
 • 50
 • ERDDAV
 • 0,34
 • 0,35
 • -2,86
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,33
 • 630
 • 209
 • ERDDBV
 • 0,58
 • 0,61
 • -4,92
 • 0,66
 • 0,52
 • 0,55
 • 50.502
 • 28.309
 • ERDVSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 22.000
 • 220
 • ERDVTV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 15.000
 • 300
 • ERDVUV
 • 0,16
 • 0,35
 • -54,29
 • 0,17
 • 0,11
 • 0,15
 • 3.043
 • 441
 • ERDVVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 33.470
 • 335
 • ERDVYV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,15
 • 117.397
 • 15.298
 • ERDVZV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,31
 • 0,29
 • 0,31
 • 15.001
 • 4.500
 • ERDYPV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 51.005
 • 2.800
 • ERIBFV
 • 1,07
 • 0,98
 • 9,18
 • 1,07
 • 1,06
 • 1,07
 • 3
 • 3
 • ERIBGV
 • 0,53
 • 0,52
 • 1,92
 • 0,53
 • 0,52
 • 0,53
 • 3
 • 2
 • ERIBHV
 • 0,34
 • 0,35
 • -2,86
 • 0,36
 • 0,31
 • 0,31
 • 40.005
 • 12.802
 • ERISUV
 • 0,40
 • 0,41
 • -2,44
 • 0,45
 • 0,38
 • 0,45
 • 153
 • 65
 • ERISVV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,16
 • 221.211
 • 35.397
 • ERISYV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 168.753
 • 11.299
 • GAD1BV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 100
 • 31
 • GAD1CV
 • 0,23
 • 0,25
 • -8,00
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 2.510
 • 577
 • GAD1EV
 • 0,42
 • 0,41
 • 2,44
 • 0,42
 • 0,42
 • 0,42
 • 2.000
 • 840
 • GAD1PV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 20.000
 • 3.200
 • GAD1RV
 • 0,10
 • 0,09
 • 11,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 8.650
 • 865
 • GAD1SV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 8.001
 • 480
 • GAD1UV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 10.001
 • 1.400
 • GADDHV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 998
 • 40
 • GADDIV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3.405
 • 34
 • GADDJV
 • 0,61
 • 0,67
 • -8,96
 • 0,68
 • 0,54
 • 0,56
 • 7.108
 • 4.121
 • GADDKV
 • 0,19
 • 0,25
 • -24,00
 • 0,27
 • 0,16
 • 0,18
 • 22.436
 • 4.226
 • GADDLV
 • 0,28
 • 0,30
 • -6,67
 • 0,31
 • 0,26
 • 0,28
 • 313.625
 • 88.281
 • GADDMV
 • 0,70
 • 0,74
 • -5,41
 • 0,74
 • 0,70
 • 0,70
 • 1.230
 • 890
 • GADDNV
 • 1,28
 • 1,38
 • -7,25
 • 1,30
 • 1,28
 • 1,29
 • 2
 • 3
 • GADYUV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 155.960
 • 1.815
 • GADYVV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,19
 • 0,12
 • 0,15
 • 117.257
 • 16.602
 • GADYZV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,03
 • 30.509
 • 1.170
 • GADZPV
 • 0,26
 • 0,24
 • 8,33
 • 0,27
 • 0,23
 • 0,26
 • 1.733.351
 • 428.882
 • GADZRV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 584.400
 • 62.748
 • GADZSV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 121.747
 • 4.795
 • GAIDAV
 • 1,12
 • 1,00
 • 12,00
 • 1,17
 • 1,12
 • 1,12
 • 3
 • 3
 • GAIDBV
 • 0,56
 • 0,53
 • 5,66
 • 0,60
 • 0,54
 • 0,55
 • 11.803
 • 6.622
 • GAIDCV
 • 0,37
 • 0,30
 • 23,33
 • 0,40
 • 0,37
 • 0,39
 • 3.303
 • 1.288
 • GAIVVV
 • 0,37
 • 0,36
 • 2,78
 • 0,41
 • 0,35
 • 0,40
 • 446.253
 • 171.384
 • GAIVYV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,15
 • 12.718
 • 1.821
 • GAIVZV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,10
 • 28.503
 • 2.585
 • HADCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 500
