•  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 
 • AKICBV
 • 0,48
 • 0,54
 • -11,11
 • 0,53
 • 0,48
 • 0,51
 • 8.201
 • 4.183
 • AKICCV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,13
 • 40.784
 • 5.502
 • AKICDV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 63.014
 • 3.781
 • AKITZV
 • 0,64
 • 0,60
 • 6,67
 • 0,65
 • 0,64
 • 0,64
 • 112
 • 72
 • AKIUPV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,19
 • 1.691
 • 321
 • AKIURV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 10.669
 • 907
 • AQIAAV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.496
 • AQIABV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 369
 • AQIPPV
 • 0,03
 • 0,02
 • 50,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 70
 • AQIPRV
 • 0,67
 • 0,70
 • -4,29
 • 0,67
 • 0,67
 • 0,67
 • 1
 • 1
 • AUICEV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,09
 • 301
 • 26
 • AUICHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 800
 • AUICKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 7
 • AUICNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.002
 • 100
 • AUIUSV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 100
 • AUIUVV
 • 0,54
 • 0,41
 • 31,71
 • 0,54
 • 0,54
 • 0,54
 • 1
 • 1
 • AUIVPV
 • 0,24
 • 0,18
 • 33,33
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 6.476
 • AUIVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 3
 • AXIAAV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.470
 • AXIABV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 1.200
 • AXIPPV
 • 0,06
 • 0,04
 • 50,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 300
 • AXIPRV
 • 1,52
 • 1,29
 • 17,83
 • 1,52
 • 1,52
 • 1,52
 • 1
 • 2
 • DUIAHV
 • 0,58
 • 0,53
 • 9,43
 • 0,58
 • 0,58
 • 0,58
 • 1
 • 1
 • DUIAIV
 • 0,21
 • 0,24
 • -12,50
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 1
 • 1
 • DUIAJV
 • 0,12
 • 0,14
 • -14,29
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 20.001
 • 2.475
 • DUIAKV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 1.901
 • 209
 • DUIALV
 • 0,66
 • 0,66
 • 0,00
 • 0,71
 • 0,66
 • 0,66
 • 2
 • 1
 • DUIPHV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,13
 • 0,15
 • 405.001
 • 59.400
 • DUIPIV
 • 0,21
 • 0,18
 • 16,67
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 1
 • 1
 • DUIPJV
 • 0,26
 • 0,24
 • 8,33
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 1
 • 1
 • DUIPKV
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,00
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 1
 • 1
 • DUIPLV
 • 0,19
 • 0,17
 • 11,76
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 1
 • 11.500
 • EKIBFV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,17
 • 0,12
 • 0,13
 • 497.746
 • 64.865
 • EKIBGV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 1.484
 • 30
 • EKIBHV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 1.487
 • 25
 • EKISUV
 • 0,80
 • 0,82
 • -2,44
 • 0,80
 • 0,80
 • 0,80
 • 1
 • 1
 • EKISVV
 • 0,32
 • 0,33
 • -3,03
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 1
 • 1
 • EKISYV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 5.802
 • 694
 • ERIBCV
 • 1,12
 • 0,94
 • 19,15
 • 1,12
 • 1,12
 • 1,12
 • 1
 • 1
 • ERIBDV
 • 0,52
 • 0,49
 • 6,12
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,52
 • 1
 • 1
 • ERIBEV
 • 0,31
 • 0,35
 • -11,43
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 1
 • 8.876
 • ERISRV
 • 0,27
 • 0,38
 • -28,95
 • 0,28
 • 0,25
 • 0,26
 • 4.659
 • 1.204
 • ERISSV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 203.504
 • 14.270
 • ERISTV
 • 0,03
 • 0,05
 • -40,00
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 1
 • 2.226
 • GAICMV
 • 0,76
 • 0,77
 • -1,30
 • 0,80
 • 0,75
 • 0,77
 • 41
 • 32
 • GAICNV
 • 0,28
 • 0,30
 • -6,67
 • 0,30
 • 0,28
 • 0,29
 • 20.400
 • 5.902
 • GAICOV
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,00
 • 0,13
 • 0,11
 • 0,12
 • 47.217
 • 5.516
 • GAIVSV
 • 0,42
 • 0,41
 • 2,44
 • 0,45
 • 0,41
 • 0,44
 • 23.423
 • 10.246
 • GAIVTV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,13
 • 63.243
 • 8.204
 • GAIVUV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 78.455
 • 4.034
 • HAIBKV
 • 0,33
 • 0,31
 • 6,45
 • 0,35
 • 0,33
 • 0,33
 • 2.001
 • 660
 • HAIBLV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1
 • 5.029
 • HAIBMV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 1.062
 • HAITRV
 • 0,79
 • 0,99
 • -20,20
 • 0,79
 • 0,79
 • 0,79
 • 1
 • 1
 • HAITSV
 • 0,27
 • 0,39
 • -30,77
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 1
 • 1
 • HAITTV
 • 0,15
 • 0,21
 • -28,57
 • 0,15
 • 0,13
 • 0,15
 • 30.001
 • 4.500
 • ISICMV
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,00
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 1
 • 4.121
 • ISICNV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 20.070
 • 1.607
 • ISICOV
 • 0,02
 • 0,04
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 50
 • ISIVSV
 • 0,43
 • 0,44
 • -2,27
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 1
 • 143
 • ISIVTV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 19.839
 • 2.261
 • ISIVUV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 2
 • 1.051
 • KCIBFV
 • 0,95
 • 0,76
 • 25,00
 • 0,95
 • 0,95
 • 0,95
 • 1
 • 1
 • KCIBGV
 • 0,30
 • 0,22
 • 36,36