 • HADCLV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 606
 • 11
 • HADCNV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 82.337
 • 6.303
 • HADCOV
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,00
 • 0,34
 • 0,31
 • 0,31
 • 18.005
 • 6.042
 • HADDAV
 • 0,75
 • 0,77
 • -2,60
 • 0,78
 • 0,75
 • 0,75
 • 1.001
 • 751
 • HADVSV
 • 0,02
 • 0,05
 • -60,00
 • 0,05
 • 0,01
 • 0,02
 • 37.726
 • 756
 • HADVTV
 • 0,56
 • 0,63
 • -11,11
 • 0,56
 • 0,56
 • 0,56
 • 100
 • 56
 • HADVUV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 2.001
 • 400
 • HADVVV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 2.500
 • 175
 • HAIBNV
 • 0,66
 • 0,56
 • 17,86
 • 0,69
 • 0,66
 • 0,66
 • 3
 • 2
 • HAIBOV
 • 0,27
 • 0,26
 • 3,85
 • 0,30
 • 0,27
 • 0,27
 • 46.401
 • 13.920
 • HAICAV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,18
 • 13
 • 2
 • HAITUV
 • 0,57
 • 0,66
 • -13,64
 • 0,57
 • 0,54
 • 0,57
 • 3
 • 2
 • HAITVV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,20
 • 0,21
 • 3
 • 1
 • HAITYV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,12
 • 3
 • 1
 • ISDDGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.000
 • 100
 • ISDDHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.000
 • 10
 • ISDDIV
 • 0,03
 • 0,06
 • -50,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,03
 • 4.348
 • 157
 • ISDDJV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 8.499
 • 85
 • ISDDKV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,11
 • 13.316
 • 1.495
 • ISDDLV
 • 0,31
 • 0,34
 • -8,82
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 500
 • 155
 • ISDYTV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,04
 • 11.011
 • 501
 • ISDYZV
 • 0,23
 • 0,21
 • 9,52
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,23
 • 10.020
 • 2.204
 • ISDZPV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 50.000
 • 4.250
 • ISIDAV
 • 0,56
 • 0,62
 • -9,68
 • 0,59
 • 0,56
 • 0,57
 • 31.487
 • 18.548
 • ISIDBV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,24
 • 0,21
 • 0,21
 • 1.928
 • 448
 • ISIDCV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,14
 • 9.003
 • 1.260
 • ISIVVV
 • 0,37
 • 0,35
 • 5,71
 • 0,38
 • 0,35
 • 0,38
 • 93.063
 • 34.914
 • ISIVYV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 21.003
 • 2.640
 • ISIVZV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 11.808
 • 827
 • KCDDDV
 • 0,21
 • 0,15
 • 40,00
 • 0,21
 • 0,16
 • 0,21
 • 711
 • 135
 • KCDDHV
 • 0,28
 • 0,21
 • 33,33
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 5.000
 • 1.400
 • KCDYRV
 • 0,01
 • 0,05
 • -80,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 385
 • 4
 • KCDYUV
 • 0,19
 • 0,23
 • -17,39
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 31.675
 • 6.311
 • KCDYVV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,06
 • 220.585
 • 14.435
 • KCIBIV
 • 1,40
 • 1,08
 • 29,63
 • 1,40
 • 1,28
 • 1,34
 • 13
 • 18
 • KCIBJV
 • 0,61
 • 0,41
 • 48,78
 • 0,61
 • 0,53
 • 0,61
 • 3
 • 2
 • KCIBKV
 • 0,38
 • 0,24
 • 58,33
 • 0,38
 • 0,32
 • 0,38
 • 3
 • 1
 • KCISZV
 • 0,41
 • 0,61
 • -32,79
 • 0,48
 • 0,41
 • 0,41
 • 3
 • 1
 • KCITPV
 • 0,11
 • 0,19
 • -42,11
 • 0,14
 • 0,11
 • 0,12
 • 8.666
 • 1.123
 • KCITRV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,07
 • 0,05
 • 0,05
 • 3
 • 40
 • OZD1AV
 • 0,63
 • 0,50
 • 26,00
 • 0,65
 • 0,62
 • 0,63
 • 46