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 1
 • 86
 • KCIBHV
 • 0,14
 • 0,09
 • 55,56
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 1
 • 34.754
 • KCISUV
 • 0,59
 • 0,76
 • -22,37
 • 0,59
 • 0,59
 • 0,59
 • 1
 • 1
 • KCISVV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 1
 • 12.954
 • KCISYV
 • 0,05
 • 0,08
 • -37,50
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 249
 • 12
 • OZIFOV
 • 1,56
 • 1,43
 • 9,09
 • 1,56
 • 1,56
 • 1,56
 • 1
 • 2
 • OZIGAV
 • 0,12
 • 0,11
 • 9,09
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,12
 • 602.928
 • 69.441
 • OZIGBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.001
 • 100
 • OZIGCV
 • 2,02
 • 1,88
 • 7,45
 • 2,02
 • 2,02
 • 2,02
 • 1
 • 2
 • OZIGDV
 • 0,77
 • 0,78
 • -1,28
 • 0,80
 • 0,76
 • 0,78
 • 840.851
 • 656.692
 • OZIGGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.233
 • 102
 • OZIGHV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,24
 • 11.907
 • 2.848
 • OZIGIV
 • 3,55
 • 3,09
 • 14,89
 • 3,55
 • 3,55
 • 3,55
 • 1
 • 4
 • OZIGJV
 • 2,55
 • 2,09
 • 22,01
 • 2,55
 • 2,55
 • 2,55
 • 1
 • 3
 • OZIGKV
 • 0,67
 • 0,60
 • 11,67
 • 0,68
 • 0,60
 • 0,61
 • 10.253
 • 6.272
 • OZIGLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 82
 • 1
 • OZIGMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 8.000
 • OZIRKV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 1.200
 • OZIRLV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 80
 • OZIRMV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,14
 • 0,10
 • 0,11
 • 97.004
 • 10.900
 • OZIRNV
 • 0,09
 • 0,11
 • -18,18
 • 0,11
 • 0,09
 • 0,10
 • 165.002
 • 16.240
 • OZIROV
 • 0,32
 • 0,33
 • -3,03
 • 0,34
 • 0,30
 • 0,32
 • 1.097.037
 • 353.578
 • OZISCV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 2.506
 • 50
 • OZISDV
 • 3,43
 • 3,90
 • -12,05
 • 3,43
 • 3,43
 • 3,43
 • 1
 • 3
 • OZISEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 14
 • OZISFV
 • 0,58
 • 0,94
 • -38,30
 • 0,58
 • 0,53
 • 0,56
 • 130.001
 • 72.301
 • OZISGV
 • 1,44
 • 1,90
 • -24,21
 • 1,44
 • 1,44
 • 1,44
 • 1
 • 1
 • OZISHV
 • 2,44
 • 2,90
 • -15,86
 • 2,44
 • 2,44
 • 2,44
 • 1
 • 2
 • SAIBFV
 • 0,67
 • 0,50
 • 34,00
 • 0,67
 • 0,67
 • 0,67
 • 1
 • 1
 • SAIBGV
 • 0,18
 • 0,16
 • 12,50
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,18
 • 1
 • 1.856
 • SAIBHV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 1
 • 2.956
 • SAISUV
 • 0,70
 • 0,90
 • -22,22
 • 0,70
 • 0,70
 • 0,70
 • 1
 • 1
 • SAISVV
 • 0,18
 • 0,23
 • -21,74
 • 0,19
 • 0,17
 • 0,18
 • 8.001
 • 1.400
 • SAISYV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,07
 • 3.003
 • 214
 • THIBFV
 • 0,58
 • 0,55
 • 5,45
 • 0,58
 • 0,56
 • 0,57
 • 1.754
 • 999
 • THIBGV
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,18
 • 14.015
 • 2.542
 • THIBHV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,11
 • 23.002
 • 2.470
 • THISUV
 • 0,64
 • 0,66
 • -3,03
 • 0,64
 • 0,64
 • 0,64
 • 1
 • 1
 • THISVV
 • 0,11
 • 0,12
 • -8,33
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1.801
 • 198
 • THISYV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 1
 • 1.100
 • TUIBFV
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,00
 • 0,32
 • 0,31
 • 0,31
 • 21.501
 • 6.705
 • TUIBGV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 119
 • 7
 • TUIBHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 229
 • TUISUV
 • 1,16
 • 1,32
 • -12,12
 • 1,16
 • 1,16
 • 1,16
 • 1
 • 1
 • TUISVV
 • 0,43
 • 0,54
 • -20,37
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 1
 • 1
 • TUISYV
 • 0,22
 • 0,24
 • -8,33
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 1.001
 • 220
 • USIBJV
 • 1,43
 • 1,51
 • -5,30
 • 1,43
 • 1,43
 • 1,43
 • 1
 • 1
 • USIBKV
 • 0,95
 • 0,92
 • 3,26
 • 0,95
 • 0,94
 • 0,95
 • 2
 • 2
 • USIBMV
 • 1,92
 • 2,00
 • -4,00
 • 1,92
 • 1,92
 • 1,92
 • 1
 • 2
 • USIBNV
 • 0,48
 • 0,48
 • 0,00
 • 0,48
 • 0,47
 • 0,48
 • 2
 • 1
 • USITPV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 110
 • USITRV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 86
 • USITTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 60
 • USITUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 95
 • VAICAV
 • 0,39
 • 0,36
 • 8,33
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,39
 • 6
 • 2
 • VAICBV
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 5
 • 1
 • VAICCV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 312.011
 • 12.480
 • VAITYV
 • 0,32
 • 0,34
 • -5,88
 • 0,34
 • 0,32
 • 0,33
 • 6.313
 • 2.096
 • VAITZV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 221.704
 • 17.171
 • VAIUPV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 10.001
 • 500
 • YKICBV
 • 0,37
 • 0,36
 • 2,78
 • 0,39
 • 0,34
 • 0,36
 • 1.511
 • 542
 • YKICCV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,15
 • 0,12
 • 0,13
 • 234.236
 • 31.208
 • YKICDV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,05
 • 5.003
 • 240
 • YKITZV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,21
 • 0,24
 • 207.304
 • 50.061
 • YKIUPV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,06
 • 0,08
 • 80.339
 • 6.447
 • YKIURV
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 76.634
 • 1.539
Son güncelleme tarihi: 24.10.2014
 •  
 • Son
 • Dün
 • %
 • Yüksek
 • Düşük
 • Ağ. Ort.