 • 29
 • OZD1BV
 • 0,42
 • 0,35
 • 20,00
 • 0,43
 • 0,42
 • 0,42
 • 128
 • 54
 • OZD1FV
 • 0,53
 • 0,52
 • 1,92
 • 0,54
 • 0,53
 • 0,54
 • 4.262
 • 2.280
 • OZD1PV
 • 0,38
 • 0,38
 • 0,00
 • 0,40
 • 0,36
 • 0,38
 • 1.020
 • 384
 • OZD1RV
 • 0,28
 • 0,29
 • -3,45
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 5.250
 • 1.470
 • OZD1SV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,20
 • 0,18
 • 0,20
 • 4.553
 • 876
 • OZD1TV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 31.022
 • 3.668
 • OZD1VV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,25
 • 0,25
 • 62.350
 • 15.601
 • OZD1YV
 • 0,17
 • 0,19
 • -10,53
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,17
 • 1.250
 • 213
 • OZDHHV
 • 1,41
 • 1,32
 • 6,82
 • 1,53
 • 1,38
 • 1,38
 • 151
 • 216
 • OZDHKV
 • 1,20
 • 1,21
 • -0,83
 • 1,30
 • 1,18
 • 1,20
 • 25.832
 • 31.751
 • OZDHNV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 475.162
 • 4.752
 • OZDIAV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,10
 • 0,05
 • 0,07
 • 1.151.667
 • 92.826
 • OZDIBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 156
 • 2
 • OZDIEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 33
 • OZDIFV
 • 0,58
 • 0,60
 • -3,33
 • 0,67
 • 0,46
 • 0,54
 • 911.989
 • 513.004
 • OZDIHV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,21
 • 0,16
 • 0,18
 • 560.604
 • 104.521
 • OZDIIV
 • 0,39
 • 0,39
 • 0,00
 • 0,42
 • 0,34
 • 0,36
 • 6.561.330
 • 2.447.205
 • OZDIJV
 • 0,71
 • 0,73
 • -2,74
 • 0,76
 • 0,64
 • 0,68
 • 631.251
 • 438.982
 • OZDIKV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 20.101
 • 1.879
 • OZDILV
 • 2,02
 • 1,85
 • 9,19
 • 2,02
 • 1,93
 • 1,93
 • 752
 • 1.470
 • OZDINV
 • 1,13
 • 1,15
 • -1,74
 • 1,24
 • 1,12
 • 1,12
 • 130.757
 • 151.987
 • OZDTDV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 122
 • 1
 • OZDTGV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 226.353
 • 6.790
 • OZDTLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 8.468
 • 85
 • OZDTMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 43.557
 • 439
 • OZDUBV
 • 0,07
 • 0,10
 • -30,00
 • 0,11
 • 0,06
 • 0,09
 • 5.075.539
 • 435.917
 • OZDUCV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 733.639
 • 8.622
 • OZDUDV
 • 0,53
 • 0,58
 • -8,62
 • 0,69
 • 0,47
 • 0,57
 • 538.623
 • 307.373
 • OZDUEV
 • 1,60
 • 2,79
 • -42,65
 • 1,61
 • 1,45
 • 1,61
 • 1.302
 • 2.015
 • OZDUFV
 • 0,58
 • 0,59
 • -1,69
 • 0,65
 • 0,56
 • 0,62
 • 2.912.023
 • 1.757.116
 • OZDUGV
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,15
 • 0,18
 • 5.367.820
 • 910.830
 • OZDUHV
 • 0,30
 • 0,32
 • -6,25
 • 0,35
 • 0,28
 • 0,33
 • 10.517.040
 • 3.338.761
 • OZDUIV
 • 1,08
 • 1,04
 • 3,85
 • 1,08
 • 1,05
 • 1,08
 • 1.972
 • 2.100
 • OZDUJV
 • 1,67
 • 1,69
 • -1,18
 • 1,77
 • 1,61
 • 1,71
 • 870
 • 1.461
 • OZDUKV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 104.848
 • 9.656
 • OZDULV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,20
 • 315.266
 • 63.996
 • OZGCAV
 • 0,27
 • 0,25
 • 8,00
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 28.950
 • 7.817
 • OZIGNV
 • 3,73
 • 3,62
 • 3,04
 • 3,75
 • 3,73
 • 3,73
 • 3
 • 11
 • OZIGOV
 • 2,82
 • 2,46
 • 14,63
 • 2,84
 • 2,82
 • 2,82
 • 3
 • 8
 • OZIHAV
 • 1,31
 • 1,23
 • 6,50
 • 1,33
 • 1,27
 • 1,31
 • 4.003
 • 5.204
 • OZIHBV
 • 0,42
 • 0,41
 • 2,44
 • 0,44
 • 0,38
 • 0,40