 • Hacim(LOT)
 • Hacim(TL)
 • AKDCNV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 3
 • 2.980
 • AKDDAV
 • 0,29
 • 0,31
 • -6,45
 • 0,31
 • 0,27
 • 0,28
 • 32.428
 • 8.973
 • AKDDBV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 18.400
 • 1.044
 • AKDDCV
 • 0,15
 • 0,18
 • -16,67
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,16
 • 25.000
 • 4.100
 • AKDDDV
 • 0,49
 • 0,40
 • 22,50
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49
 • 3.000
 • 1.470
 • AKDVTV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 401
 • AKDVUV
 • 0,21
 • 0,18
 • 16,67
 • 0,25
 • 0,19
 • 0,21
 • 13.230
 • 2.815
 • AKDVYV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 11.600
 • 464
 • AKDVZV
 • 0,36
 • 0,35
 • 2,86
 • 0,36
 • 0,35
 • 0,36
 • 25.550
 • 9.198
 • AKDYPV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 8.200
 • 1.148
 • AKDYRV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 71.766
 • 4.306
 • AKICEV
 • 1,00
 • 0,96
 • 4,17
 • 1,00
 • 0,98
 • 0,99
 • 12.002
 • 11.942
 • AKICFV
 • 0,45
 • 0,44
 • 2,27
 • 0,45
 • 0,44
 • 0,45
 • 2.552
 • 1.148
 • AKICGV
 • 0,31
 • 0,32
 • -3,13
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 2
 • 1
 • AKIUSV
 • 0,41
 • 0,38
 • 7,89
 • 0,42
 • 0,41
 • 0,41
 • 1.122
 • 463
 • AKIUTV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,16
 • 10.002
 • 1.600
 • AKIUUV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 5.204
 • 520
 • AQIACV
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,00
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 15.002
 • 2.850
 • AQIADV
 • 0,10
 • 0,12
 • -16,67
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 2
 • 21
 • AQIAEV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 1
 • 21
 • AQIAFV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 840
 • AQIAGV
 • 0,20
 • 0,24
 • -16,67
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 2
 • 256
 • AQIPSV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 5.394
 • 324
 • AQIPTV
 • 0,11
 • 0,10
 • 10,00
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 33
 • AQIPUV
 • 0,26
 • 0,23
 • 13,04
 • 0,26
 • 0,26
 • 0,26
 • 2
 • 1
 • AQIPVV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 2
 • 110
 • AQIPYV
 • 0,23
 • 0,21
 • 9,52
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 2
 • 181
 • AUIDDV
 • 0,07
 • 0,09
 • -22,22
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 60
 • AUIYPV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 207
 • AXIACV
 • 0,41
 • 0,43
 • -4,65
 • 0,41
 • 0,40
 • 0,41
 • 672
 • 276
 • AXIADV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 9.130
 • AXIAEV
 • 0,11
 • 0,14
 • -21,43
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 1
 • 14
 • AXIAFV
 • 0,24
 • 0,29
 • -17,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 1
 • 1
 • AXIAGV
 • 0,44
 • 0,50
 • -12,00
 • 0,44
 • 0,44
 • 0,44
 • 2
 • 1
 • AXIPSV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,13
 • 0,13
 • 0,13
 • 2
 • 1
 • AXIPTV
 • 0,27
 • 0,23
 • 17,39
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 2
 • 1
 • AXIPUV
 • 0,61
 • 0,53
 • 15,09
 • 0,61
 • 0,61
 • 0,61
 • 2
 • 1
 • AXIPVV
 • 0,34
 • 0,30
 • 13,33
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • AXIPYV
 • 0,55
 • 0,51
 • 7,84
 • 0,55
 • 0,55
 • 0,55
 • 2
 • 1
 • DXDBOV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 9.120
 • 274
 • DXDCAV
 • 0,11
 • 0,12
 • -8,33
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,11
 • 622.176
 • 67.682
 • DXDCBV
 • 0,37
 • 0,35
 • 5,71
 • 0,38
 • 0,32
 • 0,34
 • 1.983.329
 • 683.365
 • DXDCCV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,05
 • 28.560
 • 1.519
 • DXDCDV
 • 0,90
 • 0,86
 • 4,65
 • 0,92
 • 0,87
 • 0,90
 • 530
 • 477
 • DXDCEV
 • 1,58
 • 1,51
 • 4,64
 • 1,58
 • 1,58
 • 1,58
 • 189
 • 299
 • DXDTVV
 • 0,80
 • 0,85
 • -5,88
 • 0,87
 • 0,80
 • 0,83
 • 4.802
 • 3.993
 • DXDTYV
 • 0,43
 • 0,47
 • -8,51
 • 0,47
 • 0,42
 • 0,45
 • 696.819
 • 311.586
 • DXDUPV
 • 2,32
 • 2,40
 • -3,33
 • 2,41
 • 2,32
 • 2,35
 • 80
 • 188
 • DXDURV
 • 0,23
 • 0,25
 • -8,00
 • 0,25
 • 0,22
 • 0,24
 • 468.012
 • 111.941
 • DXDUSV
 • 0,13
 • 0,15
 • -13,33
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,13
 • 200.089
 • 26.700
 • EKDDAV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 387
 • EKDDBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 4.020
 • 40
 • EKDDCV
 • 0,05
 • 0,04
 • 25,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,06
 • 43.005
 • 2.515
 • EKDDDV
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,25
 • 218.570
 • 54.677
 • EKDVTV
 • 0,09
 • 0,13
 • -30,77
 • 0,11
 • 0,08
 • 0,09
 • 35.112
 • 3.271
 • EKDYPV
 • 0,12
 • 0,16
 • -25,00
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 1.071
 • 129
 • EKIBIV
 • 0,31
 • 0,29
 • 6,90
 • 0,32
 • 0,29
 • 0,32
 • 13.950
 • 4.424
 • EKIBJV
 • 0,13
 • 0,11
 • 18,18
 • 0,13
 • 0,12
 • 0,12
 • 3
 • 110
 • EKIBKV
 • 0,06
 • 0,05
 • 20,00
 • 0,06
 • 0,04
 • 0,06
 • 12
 • 1
 • EKISZV
 • 0,47
 • 0,48
 • -2,08
 • 0,47
 • 0,47
 • 0,47
 • 2
 • 1
 • EKITPV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 2
 • 24
 • EKITRV
 • 0,10
 • 0,11
 • -9,09
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 2
 • 1
 • ERDCNV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,10
 • 0,05
 • 0,08
 • 48.850
 • 3.696
 • ERDDBV
 • 0,60
 • 0,61
 • -1,64
 • 0,66
 • 0,57
 • 0,62
 • 8.002
 • 4.939
 • ERDVUV
 • 0,13
 • 0,35
 • -62,86
 • 0,15
 • 0,11
 • 0,14
 • 1.523
 • 218
 • ERDVVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 33.470
 • 335
 • ERDVYV
 • 0,13
 • 0,14
 • -7,14
 • 0,14
 • 0,12
 • 0,13
 • 91.071
 • 11.479
 • ERDVZV
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,00
 • 0,30
 • 0,29
 • 0,30
 • 10.001
 • 2.950
 • ERDYPV
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,00
 • 0,06
 • 0,05
 • 0,05
 • 26.006
 • 1.300
 • ERIBFV
 • 1,06
 • 0,98
 • 8,16
 • 1,06
 • 1,06
 • 1,06
 • 2
 • 2
 • ERIBGV
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,00
 • 0,52
 • 0,52
 • 0,52
 • 2
 • 1
 • ERIBHV
 • 0,36
 • 0,35
 • 2,86
 • 0,36
 • 0,33
 • 0,35
 • 8.003
 • 2.821
 • ERISUV
 • 0,38
 • 0,41
 • -7,32
 • 0,41
 • 0,38
 • 0,38
 • 62
 • 24
 • ERISVV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,16
 • 0,15
 • 0,15
 • 25.009
 • 3.826
 • ERISYV
 • 0,06
 • 0,07
 • -14,29
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 121.352
 • 7.981
 • GAD1BV
 • 0,31
 • 0,30
 • 3,33
 • 0,31
 • 0,31
 • 0,31
 • 100
 • 31
 • GAD1PV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 10.000
 • 1.600
 • GAD1UV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 10.000
 • 1.400
 • GADDHV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 998
 • 40
 • GADDJV
 • 0,68
 • 0,67
 • 1,49
 • 0,68
 • 0,63
 • 0,63
 • 2.002
 • 1.261
 • GADDKV
 • 0,19
 • 0,25
 • -24,00
 • 0,27
 • 0,19
 • 0,19
 • 16.026
 • 3.065
 • GADDLV
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,00
 • 0,31
 • 0,28
 • 0,29
 • 150.490
 • 43.401
 • GADDMV
 • 0,72
 • 0,74
 • -2,70
 • 0,74
 • 0,72
 • 0,73
 • 878
 • 644
 • GADYUV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 4
 • 924
 • GADYVV
 • 0,13
 • 0,12
 • 8,33
 • 0,16
 • 0,12
 • 0,14
 • 46.607
 • 6.301
 • GADYZV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 25.010
 • 1.000
 • GADZPV
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,00
 • 0,26
 • 0,23
 • 0,24
 • 815.663
 • 194.844
 • GADZRV
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,00
 • 0,12
 • 0,10
 • 0,10
 • 273.546
 • 28.450
 • GADZSV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,03
 • 0,04
 • 113.672
 • 4.472
 • GAIDAV
 • 1,17
 • 1,00
 • 17,00
 • 1,17
 • 1,16
 • 1,17
 • 2
 • 2
 • GAIDBV
 • 0,60
 • 0,53
 • 13,21
 • 0,60
 • 0,58
 • 0,59
 • 4.002
 • 2.361
 • GAIDCV
 • 0,40
 • 0,30
 • 33,33
 • 0,40
 • 0,39
 • 0,39
 • 302
 • 118