 • 5.684.934
 • 2.343.832
 • OZIHCV
 • 0,11
 • 0,07
 • 57,14
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 3
 • 6
 • OZIHDV
 • 0,09
 • 0,06
 • 50,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 1.321
 • 129
 • OZIHEV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,07
 • 5.753
 • 440
 • OZISIV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 3
 • 1.368
 • OZISJV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 3
 • 600
 • OZISKV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 1.776
 • 124
 • OZISLV
 • 0,11
 • 0,16
 • -31,25
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 1.753
 • 218
 • OZISMV
 • 0,16
 • 0,17
 • -5,88
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,18
 • 35.283
 • 5.911
 • OZISNV
 • 0,61
 • 0,62
 • -1,61
 • 0,67
 • 0,59
 • 0,65
 • 6.887.649
 • 4.392.153
 • OZISOV
 • 1,05
 • 1,10
 • -4,55
 • 1,13
 • 1,04
 • 1,09
 • 1.303
 • 1.407
 • OZITAV
 • 1,71
 • 2,03
 • -15,76
 • 1,81
 • 1,69
 • 1,80
 • 15
 • 27
 • SADCAV
 • 0,13
 • 0,08
 • 62,50
 • 0,14
 • 0,07
 • 0,08
 • 86.184
 • 6.922
 • SADCDV
 • 0,48
 • 0,39
 • 23,08
 • 0,48
 • 0,40
 • 0,42
 • 7.350
 • 3.081
 • SADCEV
 • 1,00
 • 0,89
 • 12,36
 • 1,00
 • 0,99
 • 1,00
 • 5.000
 • 4.985
 • SADTZV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 6.002
 • 130
 • SADURV
 • 0,17
 • 0,21
 • -19,05
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,18
 • 2.932
 • 522
 • SAIBIV
 • 1,10
 • 0,81
 • 35,80
 • 1,10
 • 0,99
 • 1,10
 • 3
 • 3
 • SAIBJV
 • 0,46
 • 0,37
 • 24,32
 • 0,46
 • 0,39
 • 0,41
 • 150.245
 • 60.850
 • SAIBKV
 • 0,26
 • 0,20
 • 30,00
 • 0,26
 • 0,22
 • 0,26
 • 10.003
 • 2.301
 • SAISZV
 • 0,52
 • 0,75
 • -30,67
 • 0,59
 • 0,52
 • 0,52
 • 3
 • 2
 • SAITPV
 • 0,19
 • 0,31
 • -38,71
 • 0,23
 • 0,19
 • 0,19
 • 3
 • 1
 • SAITRV
 • 0,10
 • 0,17
 • -41,18
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,10
 • 3
 • 17
 • SPDBMV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 183.190
 • 12.575
 • SPDBNV
 • 0,48
 • 0,53
 • -9,43
 • 0,48
 • 0,47
 • 0,47
 • 3.816
 • 1.808
 • SPDBOV
 • 0,20
 • 0,22
 • -9,09
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,18
 • 111.701
 • 20.194
 • SPDCAV
 • 1,10
 • 1,05
 • 4,76
 • 1,16
 • 1,00
 • 1,13
 • 93
 • 105
 • SPDCBV
 • 2,62
 • 1,78
 • 47,19
 • 2,62
 • 2,62
 • 2,62
 • 462
 • 1.210
 • SPDTUV
 • 0,39
 • 0,41
 • -4,88
 • 0,41
 • 0,37
 • 0,38
 • 138.272
 • 53.664
 • SPDTVV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 89.375
 • 18.015
 • SPDTYV
 • 0,82
 • 0,81
 • 1,23
 • 0,85
 • 0,77
 • 0,80
 • 34.507
 • 28.058
 • SPDUPV
 • 0,27
 • 0,31
 • -12,90
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 7.368
 • 1.989
 • THD1AV
 • 0,35
 • 0,34
 • 2,94
 • 0,35
 • 0,34
 • 0,34
 • 23.605
 • 8.027
 • THD1BV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 400
 • 100
 • THD1PV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 6.000
 • 960
 • THDDAV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 136.242
 • 5.951
 • THDDBV
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,00
 • 0,55
 • 0,52
 • 0,52
 • 201
 • 105
 • THDDCV
 • 1,10
 • 1,14
 • -3,51
 • 1,10
 • 1,10
 • 1,10
 • 28
 • 31
 • THDDEV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 141.432
 • 29.035
 • THDDFV
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,00
 • 0,53
 • 0,50
 • 0,51
 • 153.287
 • 79.089
 • THDVVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 365
 • 4