 • GAIVVV
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,00
 • 0,37
 • 0,35
 • 0,37
 • 220.252
 • 80.493
 • GAIVYV
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,00
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 8.717
 • 1.220
 • GAIVZV
 • 0,09
 • 0,10
 • -10,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 14.002
 • 1.160
 • HADCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 500
 • HADCNV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 52.784
 • 4.205
 • HADCOV
 • 0,34
 • 0,31
 • 9,68
 • 0,34
 • 0,33
 • 0,34
 • 18.000
 • 6.040
 • HADDAV
 • 0,75
 • 0,77
 • -2,60
 • 0,78
 • 0,75
 • 0,75
 • 1.001
 • 751
 • HADVSV
 • 0,04
 • 0,05
 • -20,00
 • 0,04
 • 0,01
 • 0,04
 • 12
 • 171
 • HADVTV
 • 0,56
 • 0,63
 • -11,11
 • 0,56
 • 0,56
 • 0,56
 • 100
 • 56
 • HADVUV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,19
 • 0,20
 • 1.001
 • 200
 • HADVVV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 2.500
 • 175
 • HAIBNV
 • 0,69
 • 0,56
 • 23,21
 • 0,69
 • 0,69
 • 0,69
 • 2
 • 1
 • HAIBOV
 • 0,30
 • 0,26
 • 15,38
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 46.400
 • 13.920
 • HAICAV
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,00
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,18
 • 2
 • 1.338
 • HAITUV
 • 0,54
 • 0,66
 • -18,18
 • 0,54
 • 0,54
 • 0,54
 • 2
 • 1
 • HAITVV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 2
 • 317
 • HAITYV
 • 0,11
 • 0,16
 • -31,25
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 1
 • ISDDGV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.000
 • 100
 • ISDDHV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1.000
 • 10
 • ISDDIV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 1.010
 • 46
 • ISDDKV
 • 0,11
 • 0,13
 • -15,38
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,11
 • 11.813
 • 1.329
 • ISDYTV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 5.000
 • 250
 • ISDYZV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,22
 • 0,20
 • 0,22
 • 10.019
 • 2.204
 • ISDZPV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 25.000
 • 2.000
 • ISIDAV
 • 0,59
 • 0,62
 • -4,84
 • 0,59
 • 0,59
 • 0,59
 • 30.002
 • 17.701
 • ISIDBV
 • 0,23
 • 0,24
 • -4,17
 • 0,24
 • 0,23
 • 0,23
 • 1.927
 • 448
 • ISIDCV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 2
 • 2.725
 • ISIVVV
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,00
 • 0,35
 • 0,35
 • 0,35
 • 2
 • 1
 • ISIVYV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 9.002
 • 1.080
 • ISIVZV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 6.504
 • 455
 • KCDDDV
 • 0,16
 • 0,15
 • 6,67
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 280
 • 45
 • KCDDHV
 • 0,28
 • 0,21
 • 33,33
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 5.000
 • 1.400
 • KCDYUV
 • 0,22
 • 0,23
 • -4,35
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,22
 • 1.425
 • 312
 • KCDYVV
 • 0,07
 • 0,06
 • 16,67
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 100.292
 • 7.018
 • KCIBIV
 • 1,36
 • 1,08
 • 25,93
 • 1,38
 • 1,28
 • 1,35
 • 11
 • 15
 • KCIBJV
 • 0,53
 • 0,41
 • 29,27
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53
 • 2
 • 1
 • KCIBKV
 • 0,32
 • 0,24
 • 33,33
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • KCISZV
 • 0,48
 • 0,61
 • -21,31
 • 0,48
 • 0,48
 • 0,48
 • 2
 • 1
 • KCITPV
 • 0,14
 • 0,19
 • -26,32
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 4.143
 • 580
 • KCITRV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 40
 • OZD1AV
 • 0,65
 • 0,50
 • 30,00
 • 0,65
 • 0,65
 • 0,65
 • 26
 • 17
 • OZD1FV
 • 0,53
 • 0,52
 • 1,92
 • 0,54
 • 0,53
 • 0,54
 • 4.262
 • 2.280
 • OZD1PV
 • 0,36
 • 0,38
 • -5,26
 • 0,37
 • 0,36
 • 0,37
 • 520
 • 192
 • OZD1SV
 • 0,19
 • 0,20
 • -5,00
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,18
 • 1.802
 • 325
 • OZD1TV
 • 0,12
 • 0,13
 • -7,69
 • 0,12
 • 0,11
 • 0,11
 • 6.505
 • 716
 • OZD1VV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 31.000
 • 7.750
 • OZDHHV
 • 1,53
 • 1,32
 • 15,91
 • 1,53
 • 1,53
 • 1,53
 • 50
 • 77
 • OZDHKV
 • 1,24
 • 1,21
 • 2,48
 • 1,30
 • 1,24
 • 1,27
 • 10.151
 • 12.887
 • OZDHNV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 430.805
 • 4.308
 • OZDIAV
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,07
 • 0,09
 • 696.380
 • 62.221
 • OZDIBV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 140
 • 1
 • OZDIEV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2
 • 33
 • OZDIFV
 • 0,58
 • 0,60
 • -3,33
 • 0,67
 • 0,56
 • 0,60
 • 373.003
 • 223.402
 • OZDIHV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,18
 • 0,20
 • 196.854
 • 38.847
 • OZDIIV
 • 0,39
 • 0,39
 • 0,00
 • 0,42
 • 0,37
 • 0,39
 • 2.129.577
 • 835.792
 • OZDIJV
 • 0,75
 • 0,73
 • 2,74
 • 0,76
 • 0,69
 • 0,71
 • 260.145
 • 185.591
 • OZDIKV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,10
 • 7.001
 • 700
 • OZDILV
 • 1,99
 • 1,85
 • 7,57
 • 1,99
 • 1,93
 • 1,96
 • 650
 • 1.273
 • OZDINV
 • 1,19
 • 1,15
 • 3,48
 • 1,24
 • 1,15
 • 1,20
 • 65.974
 • 79.430
 • OZDTGV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,03
 • 139.836
 • 4.195
 • OZDTLV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 2.000
 • 20
 • OZDTMV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 26.054
 • 264
 • OZDUBV
 • 0,08
 • 0,10
 • -20,00
 • 0,09
 • 0,07
 • 0,08
 • 1.551.975
 • 123.652
 • OZDUCV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,02
 • 181.215
 • 2.978
 • OZDUDV
 • 0,55
 • 0,58
 • -5,17
 • 0,62
 • 0,47
 • 0,57
 • 273.843
 • 156.659
 • OZDUEV
 • 1,51
 • 2,79
 • -45,88
 • 1,51
 • 1,45
 • 1,49
 • 701
 • 1.047
 • OZDUFV
 • 0,59
 • 0,59
 • 0,00
 • 0,61
 • 0,56
 • 0,58
 • 1.164.351
 • 673.459
 • OZDUGV
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,00
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,16
 • 3.073.914
 • 506.289
 • OZDUHV
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,00
 • 0,32
 • 0,28
 • 0,31
 • 4.370.485
 • 1.335.467
 • OZDUIV
 • 1,05
 • 1,04
 • 0,96
 • 1,05
 • 1,05
 • 1,05
 • 986
 • 1.035
 • OZDUJV
 • 1,65
 • 1,69
 • -2,37
 • 1,71
 • 1,61
 • 1,68
 • 790
 • 1.325
 • OZDUKV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 43.461
 • 3.836
 • OZDULV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,20
 • 91.545
 • 18.305
 • OZGCAV
 • 0,27
 • 0,25
 • 8,00
 • 0,27
 • 0,27
 • 0,27
 • 28.950
 • 7.817
 • OZIGNV
 • 3,75
 • 3,62
 • 3,59
 • 3,75
 • 3,74
 • 3,75
 • 2
 • 7
 • OZIGOV
 • 2,84
 • 2,46
 • 15,45
 • 2,84
 • 2,83
 • 2,84
 • 2
 • 6
 • OZIHAV
 • 1,27
 • 1,23
 • 3,25
 • 1,33
 • 1,27
 • 1,30
 • 4.002
 • 5.203
 • OZIHBV
 • 0,44
 • 0,41
 • 7,32
 • 0,44
 • 0,41
 • 0,42
 • 2.835.924
 • 1.205.224
 • OZIHCV
 • 0,11
 • 0,07
 • 57,14
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 6
 • OZIHDV
 • 0,09
 • 0,06
 • 50,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 1.161
 • 114
 • OZIHEV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,07
 • 0,08
 • 4.752
 • 370
 • OZISIV
 • 0,02
 • 0,03
 • -33,33
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 2
 • 1.368
 • OZISJV
 • 0,04
 • 0,06
 • -33,33
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 2
 • 600
 • OZISKV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,07
 • 0,06
 • 0,07
 • 75
 • 5
 • OZISLV
 • 0,11
 • 0,16
 • -31,25
 • 0,11
 • 0,11
 • 0,11
 • 2
 • 578
 • OZISMV
 • 0,17
 • 0,17
 • 0,00
 • 0,17
 • 0,16
 • 0,17
 • 32.012
 • 5.322
 • OZISNV
 • 0,61
 • 0,62
 • -1,61
 • 0,64
 • 0,59
 • 0,61
 • 1.997.048
 • 1.224.772
 • OZISOV
 • 1,06
 • 1,10
 • -3,64
 • 1,07
 • 1,04
 • 1,06
 • 552
 • 586
 • OZITAV
 • 1,69
 • 2,03
 • -16,75
 • 1,70
 • 1,69
 • 1,70
 • 2
 • 3
 • SADCAV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,11
 • 0,07
 • 0,08
 • 43.594
 • 3.483
 • SADCDV
 • 0,44
 • 0,39
 • 12,82
 • 0,44
 • 0,40
 • 0,42
 • 4.950