 • THDVZV
 • 0,15
 • 0,18
 • -16,67
 • 0,19
 • 0,15
 • 0,16
 • 24.025
 • 3.704
 • THDYPV
 • 0,21
 • 0,22
 • -4,55
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,22
 • 140.879
 • 30.263
 • THDYRV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,09
 • 9.413
 • 847
 • THIBIV
 • 0,74
 • 0,74
 • 0,00
 • 0,76
 • 0,71
 • 0,73
 • 13.203
 • 9.641
 • THIBJV
 • 0,38
 • 0,38
 • 0,00
 • 0,39
 • 0,36
 • 0,36
 • 1.119
 • 403
 • THIBKV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 2.003
 • 421
 • THISZV
 • 0,36
 • 0,38
 • -5,26
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,38
 • 403
 • 153
 • THITPV
 • 0,14
 • 0,15
 • -6,67
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 1.004
 • 151
 • THITRV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 1.003
 • 80
 • TTDBNV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 624
 • TTDBOV
 • 0,32
 • 0,23
 • 39,13
 • 0,35
 • 0,30
 • 0,32
 • 62.528
 • 19.524
 • TTDCBV
 • 0,07
 • 0,03
 • 133,33
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 68.685
 • 4.208
 • TTDCCV
 • 0,12
 • 0,08
 • 50,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 15.005
 • 1.571
 • TTDCDV
 • 0,37
 • 0,32
 • 15,62
 • 0,39
 • 0,36
 • 0,38
 • 153.263
 • 57.708
 • TTDCEV
 • 0,79
 • 0,74
 • 6,76
 • 0,79
 • 0,79
 • 0,79
 • 10.006
 • 7.905
 • TTDTYV
 • 0,90
 • 0,93
 • -3,23
 • 0,90
 • 0,90
 • 0,90
 • 2
 • 2
 • TTDUPV
 • 0,18
 • 0,22
 • -18,18
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,18
 • 98.596
 • 18.527
 • TTDURV
 • 0,46
 • 0,81
 • -43,21
 • 0,48
 • 0,46
 • 0,47
 • 3.401
 • 1.604
 • TTDUSV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1.875
 • 113
 • TUDCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 200
 • 2
 • TUDCKV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 5.102
 • 51
 • TUDCNV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,08
 • 234.308
 • 18.837
 • TUDCOV
 • 0,32
 • 0,29
 • 10,34
 • 0,32
 • 0,27
 • 0,30
 • 144.063
 • 43.352
 • TUDDAV
 • 0,80
 • 0,81
 • -1,23
 • 0,80
 • 0,77
 • 0,79
 • 5.402
 • 4.261
 • TUDUZV
 • 0,04
 • 0,26
 • -84,62
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 2.350
 • 91
 • TUDVUV
 • 0,25
 • 0,39
 • -35,90
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 428
 • 107
 • TUIBIV
 • 0,66
 • 0,58
 • 13,79
 • 0,66
 • 0,55
 • 0,61
 • 2.229
 • 1.343
 • TUIBJV
 • 0,21
 • 0,16
 • 31,25
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,18
 • 6.535
 • 1.126
 • TUIBKV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 21.003
 • 1.980
 • TUISZV
 • 0,84
 • 1,06
 • -20,75
 • 0,92
 • 0,84
 • 0,84
 • 3
 • 3
 • TUITPV
 • 0,30
 • 0,42
 • -28,57
 • 0,34
 • 0,30
 • 0,30
 • 3
 • 1
 • TUITRV
 • 0,16
 • 0,24
 • -33,33
 • 0,19
 • 0,16
 • 0,17
 • 4.003
 • 701
 • USIBOV
 • 1,31
 • 1,36
 • -3,68
 • 1,36
 • 1,31
 • 1,31
 • 3
 • 4
 • USICAV
 • 0,47
 • 0,49
 • -4,08
 • 0,50
 • 0,47
 • 0,49
 • 6.352
 • 3.112
 • USICBV
 • 0,21
 • 0,22
 • -4,55
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,21
 • 1.003
 • 231
 • USICCV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 4.253
 • 425
 • USICDV
 • 0,76
 • 0,77
 • -1,30
 • 0,79
 • 0,76
 • 0,76
 • 3
 • 2
 • USICEV
 • 0,44
 • 0,50
 • -12,00
 • 0,45
 • 0,44
 • 0,44
 • 3
 • 1
 • USICFV
 • 0,71
 • 0,74
 • -4,05
 • 0,74
 • 0,71
 • 0,74
 • 203
 • 150
 • USICGV
 • 0,48
 • 0,50
 • -4,00
 • 0,50
 • 0,48
 • 0,49
 • 3.524
 • 1.753
 • USITVV
 • 0,75
 • 0,68
 • 10,29
 • 0,75