 • 2.082
 • SADTZV
 • 0,03
 • 0,04
 • -25,00
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,02
 • 6.001
 • 130
 • SADURV
 • 0,18
 • 0,21
 • -14,29
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,18
 • 155
 • 29
 • SAIBIV
 • 0,99
 • 0,81
 • 22,22
 • 0,99
 • 0,99
 • 0,99
 • 2
 • 2
 • SAIBJV
 • 0,39
 • 0,37
 • 5,41
 • 0,39
 • 0,39
 • 0,39
 • 2
 • 1
 • SAIBKV
 • 0,23
 • 0,20
 • 15,00
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,23
 • 10.002
 • 2.300
 • SAISZV
 • 0,59
 • 0,75
 • -21,33
 • 0,59
 • 0,59
 • 0,59
 • 2
 • 1
 • SAITPV
 • 0,23
 • 0,31
 • -25,81
 • 0,23
 • 0,23
 • 0,23
 • 2
 • 1
 • SAITRV
 • 0,12
 • 0,17
 • -29,41
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 2
 • 17
 • SPDBMV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 3.320
 • 232
 • SPDBNV
 • 0,48
 • 0,53
 • -9,43
 • 0,48
 • 0,47
 • 0,47
 • 3.816
 • 1.808
 • SPDBOV
 • 0,20
 • 0,22
 • -9,09
 • 0,20
 • 0,17
 • 0,17
 • 2.701
 • 459
 • SPDCAV
 • 1,06
 • 1,05
 • 0,95
 • 1,06
 • 1,06
 • 1,06
 • 4
 • 4
 • SPDTUV
 • 0,40
 • 0,41
 • -2,44
 • 0,41
 • 0,39
 • 0,41
 • 22.600
 • 9.157
 • SPDTVV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,19
 • 0,19
 • 6.722
 • 1.295
 • SPDTYV
 • 0,84
 • 0,81
 • 3,70
 • 0,85
 • 0,83
 • 0,85
 • 10.021
 • 8.517
 • THD1BV
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,00
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 400
 • 100
 • THD1PV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,16
 • 5.000
 • 800
 • THDDAV
 • 0,05
 • 0,06
 • -16,67
 • 0,05
 • 0,04
 • 0,05
 • 75.826
 • 3.654
 • THDDEV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 74.913
 • 15.732
 • THDDFV
 • 0,52
 • 0,51
 • 1,96
 • 0,53
 • 0,50
 • 0,52
 • 153.228
 • 79.059
 • THDVVV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 365
 • 4
 • THDVZV
 • 0,16
 • 0,18
 • -11,11
 • 0,17
 • 0,15
 • 0,15
 • 5.003
 • 750
 • THDYPV
 • 0,21
 • 0,22
 • -4,55
 • 0,22
 • 0,21
 • 0,21
 • 115.527
 • 24.599
 • THIBIV
 • 0,75
 • 0,74
 • 1,35
 • 0,76
 • 0,74
 • 0,76
 • 152
 • 115
 • THIBJV
 • 0,39
 • 0,38
 • 2,63
 • 0,39
 • 0,37
 • 0,38
 • 8
 • 3
 • THIBKV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,21
 • 2
 • 8.000
 • THISZV
 • 0,36
 • 0,38
 • -5,26
 • 0,36
 • 0,36
 • 0,36
 • 2
 • 1
 • THITPV
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,00
 • 0,15
 • 0,14
 • 0,14
 • 3
 • 6.912
 • THITRV
 • 0,07
 • 0,08
 • -12,50
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,07
 • 2
 • 351
 • TTDBNV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 1
 • 624
 • TTDBOV
 • 0,30
 • 0,23
 • 30,43
 • 0,35
 • 0,30
 • 0,31
 • 35.265
 • 10.780
 • TTDCBV
 • 0,06
 • 0,03
 • 100,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 60.008
 • 3.600
 • TTDCCV
 • 0,11
 • 0,08
 • 37,50
 • 0,11
 • 0,10
 • 0,10
 • 10.005
 • 1.001
 • TTDCDV
 • 0,38
 • 0,32
 • 18,75
 • 0,38
 • 0,36
 • 0,38
 • 150.060
 • 56.496
 • TTDUPV
 • 0,18
 • 0,22
 • -18,18
 • 0,19
 • 0,18
 • 0,19
 • 88.000
 • 16.570
 • TTDURV
 • 0,46
 • 0,81
 • -43,21
 • 0,48
 • 0,46
 • 0,47
 • 3.401
 • 1.604
 • TTDUSV
 • 0,06
 • 0,08
 • -25,00
 • 0,06
 • 0,06
 • 0,06
 • 1.125
 • 68
 • TUDCJV
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,00
 • 0,01
 • 0,01
 • 0,01
 • 100
 • 1
 • TUDCKV
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 501
 • TUDCNV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,08
 • 65.676
 • 5.254
 • TUDCOV
 • 0,30
 • 0,29
 • 3,45
 • 0,31
 • 0,29
 • 0,30
 • 28.170
 • 8.398
 • TUDUZV
 • 0,03
 • 0,26
 • -88,46
 • 0,03
 • 0,03
 • 0,03
 • 350
 • 11
 • TUIBIV
 • 0,60
 • 0,58
 • 3,45
 • 0,60
 • 0,59
 • 0,60
 • 1.676
 • 1.006
 • TUIBJV
 • 0,17
 • 0,16
 • 6,25
 • 0,18
 • 0,17
 • 0,17
 • 5.002
 • 850
 • TUIBKV
 • 0,09
 • 0,08
 • 12,50
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 2
 • 800
 • TUISZV
 • 0,92
 • 1,06
 • -13,21
 • 0,92
 • 0,92
 • 0,92
 • 2
 • 2
 • TUITPV
 • 0,34
 • 0,42
 • -19,05
 • 0,34
 • 0,34
 • 0,34
 • 2
 • 1