 • 0,72
 • 0,74
 • 689
 • 506
 • USITYV
 • 0,49
 • 0,48
 • 2,08
 • 0,49
 • 0,47
 • 0,49
 • 3
 • 1
 • USITZV
 • 0,29
 • 0,26
 • 11,54
 • 0,29
 • 0,28
 • 0,29
 • 3
 • 1
 • USIUPV
 • 0,16
 • 0,14
 • 14,29
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,16
 • 3
 • 150
 • USIURV
 • 0,39
 • 0,35
 • 11,43
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,39
 • 3
 • 1
 • USIUSV
 • 0,15
 • 0,13
 • 15,38
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,15
 • 3
 • 65
 • USIUTV
 • 0,45
 • 0,41
 • 9,76
 • 0,45
 • 0,43
 • 0,45
 • 3
 • 1
 • USIUUV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 3
 • 1
 • VADCJV
 • 0,01
 • 0,03
 • -66,67
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,01
 • 13.131
 • 244
 • VADCKV
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,00
 • 0,37
 • 0,30
 • 0,30
 • 4.760
 • 1.594
 • VADCMV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 36.784
 • 3.208
 • VADCNV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,24
 • 0,24
 • 31.100
 • 7.687
 • VADUYV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 23.006
 • 250
 • VADUZV
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,22
 • 0,17
 • 0,22
 • 5.201
 • 1.075
 • VADVRV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 4.000
 • 260
 • VADVSV
 • 0,22
 • 0,22
 • 0,00
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,23
 • 214.719
 • 48.194
 • VADVTV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 26.200
 • 2.096
 • VADVUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 60.242
 • 1.808
 • VAICDV
 • 0,56
 • 0,58
 • -3,45
 • 0,60
 • 0,56
 • 0,57
 • 33.893
 • 19.569
 • VAICEV
 • 0,29
 • 0,30
 • -3,33
 • 0,30
 • 0,29
 • 0,30
 • 503
 • 151
 • VAICFV
 • 0,19
 • 0,21
 • -9,52
 • 0,22
 • 0,19
 • 0,19
 • 30.503
 • 6.417
 • VAIURV
 • 0,22
 • 0,21
 • 4,76
 • 0,23
 • 0,20
 • 0,23
 • 69.808
 • 15.940
 • VAIUSV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 22.128
 • 1.959
 • VAIUTV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 19.164
 • 767
 • YKDCOV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 2.001
 • 60
 • YKDDBV
 • 0,39
 • 0,41
 • -4,88
 • 0,45
 • 0,34
 • 0,35
 • 5.010
 • 1.954
 • YKDDCV
 • 0,13
 • 0,17
 • -23,53
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 2.850
 • 381
 • YKDDEV
 • 0,34
 • 0,35
 • -2,86
 • 0,34
 • 0,32
 • 0,33
 • 34.354
 • 11.337
 • YKDVUV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 51.491
 • 515
 • YKDVVV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,11
 • 0,07
 • 0,11
 • 48.702
 • 4.503
 • YKDVYV
 • 0,55
 • 0,75
 • -26,67
 • 0,55
 • 0,53
 • 0,55
 • 1.574
 • 850
 • YKDYPV
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,00
 • 0,17
 • 0,14
 • 0,16
 • 51.644
 • 7.792
 • YKDYRV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 15.987
 • 799
 • YKICEV
 • 0,57
 • 0,56
 • 1,79
 • 0,60
 • 0,57
 • 0,57
 • 3
 • 2
 • YKICFV
 • 0,30
 • 0,25
 • 20,00
 • 0,32
 • 0,30
 • 0,30
 • 3
 • 1
 • YKICGV
 • 0,16
 • 0,13
 • 23,08
 • 0,18
 • 0,16
 • 0,16
 • 3
 • 1
 • YKIUSV
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,20
 • 158.907
 • 31.779
 • YKIUTV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,08
 • 91.388
 • 6.884
 • YKIUUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 56.504
 • 2.260

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

336 37 25.10.2014 03:33:13

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.