 • TUITRV
 • 0,19
 • 0,24
 • -20,83
 • 0,19
 • 0,19
 • 0,19
 • 2
 • 4.254
 • USIBOV
 • 1,36
 • 1,36
 • 0,00
 • 1,36
 • 1,36
 • 1,36
 • 2
 • 3
 • USICAV
 • 0,50
 • 0,49
 • 2,04
 • 0,50
 • 0,49
 • 0,49
 • 4
 • 2
 • USICBV
 • 0,23
 • 0,22
 • 4,55
 • 0,23
 • 0,22
 • 0,23
 • 1.002
 • 230
 • USICCV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,09
 • 0,10
 • 1.002
 • 100
 • USICDV
 • 0,79
 • 0,77
 • 2,60
 • 0,79
 • 0,79
 • 0,79
 • 2
 • 2
 • USICEV
 • 0,45
 • 0,50
 • -10,00
 • 0,45
 • 0,45
 • 0,45
 • 2
 • 1
 • USICFV
 • 0,74
 • 0,74
 • 0,00
 • 0,74
 • 0,74
 • 0,74
 • 2
 • 1
 • USICGV
 • 0,50
 • 0,50
 • 0,00
 • 0,50
 • 0,49
 • 0,50
 • 2.673
 • 1.336
 • USITVV
 • 0,72
 • 0,68
 • 5,88
 • 0,72
 • 0,72
 • 0,72
 • 2
 • 1
 • USITYV
 • 0,47
 • 0,48
 • -2,08
 • 0,47
 • 0,47
 • 0,47
 • 2
 • 1
 • USITZV
 • 0,28
 • 0,26
 • 7,69
 • 0,28
 • 0,28
 • 0,28
 • 2
 • 1
 • USIUPV
 • 0,15
 • 0,14
 • 7,14
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,15
 • 2
 • 150
 • USIURV
 • 0,37
 • 0,35
 • 5,71
 • 0,37
 • 0,37
 • 0,37
 • 2
 • 1
 • USIUSV
 • 0,14
 • 0,13
 • 7,69
 • 0,14
 • 0,14
 • 0,14
 • 2
 • 65
 • USIUTV
 • 0,43
 • 0,41
 • 4,88
 • 0,43
 • 0,43
 • 0,43
 • 2
 • 1
 • USIUUV
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,00
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 2
 • 4
 • VADCJV
 • 0,04
 • 0,03
 • 33,33
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,02
 • 8.051
 • 182
 • VADCKV
 • 0,36
 • 0,30
 • 20,00
 • 0,37
 • 0,36
 • 0,37
 • 2.380
 • 880
 • VADCMV
 • 0,10
 • 0,10
 • 0,00
 • 0,10
 • 0,08
 • 0,09
 • 19.284
 • 1.683
 • VADCNV
 • 0,25
 • 0,24
 • 4,17
 • 0,26
 • 0,24
 • 0,25
 • 15.100
 • 3.847
 • VADUYV
 • 0,02
 • 0,01
 • 100,00
 • 0,02
 • 0,02
 • 0,02
 • 1
 • 143
 • VADUZV
 • 0,17
 • 0,22
 • -22,73
 • 0,22
 • 0,17
 • 0,20
 • 3.201
 • 635
 • VADVSV
 • 0,21
 • 0,22
 • -4,55
 • 0,23
 • 0,21
 • 0,22
 • 91.502
 • 20.055
 • VADVTV
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,08
 • 1.200
 • 96
 • VADVUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,02
 • 0,03
 • 60.103
 • 1.803
 • VAICDV
 • 0,60
 • 0,58
 • 3,45
 • 0,60
 • 0,57
 • 0,58
 • 32.892
 • 18.998
 • VAICEV
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,00
 • 0,30
 • 0,30
 • 0,30
 • 2
 • 1
 • VAICFV
 • 0,21
 • 0,21
 • 0,00
 • 0,22
 • 0,20
 • 0,21
 • 30.502
 • 6.417
 • VAIURV
 • 0,20
 • 0,21
 • -4,76
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 2.897
 • 579
 • VAIUSV
 • 0,08
 • 0,09
 • -11,11
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,09
 • 13.267
 • 1.161
 • VAIUTV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 19.002
 • 760
 • YKDDBV
 • 0,39
 • 0,41
 • -4,88
 • 0,45
 • 0,39
 • 0,39
 • 5.004
 • 1.952
 • YKDDCV
 • 0,14
 • 0,17
 • -17,65
 • 0,14
 • 0,13
 • 0,14
 • 2.000
 • 270
 • YKDDEV
 • 0,33
 • 0,35
 • -5,71
 • 0,33
 • 0,33
 • 0,33
 • 20.858
 • 6.883
 • YKDVUV
 • 0,01
 • 0,02
 • -50,00
 • 0,02
 • 0,01
 • 0,01
 • 10.001
 • 100
 • YKDVVV
 • 0,10
 • 0,08
 • 25,00
 • 0,11
 • 0,07
 • 0,09
 • 40.702
 • 3.663
 • YKDVYV
 • 0,53
 • 0,75
 • -29,33
 • 0,53
 • 0,53
 • 0,53
 • 787
 • 417
 • YKDYPV
 • 0,16
 • 0,16
 • 0,00
 • 0,17
 • 0,14
 • 0,15
 • 48.644
 • 7.312
 • YKDYRV
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,00
 • 0,05
 • 0,05
 • 0,05
 • 15.987
 • 799
 • YKICEV
 • 0,60
 • 0,56
 • 7,14
 • 0,60
 • 0,60
 • 0,60
 • 2
 • 1
 • YKICFV
 • 0,32
 • 0,25
 • 28,00
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 2
 • 1
 • YKICGV
 • 0,18
 • 0,13
 • 38,46
 • 0,18
 • 0,18
 • 0,18
 • 2
 • 2.530
 • YKIUSV
 • 0,20
 • 0,19
 • 5,26
 • 0,21
 • 0,17
 • 0,20
 • 79.906
 • 15.978
 • YKIUTV
 • 0,07
 • 0,07
 • 0,00
 • 0,08
 • 0,06
 • 0,07
 • 38.652
 • 2.886
 • YKIUUV
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,00
 • 0,04
 • 0,03
 • 0,04
 • 50.003
 • 2.000

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

398 37 24.10.2014 14:14:57

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.